Covid-19

pexels-anna-shvets-3986950_1050x399_crop_478b24840a
 • Заповеди от Министерство на здравеопазването на Р България
 • Заповед №РД-01-609/21.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-603/13.10.2020 г.

  Заповед РД-01-572/07.10.2020 г.

  Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г.

  Заповед №РД-01-548/30.09.2020 г.

 • Правила за учебния процес в НБУ във връзка с разпространението на Covid-19
 •  

  I. Учебен процес:

  1. Редовният учебен процес в НБУ стартира от 1.10.2020 г. и ще се осъществява присъствено и електронно:

  a) Присъствени курсове (с над 30 студенти):
  - провеждат се в НБУ, в аудитория;
  - излъчва* през БигБлуБатън (ВКС в Мудъл НБУ) или друга избрана от него ВКС (Зуум, Майкрософт Тиймс) в реално време за студентите, избрали да не присъстват;
  - изпитните форми са по избор на преподавателя и съобразени с предложенията на студентите.

  b) Присъствени курсове (с по-малко от 30 студенти):
  - провеждат се в НБУ, в зали с по-малък капацитет от 30 души;
  - преподавателят осигурява с учебни материали страницата на курса в Мудъл;
  - изпитните форми са по избор на преподавателя и съобразени с предложенията на студентите.

  c) Електронни курсове:
  - провеждат се съобразно стандарта за ЕО на НБУ;
  - преподавателят провежда лекционните занятия в деня и часа по график чрез излъчване през БигБлуБатън (ВКС в Мудъл НБУ) или друга избрана от него ВКС (Зуум, Майкросифт Тиймс) в реално време;
  - изпитните форми се провеждат електронно;
  - в случай на необходимост и преценка на преподавателя присъствено оценяване е възможно при спазване на противоепидемичните мерки;
  - чрез съответния факултет, преподавателите в тези курсове заявяват поне две присъствени консултации, предварително съгласувани със студентите, по 60 минути в НБУ извън графика на курса.

  d) Присъствени практически курсове в СУЗ и УПИЗ:
  - при наличие на студенти, които са заявили отказ от присъствие в НБУ, преподавателят търси съдействие чрез директора на ПС за индивидуален график.

  2. Компенсирането на пропуснати занятия, текущ контрол и/или изпити поради заболяване ще се координират с програмния консултант/секретар-специалиста и ще се провеждат електронно след преминаване на заболяването или присъствено след края на семестъра.

  3. Регистрацията на преподавателите за учебните занятия в аудиториите се извършва на място в аудиторията чрез попълване на присъствен лист. Преподавателите с часове в специализираните учебни зали се регистрират при териториалните координатори по обичайния ред. Електронно провежданите курсове се отчитат в е-преподавател.


  II. Противоепидемични мерки:


  4. НБУ спазва всички противоепидемични мерки, предписани от Министерство на здравеопазването, и държи на взаимната грижа за здравето и безопасността на всеки член на академичната общност.

  5. Всички закрити учебни пространства в НБУ – аудитории и специализирани учебни зали, както и общите пространства – Галерия УниАрт, Университетски театър, Киносалон, Библиотека, РТЦ, книжарници, офиси, коридори, фоайета, места за хранене и др. се почистват и дезинфекцират два пъти дневно. Цялостна дезинфекция се осъществява след края на учебния процес за деня, включително с бактерицидни лампи. Препоръчително е честото проветряване на помещенията.

  6. Пространствата, в които е пребивавало лице, констатирано с Covid-19 се дезинфекцират от специализирана фирма в деня на уведомяване. Учебните занятия в тях се преместват в други аудитории и специализирани учебни зали до приключване на цялостната дезинфекция, вкл. с бактерицидни лампи.


  III. Поведение в пространствата на НБУ:

  7. На входовете на университета се осъществява контрол на достъпа чрез измерване на телесната температура с дистанционен термометър и термокамери. Студенти, докторанти, курсисти, преподаватели, служители и външни посетители с грипоподобни и/или респираторни симптоми като повишена температура над 37 градуса, кашлица, хрема, отпадналост, загуба на обоняние и др. не се допускат на територията на НБУ.

  8. Задължително е дезинфекцирането на ръцете при влизане в сградите на университета.

  9. Носенето на предпазна маска или шлем, покриващи правилно носа и устата, е задължително в закритите  пространства на университета – Галерия УниАрт, Университетски театър, Киносалон, Библиотека, РТЦ, книжарници, офиси, коридори, фоайета, места за хранене, аудитории и специализирани учебни зали. За преподавателите е препоръчителна употребата на предпазен шлем по време на учебните занятия.

  10. Струпването на групи от повече от 3-ма души на едно място в сградите на университета (в коридори, фоайета и др. отворени пространства на закрито) не се препоръчва.

  11. Посещението в закритите и общите пространства на университета по време на учебни занятия и събития става при намален капацитет при спазване на минимални отстояния от 1,5 м.

  12. Придвижването в университета и изчакването пред закритите общи и учебни пространства в НБУ се осъществява при спазване на отстояния. Придвижването по стълбища, коридори и фоайета става от дясната страна.

  13. Ползването на асансьорите става по двама.

  IV. Уведомяване и последващи мерки при симптоми или заболяване от Covid-19:

  14. При проява на симптоми на респираторно заболяване по време на престоя в НБУ, както и при констатиране на заболяване с Covid-19, е необходимо незабавно уведомяване в отдел „Човешки ресурси“ (на тел.: 02 8110 214 / е-mail: b.georgiev@nbu.bg), напускане на университета без влизане в контакт с други лица и консултация с личен лекар, като лицето се карантинира за срок от 14 дни.

  15. При уведомяването се посочват:

  • за студенти: трите имена, факултетен номер, програма, посетени офиси и учебни зали (лекции) през последните 3 дни и преки контактни лица.

  • за преподаватели и служители: трите имена, звено, посетени офиси и учебни зали (лекции) през последните 3 дни, преки контактни лица, период на болничния лист.

  16. При недопускане на преподавател за лекция на входа или влошаване на здравословното му състояние по време на лекция, студентите се уведомяват от програмния консултант/секретар-специалиста.

  V. Контрол:

  19. Контролът по спазването на правилата се възлага на охраната и териториалните координатори в закритите общи пространства на университета. Преподавателите следят за спазване на правилата по време на учебния процес.

  20. За предложения, препоръки и при констатиране на нарушения можете да изпращате имейл на адрес: b.georgiev@nbu.bg.

  Ръководството на НБУ си запазва правото да актуализира правилата в зависимост от развитието на ситуацията с Covid-19, за което ще предоставя информация на първа страница на сайта на НБУ, чрез студентските и служебните имейли и на място чрез отпечатани материали, поставени на входовете на университета.


  * Всички аудитории в НБУ с над 30 места са оборудвани с камери с вграден микрофон и активирането им е идентично с практиката до сега от домашен компютър.