facebook

Заместник-ректори

Заместник-ректор по учебната дейност 

 

 

Доц. д-р Кристиян Постаджиян е щатен преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“. Основните му изследователски интереси са в областта на рекламата. Създател е на магистърска програма „Рекламен мениджмънт и визуален брандинг“, сред основателите е и на един от най-успешните образователни формати в България – Рекламна академия. Автор е на различни статии в областта на корпоративните комуникации, както и на монографията „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“.

Като преподавател в Нов български университет доцент Постаджиян води различни курсове в областта на рекламата, както и редица практики и проекти. Изпълнявал е длъжностите Директор на програма и Директор на програмен съвет към департамент „Кино, реклама и шоубизнес“. В периода 2020 – 2022 е Декан на Бакалавърски факултет.

Контакти:
доц. д-р Кристиян Постаджиян
корпус 1, офис 104
еmail: kpostagian@nbu.bg
телефон: 02/8110 225, вътр. 11041

 

 Заместник-ректор по качеството и акредитацията 

 

Доц. д-р Юлияна Гълъбинова има висше икономическо образование по Управление на териториалните системи и Международни икономически отношения. През 2008 г. защитава дисертация по научната специалност Регионална икономика и администрация. От 2016 г. е доцент в професионално направление Администрация и управление (регионално развитие и кохезионна политика). Автор е на публикации в областта на местното самоуправление, развитието на големите градове, децентрализацията, кохезионната политика на Европейския съюз. Участва в множество национални и международни конференции по теми, свързани с общинските финанси, регионалното развитие, антикорупционните практики и др.

Щатен преподавател и директор на бакалавърска програма „Администрация и управление“ в департамент „Публична администрация“ на Нов български университет от 2004 г. От началото на 2012 година е програмен директор към Центъра по публична администрация, а от ноември 2012 до май 2016 г. изпълнява длъжността декан на Бакалавърски факултет. Доц. д-р Гълъбинова е заместник-ректор по качеството и акредитацията от юни 2016 г.

Води лекции по: Регионална и местна политика, Гражданско общество и неправителствен сектор, Регионално развитие, Местно самоуправление, Административна етика, Управление на проекти, Административен капацитет при управление на средствата от ЕС, Стратегическо управление в публичната сфера, Регионално самоуправление в ЕС и др.

 

Контакти:
доц. д-р Юлияна Гълъбинова
корпус 1, офис 225
тел.: 02/8110 102, вътр. 12251
e-mail: jgalabinova@nbu.bg

 

и.д. Заместник-ректор по научноизследователската и творческата дейност 

 

 

 

Гл. ас. д-р Емилия Димитрова има висше образование по специалността „Право“. През 2007 г. защитава докторска дисертация на тема „Факторингът“. Автор е на публикации в областта на търговското право и правната защита на конкуренцията. Участва в национални и международни конференции, посветени на актуални проблеми на частното право.

Д-р Димитрова е щатен преподавател в департамент „Право“. От 2016 г. е директор на Програмния съвет към Департамента.

Като преподавател в Нов български университет води следните курсове: Гражданско право (обща част), Упражнения по Гражданско право (обща част), Правна защита на конкуренцията, Правен режим на вътрешния пазар на ЕС, Правна регулация на социалното предприемачество.


 

Контакти:
гл. ас. д-р Емилия Димитрова
корпус 1, офис 221
тел.: 02/8110 221, вътр. 12211
e-mail: edimitrova@nbu.bg

 

                                   и.д. Заместник-ректор по международната дейност


 

 

 Гл. ас. д-р Димитър Трендафилов е преподавател по маркетинг и бранд мениджмънт в департамент „Икономика“, магистър е по бизнес администрация със специализация в управлението на маркетинга (2009 г.) и доктор на изследователския център по семиотика на НБУ (2014 г.). В периода 2015–2017 г. е програмен консултант на бакалавърската програма „Маркетинг“ и магистърска програма „Маркетинг мениджмънт“.


Изследователските интереси на д-р Трендафилов са в областта на маркетинговите изследвания, потребителското поведение и управлението на интелектуалната собственост. Практическият му опит е формиран в маркетинговите отдели на две компании и чрез участието в редица изследвания в и извън НБУ, а понастоящем е консултант в брандинга и комерсиалните комуникации. Участвал е с доклади на световни конгреси по семиотика (Ла Коруня и София), както и на международни конференции (Semiofest – Лондон, Барселона и Торонто и EFSS – Международна Ранно-есенна школа по семиотика, организирана от НБУ).

Автор е на монографията „Семиотични изследвания на търговската марка: инструменти, анализи и резултати“ (НБУ, 2017), електронното учебно помагало „Ритейл маркетинг и мениджмънт“ (НБУ, 2017), както и на над 20 преводи и статии в онлайн издания и сборници на български и английски език.

Контакти:
гл. ас. д-р Димитър Трендафилов
корпус 1, офис 125
тел.: 02/ 8110 231, в. 11251
e-mail: dtrendafilov@nbu.bg