facebook

Профил на купувача

Описание и предмет на процедурата:
Процедура за определяне на изпълнител с предмет "Разработване и поддръжка на уебсайт на ERUA", по проект European Reform University Alliance'2 — 'ERUA2', осъществяван c финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Публично съобщение

Техническа спецификация

Методика за оценка

Декларация на кандидата

Проект за договор

14.05.2024

Описание и предмет на процедурата:
Процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване и доставка на SAN комутатори - 2бр.“, финансирана по проект Research and Engagement for the European Reform University Alliance’ — ‘ReERUA’, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия, „Програма HORIZON 2020".

Публична покана

Методология

Декларация по чл. 22

Проект за договор

02.11.2022

Описание и предмет на процедурата:
Процедура за определяне на изпълнител с предмет „Закупуване на сървър“ , финансиран по проект АЛИАНС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕФОРМАТОРСКИ УНИВЕРСИТЕТИ – ERUA, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия, „Програма ERASMUS+".

 Публична покана

 Техническа спецификация

Методология

 Декларация по чл. 22

 Проект за договор

21.07.2022

Описание и предмет на процедурата:
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване - симултанен термичен анализатор (TG/DTG-DSC/DTA) в Нов български университет, лаборатория „Геология“, за нуждите на проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES), КП-06-Н39/9, ФНИ“

Пълната информация, свързана с процедурата можете да откриете тук.

11.06.2021

Описание и предмет на процедурата:
Избор на изпълнител  „Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект „Разширяване на умения и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки межди образованието, професионалното обучение и бизнеса"

 

 Публична покана

 Техническа спецификация

 Изисквания към офертите

 Методика

 Оферта

 Декларация по чл. 22

 Декларация за приемане  на проекта

 Проект за договор

 

09.07.2015

Процедура: Избор на изпълнител за „Доставка на техника и оборудване по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“:

 

 Публична покана

 Техническа спецификация

 Изисквания към офертите

 Оферта

 Декларация по чл. 22

 Декларация за приемане  на проекта

 Проект за договор

 

27.03.2015

Заповед за прекратяване на процедура „избор с публична покана“ на Нов български университет с предмет: „Доставка на техника и оборудване” по проект BG051PO001-3.1.07-0057 „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заповедта за прекратяване може да видите тук .


Процедура „избор с публична покана“ по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет : „Доставка на техника и оборудване” по проект „Създаване и апробиране на нова специализация „Жилищна политика“ по програма „Архитектура“- Департамент „Архитектура“ на Нов български университет“, договор № BG051PO001-3.1.07-0057, финансиран от МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

 

 Публична покана

 Техническа спецификация

 Изисквания към офертите

 Оферта

 Декларация по чл. 22

 Декларация за приемане  на проекта

 Проект за договор

 

09.02.2015

Процедура „избор с публична покана" по реда на ПМС № 118/20.05.2014г. с предмет:  „Закупуване на консумативи“, по проект BG051PO001-3.1.07-0062 „Подобряване на интердисциплинарните умения и взаимодействието с бизнеса на специалистите по телекомуникации", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

28.10.2014