facebook

Учебно-практически и изследователски звена към департаментите на НБУ

krasimir-stoichko-3_1050x399_crop_478b24840a
 • Лаборатория по експериментална психология
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“
  Лабораторията по експериментална психология към департамент „Когнитивна наука и психология“ е първата създадена в НБУ база за провеждане на изследвания в областта на когнитивната наука и психологията и вече двайсет години развива активна дейност. През 2018 г. е обновена със съвременна апаратура и софтуер за провеждане на автоматизирани експериментални изследвания.  Днес тя разполага с пет звукоизолирани кабини, което дава възможност за едновременното провеждане на пет различни изследвания. Лабораторията също разполага с нужните ресурси за провеждане на изследвания онлайн, когато присъственото събиране на данни не може да бъде осъществено.


  Директор: гл. ас. д-р Кирил Костов
  корпус 1, офис 401
  е-mail: kkostov@nbu.bg

  Лабораторията по експериментална психология се занимава с учебно-образователна дейност и работа със студенти, както и с проектна и научна дейност. Получените резултати се публикуват в реферирани и рецензирани списания и се представят на национални и международни научни форуми.

  Изследванията, провеждани в лабораторията, са насочени към изучаване на процеси като:

  • Внимание;
  • Възприятие на предмети, лица, звуци и време;
  • Език;
  • Мислене;
  • Памет;
  • Пространствени отношения;
  • Учене.

   

  Тези теми представляват интерес не само за студентите по психология, а и за студенти от други специалности, които участват като доброволци в експерименти.

   

  Изследователска дейност (проекти):

  • Сравнително изследване на езиковото развитие в детска възраст и на умението за четене на четири езика, NATO Research Programme;
  • Explaining Religion: Опит за обяснение на същността, появата и разпространението на религии;
  • ANALOGY: Хората като животински вид, който умее да прави аналогии;
  • MIND-RACES: От реактивни роботи към роботи с очаквания;
  • Anticipating future by analogy-making (European Office for Aerospace Research and Development, under grant FA9550-15-1-0510);
  • FIERST - From Inclusive Education to Real Scale Transfer (финансиран по Еразъм + КД 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване).

   

  В лабораторията се провеждат практически стаж и обучение по методология и дизайн на научни изследвания, по събиране и анализиране на данни, както и по писане на научни статии. Ресурсите на лабораторията се използват и за разработването на бакалавърски и магистърски тези и на докторски дисертации. 
 • Лаборатория по невронауки
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“

   

  Директор: гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов

  корпус 1, офис 416

  e-mail: ipopivanov@nbu.bg


  Лаборатория по невронауки е създадена за пръв път през 2004 г. Оборудвана е с полиграфска апаратура Biopac, проследяваща кожно-галваничната реакция, пулс, кръвно наляганe и честота на дишането. Разполага и с многоканална електроенцефалографска (ЕЕГ) апаратура, която предоставя информация за мозъчната електрическа активност и позволява да се проследи динамиката на процесите в мозъка.

   

  Основните дейности на лабораторията включват разработване и участие в изследователски проекти, финансирани от външни и вътрешни източници, както и организиране на семинари в областта на невронауките. Лабораторията е участвала в европейски изследователски проекти, свързани с преработката на езикова информация и управлението на двигателните действия. През 2004 г. е била организатор на международна конференция по управление на движенията.

   

  А. Изследователска дейност (проекти)

  • EYE-to-IT: Развитие на системи за контрол и обратна връзка с цел подпомагане и изучаване на процеса на превод от един език на друг (2007-2009);
  • Изследване на ЕЕГ активност по време на лингвистична преработка на информацията.

   

  Б. Учебно-практическа дейност

  • провеждане на стажове на студенти от програмите на департамент „Когнитивна наука и психология“;
  • предоставяне на техника и концептуална помощ при експериментални изследвания и разработки на бакалавърски и магистърски тези, при научно ръководство на докторски дисертации.
 • Лаборатория за изследване на решенията и поведението /Decision Lab/
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“

  В лабораторията се провеждат изследвания на вземането на решение и преценката, свързани с фундаментални научни проблеми и приложни ситуации.   Сред областите на особен интерес са индивидуалното вземане на решение, решения в контекста на теория на игрите, социални дилеми, морални дилеми, морална преценка, потребителско поведение онлайн, универсален дизайн и достъпност. В лабораторията интензивно се използват обективни методи за изследване с уникална за България апаратура за проследяване на погледа и запис на физиологични показатели.

  Директор: гл. ас. д-р Евгения Христова
  e-mail: ehristova@cogs.nbu.bg
  корпус 1, офис 416  В лабораторията се работи по:

  • Национални и международни изследователски проекти, свързани със социални дилеми, морална преценка и приложението им в реални ситуации;
  • Приложни изследвания на уебсайтове, реклами, софтуер, системи за електронно обучение и др.

   

  А. Изследователска дейност (проекти)

  • Морални дилеми при COVID-19.
  • Международен проект Moral thinking across the world.
  • Международен проект PSA COVID Rapid studies.
  • Участие в EUCogII – 2nd European Network for the Advancement of Artificial. Cognitive Systems, Interaction and Robotics: европейска мрежа за  провеждане на изследвания в изкуствени когнитивни системи.
  • Участие в COST 2102: кросмодален анализ на вербална и невербална комуникация.
  • Международен проект RASCALLI с основна цел разработване на персонални помощници на хората, ползващи интернет.
  • Международен проект EYE–to–IT: проведени изследвания за проследяване на погледа на преводачи в процеса на превеждане от един език на друг.
  • Международен проект WELKOM с  цел създаване на ефективни системи за електронно обучение.
  • Проекти за тестване на софтуер, реклами и уебстраници по задание на външни организации.

   

  Б. Учебно-практическа дейност

  • Провеждане на практики и стажове на студенти от програмите на департамента.
  • Участие на студенти и докторанти в изследователските проекти.
  • Разработване на бакалавърски, магистърски тези и докторски дисертации.
 • Лаборатория „Изкуствени когнитивни системи“
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“

  Лабораторията развива изследователска и учебна дейност, насочени към изследване на изкуствени когнитивни системи – софтуер и роботи. Лабораторията е насочена към разработване на агентно базирани симулационни среди, които симулират социални взаимодействия, основани на теория на игрите. Тези среди позволяват създаване на компютърни симулации и използване на роботи за взаимодействия в реална среда. Фокус на изследванията са социалните взаимодействия и възникването и решаването на социални дилеми.

  Директор:
  доц. д-р Морис Гринберг
  корпус 1, офис 414 А
  e-mail: mgrinberg@nbu.bg  Работата на лабораторията е основана на сътрудничества с департамент „Информатика" на НБУ и с научни екипи от други научни звена.


  Лабораторията е създадена на база на натрупания опит след успешното завършване на два големи европейски проекта – Rascalli (разработване на интелигентни интернет помощници) и MindRaces (разработване на когнитивни роботи, които използват аналогия за предсказване).

   

  Екипът на лабораторията е работил по проекта APSA, финансиран от АFORS, с цел изследване на механизмите за разсъждения по аналогия.

  Важна част от дейността на лабораторията е обучението на студенти от бакалавърските програми по психология и информатика и магистърската програма „Когнитивна наука".  Учебно-практическа дейност на лабораторията включва провеждане на практики и стажове на студенти от програмите на департамент „Когнитивна наука и психология", разработване на бакалавърски, магистърски тези и докторски дисертации.

 • Лаборатория по детско развитие
 • Към департамент „Когнитивна наука и психология“

  Лабораторията по детско развитие към департамент „Когнитивна наука и психология“ е създадена през 2009 година. От този момент до сега в нея са реализирани множество национални и международни проекти, насочени към изследване на когнитивното, езиковото, емоционалното и социалното развитие на деца и юноши.  Директор:
   доц. д-р Милена Мутафчиева
  корпус 1, офис 414 Б
  e-mail: mmutafchieva@nbu.bg

  А. Изследователска дейност (проекти):

  • 2018 – 2021 г.: FIERST - From Inclusive Education to Real Scale Transfer, финансиран по Еразъм +, КД 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване
  • 2015 – 2020 г.: Провеждане на научно изследване на български и шведски юноши в сътрудничество с Центъра за изследване на здравето към Университета в Лунд, Швеция, финансиран от Center of Primary Health Care Research, University of Lund, Sweden.
  • 2017 – 2019 г.: Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS). Two training programs for stabilization of traumatized children among refugee, asylum seeking and immigrant families, финансиран от програма Erasmus+ of EU.
  • 2013 – 2016 г.: Suspending the Process of Marginalization of the Roma in the City of Kyustendil, Bulgaria through creating a Model for Suspending Roma Exclusion through Community Development, финансиран от Фондация „Велукс“, Дания.

   

  Б. Учебно–практическа дейност:

  • Провеждане на практики и стажове на студентите от програмите в департамента
  • Участие на студенти и преподаватели в изследователски проекти
  • Разработване на емпирични изследвания, бакалавърски, магистърски и докторски тези от студентите в програмите.
 • Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца
 •  
  Към департамент „Когнитивна наука и психология“ и БИОХ

   

   


  Ноу-хау центърът за алтернативна грижа за деца е създаден в изпълнение на проект „Завръщане у дома от дома“ към Нов български университет. Центърът е консултантска и изследователска организация, която работи в партньорство с правителството на Република България за преустановяването на използването на институционална грижа за деца и развитието на услуги в общността.

  Предмет на проекта, финансиран от фондация ОУК, е изследването на българския процес на деинституционализация, изучаването на процесите по закриване на домове за деца, запознаването с добри практики, анализът на качеството на работа с деца от домове.

  Дирeктор: д-р Галина Маркова
  website: knowhowcentre.nbu.bg

 • Лаборатория по археометрия и експериментална археология
 • Към департамент „Археология“

  Директор: гл. ас. д-р Богдан Атанасов
  e-mail: bo.atana@nbu.bg
  корпус 1, М 19-20


  Лабораторията по археометрия и експериментална археология е създадена през 2007 г. с решение на Академичния съвет на НБУ. Основните й задачи са в областта на научноизследователската и експертната дейност, свързана с провеждането на специализирани лабораторни изследвания и експерименти. Други акценти са обучението на студентите и формирането на умения, свързани с принципите за създаване, организация, съхранение и управление на масиви от данни и научноизследователски фондове.   

   
  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    изготвяне на геофизична документация на археологически обекти: 60 експедиции на 51 обекта в България, Румъния, Молдова, осъществени в рамките на финансирани от ФНИ, НАИМ – БАН проекти по поръчки на НАПИ или общини;
  •    създаване на колекции от проби, документиращи суровинната база и палеосредата на древните общества.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    провеждане на студентски практики по експериментална археология;
  •    обучение на чуждестранни студенти и докторанти в летни школи, организирани съвместно с фондация „Балканско наследство“;
  •    научно ръководство на бакалавърски и магистърски тези;
  •    дигитализиране на съществуващите публикации по археология;
  •    привличане на специалисти за учредяване на експертен съвет за оценяване на паметници на културата;
  •    извършване на археометрични изследвания по външни заявки.

 • Музей на НБУ с Център за документиране и сравнителни изследвания
 • Към департамент „Изкуствознание и история на културата“
  Директор:  доц. д-р Валентина Ганева-Маразова
  корпус 2, офис 108
  e-mail: vganeva@nbu.bg

  Изследователска дейност (проекти):
  •    По проект КИН-1012 „Учебен музей на НБУ и музейна мрежа“ е създаден Научно-образователен музей на Нов български университет. Към Музея работи Център за документиране и сравнителни изследвания на културното наследство;
  •    „Хетеротопия и природни природни ресурси“ (проект към ФНИ): извършени са геоложки и културни анализи на мегалити и теренни изследвания; създадена е лабораторна и визуална база данни, както и учебна колекция; публикувани са на над 60 научни студии и монографии по темата. Практическите резултати от проекта са свързани със създаване на колекция към Музея на НБУ и на сайт с база данни за природните ресурси; в Музея са организирани четири изложби по проекта;
  •    Проекти към програма „Култура“ на Столична община – проведе се изложбата „Сердика е моят Рим“';
  •    Съвместно със Съюза на колекционерите в България се организира изложбата „Личният култ;
  •    Извършени са експертни оценки в сферата на събирането, съхраняването и  изучаването на паметници на културата;
  •    Поддържа се сътрудничество в рамките на националната музейна мрежа.

 • Учебно-тренировъчна фирма
 • Към департаменти „Бизнес администрация“ и „Икономика“
  Директор: доц. д-р  Кирил Радев
  корпус 2, офис 102 А
  e-mail: kgradev@nbu.bg

     
  А. Изследователска дейност (проекти)
  •    Проект „Учебно-тренировъчна фирма“: Създадени са три УТФ, в които научната теория по мениджмънт се обвързва с практическите аспекти и възможности,  приложени във виртуална среда.


  Б. Учебно-практическа дейност
  •    реализиране на обучение чрез практика;
  •    организиране  и провеждане на практически курсове.

 • Център за изучаване на европейските ценности (виртуален)
 • Към департамент „Философия и социология“
  Директор: проф. Георги Фотев, д.н.
  e-mail: georgi.fotev@abv.bg

  • Международно сравнително изследване.
  • Изграждане на нови партньорства с чужди университети
 • Център „Българо-европейски културни диалози“
 •  

  Към департамент „Изкуствознание и история на културата“

  Директор: д-р Анжела Данева (UCFoundation)
  корпус 2, офис 612
  e-mail: daneva.angela@gmail.com

  www.becd.nbu.bg


  Състав:
  доц. д-р Валентина Ганева – Маразова
  доц. д-р Ружа Маринска
  гл. ас д-р Владимир Димитров


  Център „Българо-европейски културни диалози“ е с изследователска насоченост и в същото време място, където се споделят идеи и се работи по проекти, свързани с българското изкуство и култура от средата на 19. век до днес. Центърът търси и изследва връзките и естествените взаимодействия на българската култура с европейския опит.

  Екипът на Центъра си поставя за цел:

  • да популяризира качествата на българското изкуство и култура от края на 19. век до днес чрез творчески и изследователски проекти; 
  • да инициира публични лекции и конференции по въпросите на българо–европейската култура и наследство;
  • да подпомага издаването на научни изследвания като ги прави достояние на обществеността у нас и в чужбина;
  • да работи с индивидуални колекционери и техните сдружения за въвеждане в научно обръщение на художествени творби и документи от частни колекции;
  • да съдейства на дарителските намерения на колекционери с цел представянето и експонирането на творби и документи от техните колекции на академичната общност на НБУ;
  • да привлича в изследователските и творчески проекти на Центъра студенти от програмите на департамент „Изкуствознание и история на културата“, както и от други департаменти. 

  Център „Българо-европейски културни диалози“ популяризира образователната философия на НБУ, свързваща придобиването на знания и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

   

 • Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения
 • Към  департамент „Здравеопазване и социална работа“
  НБУ, корпус 2, партер, офиси 08 и 09
  Директор: доц. д-р Маргарита Станкова
  e-mail: mstankova@nbu.bg

  Центърът е създаден през юли 2009 г. с решение на АС на НБУ. През 2010 г. се приема специален Статут на Центъра за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в детска възраст. В Центъра ще се извършват следните дейности: Консултиране на деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения и техните семейства. Това включва диагностика, медикаментозна терапия, разработване на индивидуална комплексна програма за терапия (логопедична, психотерапевтична, арттерапевтична); консултиране на родители и пациенти с комуникативни и поведенчески нарушения чрез интернет; провеждане на специализирана практика под супервизия на студенти от магистърските програми по логопедия, специална педагогика и клинична психология; извършване на психологическа диагностика и оценка на потенциала на деца с нарушения в развитието; Изработване на индивидуални планове за обучение на ученици с нарушения в развитието; организиране на училище за родители на деца с проблеми в развитието; терапевтична работа (почасово) с деца имащи комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения; производство на специализирани материали за терапевтична работа с посочената по-горе категория деца.

   

  Тук дейността може да се разрасне твърде много, защото много от тези материали, чиито автори са специалистите от НБУ, могат да се използват от масовите училища и детските градини за развитие на определени когнитивни процеси.

 • УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“
 • Към департаменти „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“

  Директор: доц. д-р Ирена Бокова 
  e-mail: ibokova@nbu.bg

   

  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ e създаден в резултат от:

  Дълготрайно сътрудничество между департаменти „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“, Изпълнение на Проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, в който департаментите „Антропология“ и „Кино, реклама и шоубизнес“ са партньори, Продължаващо сътрудничество в рамките на проекта и след неговото изтичане с Регионален исторически музей гр. Русе в сферата на дейности от взаимен интерес и при последващо договаряне на всяка дейност, Като траен ефект и постигане на устойчивост от изпълнение на проекта и междудепартаментното сътрудничество в университета.

  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ има за цел:

  a) Развитие на предприемчивостта на студентите и преподавателите в сферата на изследванията и разработването на курсове и програми продължаващо обучение, интензивно обучение и др. (предлагани чрез ФДЕПО);
  b) Насърчаване на междудепартаментното сътрудничество за разрешаването на практически проблеми в сферите на социални отношения, култура и творчески индустрии, гражданска активност, туризъм, културни наследства и др.
  c) Свързване на университета с обществената среда чрез създаване и поддържане на визуален архив на съвременността;
  e) Поддържане на квалифициран екип и подготвяне на студенти, докторанти и млади учени за участие в интердисциплинарни проекти;
  f) Подкрепа на малкия и среден бизнес чрез създаване на програми за обучение и консултиране в сферите на социални отношения, култура, творчески индустрии, туризъм и др.

  Създаването на Център по визуална антропология осигурява място и среда за изследване и в допълнителност на обучение в интердисциплинарната сфера на визуалната антропология за разширяване на уменията и квалификацията на участниците в проекта, а впоследствие на студенти, докторанти и постдокторанти, изследователи и преподаватели за използване на нови подходи и визуална гледна точка в изследването и в представянето на изследването пред заинтересовани страни.

  Изграждането на центъра дава възможност да се прилага образователната интердисциплинна програма – модул „Визуална антропология“ (приета на заседание на ФДЕПО през юли 2015 г.), разработена по проекта, в необходимата среда и с необходимата техника по време и след приключване на проекта. В перспектива там ще се разработват изследователски и приложни проекти, ще се предлагат нови образователни и обучителни курсове, ще се привличат изследователи и студенти от различни направления за изграждане на интердисциплинарни екипи за работа. Обучението на участниците в проекта, а впоследствие и на широк кръг преподаватели и студенти, дава възможност за работа в три основни направления:

  - изследователско,
  - образователно и
  - обучително.

  Дейността на Центъра е насочена и към изграждане на визуален архив на съвременността.

  Центърът е иновативно място на общуване и взаимодействие между преподаватели, изследователи, студенти и представители на заинтересовани страни (училища, музеи, институции от сферата на културата и творческите индустрии, представители на бизнеса и др.). Така Центърът ще допринесе за развитие на междудепартаментното сътрудничество и на интердисциплинарните изследвания и обучение в НБУ, както и за разширяване на контактите и ролята на НБУ в българското общество.


  УПИЗ „ЦЕНТЪР ПО ВИЗУАЛНА АНТРОПОЛОГИЯ“ се създава към департамент „Антропология“ и с подкрепата на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ в рамките на изпълнение на проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”. Пеподаватели от двата департамента ще си сътрудничат за осъществяване на:
  - изследователска дейност от студенти, докторанти, преподаватели и експерти, съобразена с приоритетите на НБУ;

  - академични изследвания с интердисциплинарен характер по проекти и за създаване на мрежа от партньорства;
  - разработване и създаване на антропологични филми, видеодокументи, фотодокументация и др. визуални материали в резултат от изследвания съвместно с други департаменти;
  - създаване и поддържане на „Визуален архив на съвременността“ – резултат от изследвания и документиране на значими събития, явления и работа по проекти, както и от вече осъществени изследователски проекти от двата департамента;
  - предлагане на програма за интензивно обучение за докторанти, постдокторанти и млади учени, разработена по проект №BG051PO001-3.3.06.-0060;
  - разработване и предлагане на курсове за продължаващо и интензивно обучение в областта на визуалната антропология на заинтересовани страни в сферата на културата и творческите индустрии, образованието, туризма и др.;
  - осъществяване на консултантска дейност след подробно разписване на възможните услуги за предлагане;
  - подкрепа за практическите занимания, извънаудиторните занимания и стажовете на студентите и преподавателите в магистърска програма „Визуална антропология“ и докторска програма „Визуална антропология“, както и за курсове от бакалавърски програми, свързани с визуалната антропология (CINB301 Визуална антропология, ADVB401 Културните различия –изображение и слово, APLB537 Практика по визуална антропология и др.), както и за обучение в изследване.


  Състав:
  Доц. д-р Ирена Бокова – директор на центъра;


  Консултативен съвет:
  Проф. Людмил Христов, преподавател в департамент „Кино, реклама и шоубизнес“;
  Доц. д-р Магдалена Елчинова, преподавател в департамент „Антропология“;
  Проф. д-р Николай Ненов, директор на РИМ гр. Русе, партньор по проекта;

  Материална база на УПИЗ:
  Налична техника за осъществяване на дейностите в УПИЗ, свързани със заснемане и монтаж на визуални материали, закупена по проекта и вписана като част от материалната база на университета. Временно е депозирана в Университетския филмов център.
  Визуалният архив на съвременността се помещава в офис 615, корпус 2.

 • Проф. Пламен С. Цветков, д. н. (виртуален)
 • Към департамент „История“ 

  Директор: проф. д-р Румен Генов
  Технически сътрудник: гл. ас. д-р Методи Методиев

  Състав: Проф. д-р Хр. Тодоров, проф. д.н. Рая Йорданова Заимова, проф. д-р Веселин Методиев; проф. Евелина Келбечева, проф. Ангел Димитров, проф. Надя Данова, доц. д-р Светла Янева, д-р Антонина Желязкова, д-р Боби Бобев, д-р Румян Сечков, д-р Деян Кюранов, д-р Георги Ганев, д-р Таня Петрова, Тони Николов, д-р Красен Станчев, Тодор Токин

   

   
  Виртуален УПИЗ Проф. Пламен С. Цветков, д. н. има за цел:

  • да бъде признание за колегата Пламен Цветков, като авторитетен учен, преподавател и колега;
  • да направи възможна една приемственост на поколение от млади хора, които биха могли да продължат изследователското му дело, в премисляне и осмисляне на редица процеси от историята на модерното европейско време и демократични промени в нашето съвремие;
  • да подпомага финансово млади изследователи; 
  • да бъде едно иновативно място на общуване и взаимодействие между преподаватели, изследователи, студенти, докторанти и постдокторанти и представители на различни културни, научни и обществени институции;
  • да съдейства за интердисциплинарни обучения и изследвания между историци, културолози, изкуствоведи, политолози, филолози, богослови и т.н.
  • да остави памет и да бъде форум за нови интердисциплинарни изследвания за тоталитарните режими в Европа в контекста на общата история на Новото време; за мястото на исторически и политически митове в нашето съвремие; за наболели проблеми свързани с паметта и ценностната система на поколенията от 20-21 век; сравнителни изследвания в областта на дипломацията и международната политика; разкриване на връзките държава – религиозни институции 
  • да популяризира НБУ в българското общество и извън границите на България. 
 • Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности
 • Център за подкрепа на студенти със специални образователни потребности  е към департамент „Здравеопазване и социална работа“. Решението за създаване на Центъра и неговият Статут са приети на Ректорски съвет от май 2020 г.

  Директор: доц. д-р Екатерина Тодорова

  Корпус 1, офис 114,  тел.: 02 8110 134,

  e-mail: e.todorova@nbu.bg

   

  Секретар-специалист: Милена Здравкова

  Корпус 1, офис 114,  тел.: 02 8110 134

  e-mail: mzdravkova@nbu.bg

   

  Консултативен съвет:

  доц. д-р Екатерина Тодорова (Председател)

  проф. Ивайло Търнев, д.н.

  доц. д-р Маргарита Станкова-Стоянова

  гл. ас. д-р Светлозар Василев

  ас. Георги Цонев

  Сава Керелезов

  Венета Василева (терапевт в Център за терапия на комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения, НБУ)

   

   

  Основен приоритет на Центъра е да създаде подходяща среда за обучение на всеки студент, независимо от неговите специфични нужди, което е в съзвучие със съвременните изисквания за приобщаващо образование и осигуряването на възможности, независимо от физическите, менталните и когнитивните ограничения.

  Целите на Центъра включват анализ и оценка на ситуации, възникнали при работа със студенти, които имат особено поведение, поради специфичните им нужди. Грижи се, както за тяхното адаптиране, така и за адаптирането на академичната, нормативната и материалната среда на НБУ към тях.

  Програми за работа със студенти:

  Програма за подкрепа на студенти със специални образователни потребности;

  Програма за обучение и оценяване на студенти с дислексия;

  Система за тюторство;

  През учебната 2020/21 г. от името на Центъра стартира програма за обучение на преподавателите и администрацията на НБУ за успешна комуникация и по-добро преподаване и оценяване на студенти със специални образователни потребности.

   

   

  Линк: https://cssn.nbu.bg/

 • Лаборатория за публични политики (виртуална)
 • Към департамент "Политически науки"

 • УПИЗ „Център за изследване на страните от постсъветското пространство „Перспектива“
 • Към департамент „Политически науки“ с директор гл. ас. д-р Христо Проданов

 • УПИЗ „Институт за изследване на близкото минало“ (ИИБМ)
 • Към департамент „История“ с директор проф. Момчил Методиев, дфн и координатор проекти Димитър Димов