facebook

Етичен кодекс на НБУ

 

 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

на

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

     Студентите, преподавателите и служителите в Нов български университет, водени от волята да съдействат за реализацията на академичната мисия и образователната философия на НБУ, за неговото утвърждаване и развитие като свободна, иновативна и открита към обществото образователна институция, и да допринесат за изграждането на етични отношения в университетската общност, се обединяват около следните ценности: уважение, доверие, отговорност, почтеност, лоялност, инициативност, откритост, безпристрастност, толерантност, справедливост.

 

 СТУДЕНТИТЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

     Уважават личното достойнство на другите и не извършват действия, които го накърняват. Въздържат се от това да вредят преднамерено на колеги, да опетняват доброто им име и да накърняват правата им.

     Отнасят се с безпристрастност, толерантност и разбиране към интересите и мненията на другите, без разлика на пол, възраст, образование, социален статус, етническа принадлежност, религия, политическа принадлежност, раса, сексуална ориентация и др.

     Създават и поддържат отношения на добронамереност и сътрудничество с всички членове на университетската общност. Приемат градивния сблъсък на идеи, но се стремят да не провокират конфликти. Ако възникнат конфликти, те се решават в дух на колегиалност и взаимно уважение.

     Стремят се да изградят в НБУ будна и чувствителна към моралните проблеми среда, насърчаваща развитието на индивидуалното морално съзнание и утвърждаваща отношения на взаимна съпричастност и загриженост за другия.

     Отхвърлят всички форми на корупция.

     Спазват правото на интелектуална собственост, придържат се към общоприетите стандарти за цитиране и позоваване и не допускат плагиатство.

     Използват лична и служебна информация, до която имат достъп, единствено за академични и административни цели.

 

 СТУДЕНТИТЕ

 

     Участват активно в образователния процес и добросъвестно изпълняват задълженията си. Подпомагат създаването на благоприятни условия за работа в академична среда и с поведението си не пречат на учебния процес.

     Ръководят се от разбирането, че академичната честност е условие за високото качество на знанието, разчитат единствено на собствената си подготовка, разработват самостоятелно възложените им задачи, посочват коректно използваните източници.

     Водени от съзнанието, че доброто общо състояние на университета е гаранция за добро образование, проявяват съпричастност и ангажираност с делата на университетската общност.

 

 ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

 

     Дават най-доброто от себе си за обучението на студентите като зачитат тяхното лично достойнство и се съобразяват максимално с техните образователни интереси.

     Оценяват знанията и уменията на студентите обективно и справедливо според недвусмислено формулирани, общи за всички и предварително обявени критерии.

     При оценяване знанията на студенти и научните постижения на колеги, както и при участие в избор за заемане на академична длъжност, преподавателите избягват конфликт на интереси.

     В своята изследователска работа се стремят да бъдат креативни и безкористни, водени от съзнанието за обществения характер на науката.

     В цялостната си дейност следват принципите, заложени в Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при подбор на изследователи.

 

СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

     Осигуряват по възможно най-добрия начин осъществяването на административната дейност и всички поддържащи дейности на НБУ.

     Във взаимодействията с преподавателите и студентите, както и във взаимодействията помежду си, зачитат безусловно личното достойнство на другите и се отнасят с внимание и отзивчивост към повдигнатите от тях въпроси.

     Разглеждат и решават всички въпроси в рамките на своите правомощия безпристрастно.

 

***

     Студентите, преподавателите и служителите в Нов български университет, изразяват решимост, с цялостното си лично поведение в университетския кампус и извън него да пазят доброто име на НБУ и да утвърждават неговия положителен публичен образ и престиж.

 

***

     За спазването на Етичния кодекс на НБУ и разрешаването на възникнали при прилагането му казуси се сезира Комисията по етика, назначена от Председателя на Настоятелството. Комисията се състои от председател и шестима членове, от които: трима представители на академичната общност, един докторант и двама представители на административния състав. Устройството и функциите на Комисията по етика в НБУ са формулирани в Статут на Комисията по етика в НБУ, приет от Академичния съвет.

  

Този Кодекс е приет от Настоятелството на НБУ на 14.05.2013 г., доп. на 27.11.2017 г., доп. на 14.03.2019 г.