facebook

Акредитация и дипломиране

karusel_1050x399_crop_478b24840a

Акредитация 

 

Приетите в учебни програми на НБУ студенти, които са завършили или са се прехвърлили от други висши училища, имат право на акредитация на курсове.

 


Акредитирането се извършва от комисиите по акредитация към факултетите.

Кандидатите заявяват желанието си за акредитация на курсове в заявление до Декана на съответния факултет, като прилагат копие на документ за завършено образование или академична справка.

  • Студентите, завършили професионални колежи или специализирани гимназии, могат да акредитират курсове от БП – I част на основание на документи, доказващи придобити знания и умения;
  • Комисията по акредитация към съответния факултет акредитира курсовете, като отчита предложението на програмните съвети.

Заявление за акредитация се подава в Студентски център, корпус 1, етаж 1, централно фоайе.
Студентите, които не получат акредитация, могат да се явят на приравнителни изпити след разрешение на Декана на съответния факултет. 

 

Дипломиране


За да се дипломирате, е необходимо да сте изпълнили изцяло условията на програмата – да имате съответния брой кредити, посочен в Каталога на НБУ за академичната година, в която сте започнали обучението си в съответната образователна степен.

Един семестър след семестриалното завършване всеки студент продължава да има статут на дипломант, като за целта е необходимо да запише дипломантски семестър.

 

Издаване на диплома


След успешно издържан държавен изпит/дипломна защита е необходимо да подадете документи за издаване на диплома в Студентски център, корпус 1, централно фоайе. Необходими са:

Ако сте приет в НБУ след  академичната 2004/2005 година, имате право да получите Европейско дипломно приложение, което важи само при кандидатстване за по-горна степен в чужбина. Необходимо е да направите заявка в Студентски център, корпус 1, Централно фойе.

 

Връчване на дипломите

 

Всяка академична година на тържествени церемонии по случай Деня на народните будители и по случай Деня на славянската писменост се връчват дипломи на завършващите студенти. 

Студентите, които не желаят да участват в церемония, могат да получат дипломите си в отдел „Дипломиране“ – повече информация можете да получите на следните телефони: 02/8110 211, 02/8110 251, 02/8110 255, 02/8110 284


Следващата церемония ще бъде през ноември 2023 г. Следете информация на: www.nbu.bg