Консултиране и обслужване

obslujvane_1050x399_crop_478b24840a

Академично консултиране 

 

Програмен консултант/секретар-специалист


Програмният консултант/секретар-специалист е най-добрият съветник на студентите от записването до края на обучението им в Университета.

Студентите могат да се консултират с програмния консултант при:

 • формирането на учебната програма и избора на курсовете;
 • проследяването на натрупаните образователни кредити;
 • изработването на индивидуален план на обучение;
 • избора на minor-програма – втора специалност за третата и четвъртата година от обучението в бакалавърска програма;
 • явяването на приравнителен или повишителен изпит;
 • смяната на курс;
 • подготовката за дипломирането. 

 

Декан на факултет
Деканите на факултети оказват съдействие на студентите по всички въпроси и проблеми, свързани с обучението. 

Деканите и комисията по акредитация към съответния факултет акредитират курсове в съответствие с предложенията на програмните съвети.

 

Административно обслужване


В Студентски център студентите се записват:

 • за семестъра;
 • в група за общообразователните курсове за знания и умения;
 • за общообразователни изпити за умения.

 

Подават декларация:

 • за здравно осигуряване

 

Заверяват:

 • студентските си книжки;
 • студентските си лични карти.

 

Получават:

 • уверение;
 • академична справка;
 • протокол за приравнителен изпит.

 

Подават заявление:

 • до Председателя на Настоятелството на НБУ;
 • до Ректора на НБУ за прехвърляне от други висши училища или след придобита степен на висше образование;
 • до Деканите на факултети за: смяна на курсове; прехвърляне в друга програма;
 • за изготвяне на индивидуална програма или обучение по индивидуален план.

 

Координати на Студентски център:
корпус 1, Централно фоайе
тел.: 02/8110 180, 02/8110 213; 8110 212; 02/8110 253; 02/8110 20602/8110287;
e-mail: student@nbu.bg, top.info@nbu.bg

 

Система за тюторство

Системата за тюторство има за цел да развива контактите и партньорството между студентите и преподавателите в Нов български университет, да подпомага академичния живот на студентите във всички аспекти на тяхното следване и припознаването им с университетската среда. Системата създава благоприятни условия за студентски инициативи, споделяне на опит и добри практики, преживявания и подобрения.

Системата за тюторство включва: запознаване на студентите с условията за обучение в НБУ, кампуса, академичната среда, права и задължения на студентите, смяна на специалност, записване на майнър-програма, следване по индивидуална програма и всички други възможности, които дава университетът.

Тюторството не включва: консултиране по академични въпроси, свързани с програма, в която следват студентите.

В Системата за тюторство могат да се включат всички студенти в първи курс на бакалавърските програми.

Тютори могат да бъдат всички щатни преподаватели на НБУ.

Тюторството е безплатно.


Контакти:

Бакалавърски факултет - стая 124, Корпус 1
Сава Керелезов (директор) - тел.: 02 8110 144
доц. д-р Екатерина Тодорова (декан) - тел.: 02 8110 124 

В отдел „Международна дейност“ се обслужват чуждестранни кандидат-студенти и студенти.

 

Координати на отдел „Международна дейност“:
корпус 1, Централно фоайе
тел.: 02/8110 222; 02/8110 48202/8110 260

 

 

В отдел „Консултиране на студенти" към Кандидатстудентски и студентски информационен център (КСИЦ) се разработват индивидуални програми.

По индивидуална програма се обучават:

 • студенти с интердисциплинарни интереси;
 • студенти, доказали още по време на приемните процедури силна мотивация и значителни възможности за развитие;
 • студенти, избрали програми с по-малък брой обучаващи се;
 • студенти, които се прехвърлят в НБУ от други университети в България или чужбина.

Индивидуалните програми могат да бъдат както бакалавърски, така и магистърски, с изключение на регулираните програми „Право“, „Архитектура“ и др. Индивидуална може да е и minor програма – втора специалност.


За да се състави индивидуална програма, е необходимо студентите да се консултират с екипа на отдел „Консултиране на студенти" и да получат одобрение от декана на съответния факултет. И стандартните, и индивидуалните програми допускат дипломиране в по-кратки срокове.

В отдела студентите могат още да получат съдействие за програмна ориентация; да се запознаят с различни възможности за обучение и др. Специализираните консултации са с времетраене минимум 60 минути.

 

 

Координати на отдел „Консултиране на студенти":

 

Директор:

д-р Албена Стамболова

тел.: 02/8110 162, в. 11022

e-mail: astambolova@nbu.bg

офис: корпус 1, офис 102

 

Лилия Колова

Специалист „Индивидуални програми“

тел.: 02/8110173, в. 11021
e-mail: lkolova@nbu.bg 
офис: корпус 1, офис 102