facebook

Бакалавърски програми

programi_1050x399_crop_478b24840a

  

Нов български университет предлага на кандидат-студентите обучение в бакалавърски програми (редовно, дистанционно и интензивно) и в магистърските програми „Архитектура“ и „Право“.

 

Акцент през първите две години на бакалавърските програми е специализираната степен на общото образование, в която се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления, практически (аудиторни) или уводни курсове в съответната научна област. Успоредно с общообразователните курсове се изучават курсове от програмата, която е избрал студентът.

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

 

 

През първите две години студентите получават и общо образование, като се обучават в общообразователни курсове (ООК) за знания и общообразователни курсове за умения по чужд език, български език, компютърни умения, спорт и изкуства. Целта е да се разшири общата култура на студентите в направления, различни от избраната програма. Студентите избират измежду над 100 общообразователни курса за знания, покриващи всички области на висшето образование. Курсовете за знания представят на достъпен език основни постижения, автори и книги от съответното направление. Подготвени са от водещи лектори с доказани преподавателски качества и богат опит.

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА БАКАЛАВЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

 

 

Курсовете за умения са по български език, компютърна грамотност, чужд език, спорт, изкуства. Курсът по български език изгражда у студентите лингвистични умения: правопис, пунктуация, граматика, богата лексика и умения за писане на академично есе.

 

Чуждоезиковото обучение има за цел студентите да овладеят един чужд език на ниво В2. В зависимост от равнището на умения по езика, който избират да учат, новоприетите студенти се разпределят в четири програми по чужд език, включващи обучение по езиково общуване и по граматика в отделни модули. Студентите, доказали умения по чужд език на ниво В2, могат да се запишат в подготвителен курс за международен сертификат, в курс за по-високо ниво на същия чужд език или в курс за друг чужд език.

 

В курса по компютърна грамотност студентите придобиват технологични умения за работа с операционната система Windows, работа с приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office. Предлага се и курс, в който се разглеждат средства за работа в Mac OS среда – създаване на текстови документи, на електронни таблици и мултимедиини презентации с iWork.

 

Във втората степен на общото образование се изучават двусеместриални курсове по основни научни направления. Курсовете по основни научни направления имат за цел да разширят и задълбочат общото образование на студентите в научното направление на основната им програма, както и да усъвършенстват уменията им за писмено и устно изразяване. Покриването на общообразователните изисквания е условие за завършване на образователната степен за всички бакалавърски програми и за магистърските програми „Право“ и „Архитектура“, както и за записване на безплатна minor програма – втора специалност.

 

Основните цели на обучението в първите две години са постигане на базова подготовка в научното направление на избраната програма, увеличаване на дела на практическото знание и осигуряване на стъпаловидно усложняване на знанието.

През третата и четвъртата година на бакалавърската степен се изучават специализиращи аудиторни лекционни курсове, извънаудиторни учебни форми, както и аудиторни тренингови курсове (за част от програмите). Някои програми предлагат отделни модули и специализации. Студентите имат възможност да запишат допълнително и minor програма. Minor програмите имат силна практическа насоченост и целят да предоставят на студентите допълнителна професионална квалификация, която в дипломите се вписва като втора специалност.

 

Обучението в бакалавърски програми през третата и четвъртата година има за цел да осигури на студентите необходимите компетенции за надграждане и по-специализирано обучение в магистърската степен, както и широки възможности за стажове и професионална реализация.

 

 

При необходимост от повече информация, можете да се свържете с нас на телефон:


понеделник – петък от 09:30 до 17:30 ч.

събота от 09:30 до 14:30 ч.

 

Още по темата: документи и такси за кандидатстване, он лайн регистрация за ТОП и Факултет за базово образование.

Свързани страници

karusel-magistri_300x143_crop_478b24840a
Магистърски програми

  Обучението в магистърските програми на НБУ е със...