facebook

Факултет за дистанционно, електронно и надграждащо обучение

 

 

Дистанционното обучение на Нов български университет ви позволява да се обучавате в удобно за вас време и място, с индивидуално темпо, без да променяте ежедневието си и работния график. Получавате специално подготвени учебни материали, по-голямата част от които в електронен вид, чрез достъп до системата за електронно обучение Мудъл НБУ.

 

Водещ принцип в НБУ е свободата - студентите избират курсовете, които посещават. Дистанционните студенти правят този избор в рамките на предварително подготвен набор от курсове, съответстващ на програмата, която изучават.

 

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ ДИСТАНЦИОННИ ПРОГРАМИ

 

 

Учебен процес

 

Основа на дистанционното обучение е самостоятелното усвояване на учебния материал. За подпомагане на този процес имате планирани 3 срещи с преподавателя по всеки учебен курс. Тези консултации се провеждат през почивните дни или след работно време и се излъчват онлайн в специално обособени виртуални класни стаи, като първата от тях може да бъде посетена и на място в университета.

 

Първата консултация обикновено е под формата на лекция, на нея преподавателите представят и структурират целия учебен материал, поставят акценти, обясняват как протича оценяването в курса.

 

Втората консултация обикновено е под формата на дискусия, преподавателите отговарят на въпроси свързани с учебния материал, разясняват неразбраните теоретични части. Дават насоки и пояснения за разработването на самостоятелната работа.

 

На третата консултация преподавателите и студентите обсъждат изпълнението на самостоятелната работа.

 

 

 

Оценяване

 

Оценяването в НБУ е многокомпонентно и се провежда според Наредбата за учебния процес и Стандарта за дистанционно обучение, като е съобразено с Наредбата на МС за държавните изисквания за провеждане на дистанционно обучение във ВУЗ.

 

Финалната оценка по всеки предмет се получава като се обобщят постигнатите резултати в няколко различни компонента на оценяване.

 

Най-често компонентите са тест и самостоятелна работа по зададена тема.

 

Възможно е учебното съдържание да бъде представено не в един, а в няколко теста и върху него да бъдат зададени повече от една теми за самостоятелна работа - това е въпрос на избор и преценка на преподавателя, информация за което трябва да имате в паспорта на курса.

 

 

 

Графици

 

Преди началото на всеки семестър получавате график за провеждане на консултациите. Той може да бъде видян в системата е- студент, до която достъп имат всички студенти на НБУ. Консултациите са отдалечени една от друга в рамките на поне 2 седмици.

 

Текущото оценяване се провежда по усмотрение на преподавателя. За него не се изготвя предварителен график. Най-често това е след последната консултация. За да разберете точно кога ще се проведе теста и предаването на писмените работи в Мудъл за текущо оценяване, трябва да влизате в страницата на курса в Мудъл и да следите там за дати. Най-общо се следва принципа, че текущото оценяване се провежда до 10 дни след третата консултация. Текущото ценяване не е задължително, може да се явите направо на изпит.

 

Графикът за сесията се оповестява поне две седмици преди началото на сесията и може да бъде видян в системата е-студент, както и в Мудъл.

 

Теста за финално оценяване се провежда през събота и неделя, активен е 3 часа, а времето за работа е 1 час, по изключение и желание от страна на преподавателя активността на теста и времето за работа могат да бъдат променени, като това се описва в самия курс в Мудъл.

 

 

 

Дипломиране

 

Дипломирането се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за учебния процес на НБУ и Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен.

 

Студентите придобиват право за дипломиране след семестриално завършване на програмата и получаване на пълния брой необходими кредити, които са разпределени съгласно програмната схема.

 

Дипломирането става чрез полагане на държавен изпит, а студентите с общ успех от курса на обучение над много добър 4.50 имат право на избор за дипломиране с дипломна теза или с държавен изпит.