facebook

и. д. Декан

 

Гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева е щатен преподавател към департамент „Администрация и управление“ на Нов български университет. Средното си образование завършва през 2005 г. в гр. София в паралелка с профил математика и информатика. През юли 2010 г. завършва с отличие Колежа по „Мениджмънт, търговия и маркетинг“ със специалност „Маркетинг“. През 2013 г. завършва с отличие магистърска програма „Международен бизнес“ в НБУ. Обучава се и в магистърска програма „Статистика и финансова иконометрия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. През 2018 г. придобива докторска степен по специалност „Бизнес администрация“ с дисертационен труд на тема: „Адаптиране модела на Altman за оценка на риска от фирмена несъстоятелност за българските условия“.

Професионалният път на д-р Цветанова-Георгиева от 2013 до 2018 г. включва макроикономически анализатор и консултант в компания за управленско консултиране. В административен план тя преминава през различни позиции в НБУ. От 2017 г. е програмен консултант на една от най-големите програми БП “Управление на бизнеса и предприемачеството“. От юли 2021 г. е директор на Училище за професионално и продължаващо обучение (УППО) на НБУ, където ръководи организацията на публични лекции, краткосрочни обучения, професионални квалификации, уъркшопове, майсторски и професионални класове и други форми на обучения, различни от академичната дейност на НБУ. От юли 2024 г. е декан на Факултет за базово образование на НБУ.

Научните интереси на д-р Цветанова-Георгиева са свързани с моделирането на икономическите процеси, управлението на риска, оценка на кредитния риск и др. Като експерт взема участие в редица проекти, свързани с оценката на активите в българския банков сектор, въвеждането на системи за управление на риска, конструиране на модели за оценка на кредитния риск. Има интереси в сферата на практическото приложение на количествените методи в аграрния сектор.

 


 

Контакти:

еmail: ecvetanova@nbu.bg

телефон: 02/8110 106; в. 1106

офис: 106, корпус 1

 

 

Приемно време:

сряда: 11.30 -13.30 ч.

четвъртък: 11.30-13.30 ч.