facebook

Специализирана учебна зала „Графика и графични технологии“

Отговорник:
Гл. ас. д-р Калина Христова
e-mail: k_hristova@nbu.bg
Център по изкуства
корпус 2, СУЗ (ателие) № 1
 

В ателието (Специализирана учебна зала) се провеждат учебно-практически занятия в курсове по графика и илюстрация към бакалавърска програма „Пластични изкуства“, модул „Графика и илюстрация“, и магистърска програма „Илюстриране и графични технологии“. Студентите имат възможност да създават графични произведения чрез различни класически и дигитални техники, както и да разработват самостоятелни проекти за илюстрация и макети на книги. В ателието се провеждат учебно-практически занятия в курсове по интериорен дизайн, извършва се самостоятелна работа, създават се дизайнерски проекти, провеждат се конферанси, подготвят се и се организират изложби.

Целите на ателието са свързани и със стремежа да се създаде среда, която да стимулира креативността и желанието за изява от страна на студентите, да се създадат условия за ангажираност и инициативност.

 

Материална база

 

Ателието (Специализираната учебна зала) предлага възможности и условия за по-качествено и по-професионално обучение, провеждат се практически упражнения, свързани с изучаваните дисциплини.

За целта то е оборудвано с със съвременно оборудване, което подпомага осигуряването на високо ниво на учебния процес. Ателието разполага с две офортни графични преси и специализирано помещение за работа с химикали и киселини. Пространството е обособено по начин, позволяващ на студентите да работят както в помещението, оборудвано с графични преси и специализирани материали, така и в частта, която се ползва за практически и лекционни занятия, обсъждане на проекти и конферанси. Творческата атмосферата стимулира креативността и развитието на артистичните способности. Съвременната компютърна техника и актуален графичен софтуер подпомагат високото ниво на учебния процес.

 

Събития