facebook

Признаване на висше образование от чужбина

foreign3_1050x399_crop_478b24840a

 


Кандидатите за признаване на висше образование от чужбина подават следните документи: 

 

 1. Заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище тук.
 2. Декларация
 3. Оригинал или нотариално заверено копие на дипломата за висше образование съгласно Правилника за легализациите тук и Наредба за държавните изисквания  за признаване на придобито висше образование и  завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища тук.
 4. Оригинал и копие на приложението към дипломата или нотариално заверено копие съгласно Правилника за легализациите тук и Наредба за държавните изисквания  за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища тук.
 5. Копие на документ за самоличност;
 6. Копие на диплома за средно образование
 7. Документ, удостоверяващ промяна в имената на заявителя, ако е налице такава (с превод, в случай че е на чужд език)
 8. Други документи, които заявителят счита, че имат значение за исканото признаване (оригинал на европейско дипломно приложение, ако притежават такова и др.)


 

Документите по т. 3 и т. 4 се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. В този случай, преводите на легализираните документи следва да имат консулска заверка на Министерството на външните работи на Република България. 

 

В случаи на кандидат-студенти с чуждестранно гражданство в допълнение на гореописаните документи се прилагат:

 1. Формуляр за прием;
 2. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
 3. Две снимки (паспортен формат).

 

Документите се подават лично, чрез пълномощник, по пощата или чрез куриерска служба в отдел “Международна дейност”, Студентски център, корпус 1, централно фоайе. Ако всички изискуеми документи са налични, процедурата по признаване на образование, придобито в чужбина може да започне. Тя включва различни етапи на проверка, след приключването на които, документите се представят пред Комисията по признаване на образование, придобито в чужбина, чието становище се одобрява от Ректора на НБУ със заповед. Процедурата отнема минимум един месец.

Кандидат-студентът се уведомява относно резултата от отдел „Международна дейност“.Контакти:
НБУ – София, отдел „Международна дейност“
Студентски център, корпус 1, тел.: 02/8110 222
e-mail: foreign.student@nbu.bg