facebook

Европейска харта и кодекс на изследователите

1. Европейска харта за научните изследователи*

2. Кодекс за професионално поведение при подбор на изследователи*

_______

* Приложения – съответно Раздел І Раздел ІІ към Препоръката на Комисията на европейските общности от 11.03.2005 г. (текст от значение за ЕИП (2005/251/ЕО)