facebook

Ректорски съвет

Ректорският съвет включва: Ректора, Заместник-ректорите, Деканите на факултети, Изпълнителния директор, Директора на Централната университетска администрация и директора на Централната студентска администрация.

В заседанията на Ректорския съвет могат да участват и членове на Настоятелството.

Ректорският съвет:
1. избира Ръководителите на департаменти, Ръководителите на изследователски центрове и Директорите на центровете за продължаващо обучение по предложение на съветите на департаментите, съгласувано с Ректора;
2. избира Председателя и членовете на Библиотечния съвет по предложение на Ректора;
3. приема план и анализ по кандидатстудентската кампания на НБУ и записването на студентите;
4. взема решение за учредяване и закриване на Изследователските центрове и на Учебно-практическите и изследователските звена в НБУ;
5. приема Издателския план на НБУ;
6. подготвя заседанията на Академичния съвет.