facebook

Разширен академичен съвет

Разширеният академичен съвет има функции на Общо събрание на НБУ.

В Разширения академичен съвет освен редовните членове на Академичния съвет, участват по петима представители на общностите на редовните преподаватели от всеки факултет (избрани от общностите на редовните преподаватели във факултетите) и на администрацията на Университета (избрани от общото събрание на администрацията), и представители на студентите. Студентите са 15 на сто от състава на Разширения академичен съвет.

Разширеният академичен съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

Разширеният академичен съвет:
1. избира за срока на мандата си с явно гласуване председател и заместник-председател на Разширения академичен съвет измежду хабилитираните му членове;
2. взема решения по предложенията за избор на Ректор;
3. предложенията се правят пред Председателя на Настоятелството, който ги внася за обсъждане и избор в Настоятелството