facebook

Графична идентичност

 

 

Мисия на Нов български университет

МИСИЯТА НА НБУ е да бъде свободен, независим и динамичен университет:

  • ориентиран към своите студенти като изгражда цялостни, независими, предприемчиви, и социално отговорни личности, чрез споделено лидерство между студенти и преподаватели;
  • иновативен и предприемчив в развитието на университетското образование, научните изследвания и творчеството чрез общо класическо, интердисциплинарно и специализирано обучение, и научни изследвания и творческа дейност в отворени международни мрежи;
  • развиващ университетската общност като разпознава, уважава и насърчава талантите и приносите на студентите, преподавателите и администрацията;
  • отворен към външната среда със своя академичен потенциал и реагиращ на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

Образователна философияОбразователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания, умения и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

Академичен профил

АКАДЕМИЧНИЯТ ПРОФИЛ НА НБУ е в областта на:

  • науките за човека и обществото;
  • природните и биомедицинските науки;
  • новите технологии;
  • изкуствата.

 

 

Послание

Основното послание във визуалните материали на НБУ е нашата отдаденост на модерното, либерално образование, което същевременно е носител на класическия академичен дух.

В какво сме различни

В Нов български университет не се боим от разнообразието – затова сме различни в мисленето си, в полета на фантазията си, в научните си търсения. Създаването на общ стандарт за визуална комуникация не ограничава нашата различност, а тъкмо напротив – позволява ни да се опрем на него като твърда материална основа, която да придържа размаха на нашата различност в една обща база. Както в трудовете има тънка линия на тезата, на търсенето, която придава общ смисъл на цялостното произведение, така и нашето желание е общото ни виждане за използването на визуалното общуване да играе ролята на свързващото звено в нашата разнообразна цялост.

Ценности на бранда

Нашите ценности са споделените ценности на една общност, хетерогенна в състава и идеите си, във вижданията и работата си, но обединена в чувството за уважение към индивида, неговите права и задължения и стремежа към придобиване и разпространяване на научни знания, насочени към подобряването на общественото добруване.

Характер на бранда

По характер Нов български университет е сериозен. Интелектуалността на неговия ум е облечена в пъстрите дрехи, виждания и настроения на неговите студенти. Синият цвят на бранда олицетворява решителност, интелектуалност и отвореност към заобикалящия свят.

Архитектура на бранда

За Нов български университет студентите, тяхната общност и родители, са реални хора, с които брандът на НБУ комуникира активно и постоянно.

На кого говорим

В НБУ разговаряме с хората, като се стремим да създадем с тях дългосрочни и взаимнополезни отношения, основани на честност, откритост и добри намерения.

Нашите вътрешни публики са студенти, алумни и преподаватели – щатни и хонорувани, администрация и техническия състав, работещ на територията на НБУ.

Има множество организации и хора, с които работим и градим отношения ежедневно.

Общуваме активно с представителите на бизнеса, за да постигнем адекватно за пазара на труда ниво на нашите програми.

Важна част от нашата работа е в сферата на обществения живот, затова ние се стремим да участваме активно в него. Нашият академичен състав е разнообразен и колегите ни са изтъкнати специалисти в множество области. Поради тази причина НБУ общува с различни външни публики.


Допустими лога и бранд елементи 

Шаблон на презентация

Шаблон на постер

Шаблон на покана - лицегръбизображение

Прикачени файлове