facebook

Иван Василев (2015 г.)

Иван Василев (2015 г.)

Тема на дисертационния труд: „Църковна архитектура и стенна живопис в Понишавието (XIV-XVII в.)“

Научен ръководител: проф. Хитко Вачев, д.н.

Департамент: „Археология“