facebook

Златка Узунова (2015 г.)

Златка Узунова (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Изследване на методи за визуализация при генератори за компютърни игри“

 

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Малешков

 

Департамент: „Информатика“