facebook

Люба Деветакова (2015 г.)

Люба Деветакова (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Социалната държава в постсоциалистическа България“

 

Научен ръководител: проф. Антоний Тодоров, д.н.

 

Департамент: Политически науки