facebook

Цанко Донков (2015 г.)

Цанко Донков (2015 г.)

 

Тема на дисертационния труд: „Мотивационни модели и подходи за управление на човешкия капитал в огранизациите“

 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Панайотов

 

Департамент: „Бизнес администрация“