Прием и обучение

kandidatstudenti2015_1050x399_crop_478b24840a


Нов български университет провежда обучение в бакалавърски програми, програми за професионален бакалавър, магистърски и докторски програми. НБУ предлага и продължаващо обучение в сферата на изкуствата, езиците, политиката, мениджмънта, мрежовите технологии и др.

Обучението е редовно, дистанционно, интензивно (задочно) и електронно и се осигурява от факултетите. Организирано е в учебни програми, част от които предлагат избор между редовна и дистанционна форма на провеждане.

 

Форми на обучение

 

Редовното обучение (РО) предлага присъствени занятия, които съчетават лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна работа.


Дистанционното обучение (ДО) се осъществява чрез учебни помагала (учебници, мултимедия, аудио- и видеопродукти, визуално обучение) и консултации с преподавателите.


Интензивното обучение (ИО – задочна форма на обучение) включва програми за степен „професионален бакалавър“. Обучението в тях е тригодишно и се провежда само в локалните центрове на НБУ във Варна, Видин и Пловдив. Особености в процеса на обучение са интензивното провеждане на лекциите в три последователни дни (петък вечер, събота и неделя), непосредственото оценяване след лекционната част (на следващата седмица). При програмите с ИО не се предоставят учебници и не се ползва платформата за електронно обучение на НБУ – MOODLE НБУ.


Електронното обучение подпомага редовната и дистанционната форма. Системата за електронно обучение MOODLE НБУ е достъпна от входната страница на университетския уебсайт www.nbu.bg и осигурява достъп до електронните материали към всеки курс – лекции за самоподготовка, статии, проекти, препоръчителна литература. Системата за електронно обучение на НБУ предлага възможности за on-line консултации и комуникации между студенти и преподаватели, възлагане на задачи и изготвяне на тестове, отразяване на постиженията на обучаемите, създаване на речник на понятията и др.

 

Образователно-квалификационни степени 


Програми за степен „бакалавър“

През първите две години (бакалавърска програма I част) студентите изучават общообразователни курсове за умения по български език, чужд език, компютри, спорт или изкуства/езици; общообразователни курсове за знания; курсове по основни научни дисциплини в областта на програмата.


През третата и четвъртата година (бакалавърска програма II част) обучението включва аудиторни курсове към съответната програма и извънаудиторни учебни форми. Особено внимание се отделя на практиките и стажовете, които пряко свързват обучението с възможностите за последваща професионална реализация.


Всички студенти могат да се обучават и в избрана от тях майнър програма – втора специалност, от същото или друго професионално направление. При успех над Добър 4,00 и успешно положени изпити от първите две години обучението по нея е безплатно.
 

Програми за степен „професионален бакалавър“

През първата година студентите изучават практически курсове в областта на програмата, както и общообразователни курсове за умения по български език и компютри. През втората и третата година обучението включва практически, специализиращи курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми. Извънаудиторните учебни форми включват задължителни практики и стаж във фирма. Студентите могат да продължат обучението си, като изберат магистърска програма от същото професионално направление или друга бакалавърска програма.

Програми за степен „магистър“

Обучението в магистърските програми на НБУ е със средна продължителност една година и половина. Изключение са магистърските програми „Архитектура“ с шестгодишен период на обучение и „Право“ с петгодишен период на обучение. Голяма част от магистърските програми предлагат възможност  за обучение и на студенти с придобита квалификационна степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление.

Програми за научна и образователна степен „доктор“

Обучението в докторските програми е с продължителност три години. В НБУ се обучават редовни докторанти и докторанти на самостоятелна подготовка, а по предварително обявени от департаментите теми се приемат и докторанти със стипендия от университета. След приключването на докторската програма и защитата на дисертационен труд пред научно жури се присъжда научно-образователна степен „доктор“.

 

 

 

 

Свързани страници

dsc-0056_300x143_crop_478b24840a
Прием в магистърски програми

Предлаганите магистърски програми се излъчват от...

doctorski_300x143_crop_478b24840a
Прием в докторски програми

  Кандидатстването за докторски програми за...

bio-kafe_300x143_crop_478b24840a
Бакалавърски програми 2017/2018

 Програми за образователно-квалификационна...

Документи и такси за кандидатстване

Документи     1. Заявление Това е документът,...

Online регистрация за ТОП и програми

  1. Кандидат-студент  може да влезе в системата...