facebook

БиблиотекаПроекти

 • Проекти, финансирани от централен фонд за стратегическо развитие
 • Проект:  „Развитие на информационната компетентност на студенти със специални образователни потребности“, 2020-2021 г.

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Целта на проекта e създаване и публикуване в подсайта на Библиотеката на актуални информационни материали, специфични за различни групи студенти със СОП, както и разработване и апробиране на модели за обучение в информационна компетентност и въвеждането им в практиката на Библиотеката. Екипът е от 14 участници, от които трима студенти, трима преподаватели и осем представители от различни звена в администрацията на НБУ. Проектът осигурява равен достъп до информация, благодарение на разработените пътеводители и на проведените обучения за студенти със СОП. Чрез тях те придобиват умения, необходими за идентифициране, извличане и организиране на информация, а това е пряко свързано с успеха на обучението им в НБУ и постигането на по-висока степен на увереност и независимост при тяхната самоподготовка. За първи път български университет изпълнява подобен проект, което откроява Нов български университет в стремежа му да осигури качественото информационно обслужване на своите студенти със СОП.

   

  Проект:Разширяване влиянието на научната периодика, публикувана от НБУ“, 2018 - 2019 г.

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Целта на проекта е повишаване видимостта и ползваемостта на научните постижения, публикувани в периодични издания от отделните департаменти и центрове на НБУ. Изпълнението на проекта е реализирано от екип от 10 участници, сред които преподаватели и служители на НБУ, и учени от Институт по математика и информатика при Българска академия на науките и Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Реализацията му създава реални условия за улесняване на достъпа на академичната общност в страната и чужбина до научните периодични издания на НБУ. Създаването на портала „New Bulgarian University Academic Journals Portal“, освен че обединява самостоятелните сайтове на периодичните издания на НБУ, улеснява публикуването онлайн и създава условия за индексиране на съдържанието в интернет. Включването на всички издания в портала, както и индексирането и реферирането им в бази данни, популяризират научните постижения на преподавателите от НБУ и подобряват наукометричните показатели на техните публикации.

   

  Проект: „Дигитална библиотека „Акад. Вера Мутафчиева“, 2009 г.

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Образователен проект, целящ развитие на уебсреда за обучение чрез дигитализация на документи от личната библиотека на акад. Вера Мутафчиева, дарени на НБУ. Реализирана е първата дигитална колекция на библиотеката с 52 заглавия, предложени от преподаватели от департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“, които не могат да се ползват пълноценно поради лошо физическо състояние. В резултат на проекта е осигурен пълнотекстов достъп до текстове в областта на ориенталистиката и историята за обучение на студенти от департаменти „Средиземноморски и източни Изследвания“ и „История“ и в подкрепа на научните изследвания в областта.

   

  Проект:  „Технологично оборудване за читателско място за хора с увредено зрение“, 2005 г.

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  В рамките на проекта са закупени специализирани софтуери JAWS for Windows ver. 6.0, Abby FineReader и Acrobat Reader Standart за оборудване на изградено компютризирано читателско място за незрящи; инсталиране на софтуер и техника; обучение на библиотечния персонал за работа с тях; инсталиране на SpeechLab 2.0 - програма за синтез на българска реч, дарена от Българска асоциация за компютърна лингвистика. Със средства от проекта са поставени брайлови указателни табели и е изградена шумоизолирана кабина за разполагане на читателското място за хора с увредено зрение.

 • Проекти, финансирани от външни източници
 • Проект: „Адаптиране на работно място за незрящ специалист - координатор на библиотечни услуги“, 2023-2024 г.

  Финансираща институция: Агенция за хората с увреждания (АХУ) към Министерство на труда и социалната политика

  Ръководител: д-р Радостина Тодорова

   

  От м. ноември 2023 г. до м. март 2024 г. се реализира проект „Адаптиране на работно място за незрящ специалист - координатор на библиотечни услуги“. В резултат е назначен незрящ „Специалист - координатор на библиотечни услуги“. Със средства по проекта специалистът получава сертифицирано професионално обучение за професия „библиотекар“ и адаптиране на работното място, посредством оборудване с последно поколение брайлов дисплей, скенер за книги, иновативно преносимо четящо устройство PEARL и актуална версия на специализирания софтуер, екранен четец - JAWS for Windows. Предвидено е и офис-оборудване, осигуряващо здравословни и безопасни условия на труд.

   

  Проект: „Назначаване на координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение в библиотеката на НБУ“, 2007-2008 г.

  Финансираща институция: Агенция за хората с увреждания (АХУ) към Министерство на труда и социалната политика

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  През 2007-2008 г. е изпълнен проект „Назначаване на координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение в библиотеката на НБУ". В резултат на проекта за първи път в българска университетска библиотека е открита длъжност и на нея е назначен координатор на библиотечни услуги за хора с нарушено зрение. Със средства по проекта е изградена и тактилна пътека, която да улеснява достъпа и придвижването на незрящите, оборудвано е работното място със закупени по проекта специализиран софтуер и компютърна техника. Библиотеката на НБУ предоставя безплатни услуги за незрящи хора от цялата страна чрез оторизиран онлайн достъп до „Електронна колекция за хора с нарушено зрение“, като електронните текстове са във формат, който позволява възпроизвеждането им от синтезатори на реч чрез компютър или мобилен телефон.  

   

  Проект: „Мебелиране на читалня Проф. Иванка Апостолова, д.н.“ и оборудване на хранилище „Периодични издания“ с мобилни стелажи“, 2005-2006 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program)

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  През 2007 г. е реализиран проект за достъп до знание в комфортна среда чрез изграждане на нова читалня и промяна на функциите на съществуващите помещения. На 06.03.2007 г. е официалното откриване на читалнята, именувана на името на проф. Иванка Апостолова, ректор на НБУ, в периода 1995-2002. На 450 кв.м. площ са разположени 114 читателски места, колекции на свободен достъп, осигурена е безжична интернет връзка, която дава възможност на читателите да използват и собствени преносими компютри. Разделението на тихи и шумни зони осигурява възможност както за самоподготовка, така и за работа в екип. В рамките на полученото финансиране е внедрено високотехнологично решение за съхранение – оборудване на хранилище „Периодични издания“ с  мобилни стелажи.

   

  Проект: Създаване на Научен електронен архив (НЕА) на НБУ“, 2005 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program), институт Отворено общество гр. Будапеща

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Научният електронен архив (НЕА) на Университета е реализиран по проект „Създаване на Научен електронен архив (НЕА) на НБУ, финансиран от Институт „Отворено общество“, Унгария. В резултат на проекта е закупен сървър, инсталиран е софтуер с отворен код EPrints за академично публикуване и е разработен рубрикатор на български език. НЕА на НБУ е създаден, за да бъде единно, отворено електронно пространство, което осигурява дълготрайно съхранение и достъп до научните постижения на академичната общност в университета. Нов български университет е първият университет, който през 2006 г. създава институционален репозиториум с отворен достъп за потребители от страната и чужбина. Той позволява на преподаватели и докторанти да депозират своите публикации в електронен вид. Документите могат да бъдат преглеждани по научна област, департамент или година на създаване. Системата предлага търсене както в библиографските записи, така и в пълния текст на депозираните документи.

   

  Проект: „Създаване на специализирано читателско място за хора с нарушено зрение“, 2005 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program)

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  През 2005 г. в резултат на реализирания проект в библиотеката е създадено специализирано читателско място за хора с нарушено зрение. С отпуснатите средства са закупени и персонален компютър, брайлов  принтер, брайлов дисплей и скенер формат A3.

   

  Проект: „Създаване на модерен информационен център в библиотеката на НБУ – HELP DESK“, 2004 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program)

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  През 2004 г. е реализиран  проект „Модерен информационен център“, по програма HESP. По този проект на партера в Библиотеката са поставени 6 терминала за достъп до електронния каталог и информационни табла. Обновено е бюро „Справочно-библиографска информация“ и е създадена нова обслужваща единица - бюро „Информация за библиотеката“, чиято функционалност е улесняване на потребителите и е свързана с помощ при работа с eлeĸтpoни ĸaтaлoзи и бази от данни, oтгoвapяне нa въпpocи за библиoтeĸaтa ĸaтo цялo (paзпoлoжeниe нa фoндoвe, пpaвилa зa пoлзвaнe, yслуги и др.), насочване на читателя към конкретно работно място или услуга, от която той има необходимост и пpeдлaгaне на инфopмaциoнни мaтepиaли.

   

  Проект: „Създаване на български информационен консорциум (българска библиотечна мрежа)“, 2002 г.

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Финансираща институция: Фондация „Отворено общество“

  През 2002 г. Библиотеката на НБУ реализира проект като става инициатор и създател на „Български информационен консорциум“ (БИК) - първото национално библиотечно обединение за споделен абонамент на електронни ресурси за научни и образователни цели. Мисията на БИК е да осигурява на българските потребители достъп до най-добрите информациони ресурси на възможно най-достъпна цена, като налага високи професионални критерии в предлагането на услугите и подбора на ресурсите. Основни цели на обединението са: подпомагане и насърчаване ползването на информационни ресурси в България; удовлетворяване на информационните потребности на членовете на Сдружението и техните потребители; постигане на преференциални финансови условия за ползването на информационни ресурси от членовете на Сдружението; насърчаване напредъка на информационните услуги чрез обучение, допълнителна квалификация, връзки с обществеността и други подходящи средства и способи и съдействие за иницииране на съвместни действия, споделено ползване на информационни ресурси и обмяна на опит между членовете на Сдружението.

   

  Проект:Модернизация и организационно развитие на университетска библиотека“, 1999-2001 г.

  Финансираща институция: TEMPUS-PHARE UM_JEM 14464-99

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  В периода 1999 г. - 2001 г. Библиотеката на НБУ е инициатор и координатор на международен проект „Модернизация и организационно развитие на университетска библиотека“ с цел формулиране на концепция за съвременна университетска библиотека, способна да посрещне предизвикателствата на настоящето и бъдещето, като в практически аспект проектът има за задача да подпомогне институционалното и организационно развитие на участващите български университетски библиотеки. Международните партньори са: библиотеката на Университета в Портсмут (представител на страна с най-високи образователни, вкл. и библиотечни стандарти и престиж); библиотеката на Свободния университет, Амстердам (един от най-динамичните университети в Холандия, световен лидер в образователните реформи); библиотеката на Университета в Мурсия, Испания (като престижен представител на страна, преминала успешно през преходен период); библиотеката на Университета в Браганса, Португалия (един недържавен университет, успял да се наложи с високите си стандарти в своята страна и в Европа). Българските участници, включени в проекта са: библиотеката на Софийския Университет, на Техническия Университет и на Университета за национално и световно стопанство. В проекта участват и представители на две неакадемични организации: фирма Martinus Nijhoff (световен лидер в приложението на новите информационни технологии в областта на разпространението на знание) и Съюз на библиотечните и информационни работници в България.

   

  Проект:Автоматизация на университетска библиотека – закупуване на интегрирана автоматизирана библиотечна система“, 1999 г.

  Финансираща институция: OSI Network Program, Институт Сорос гр. Будапеща и Фондация „Отворено общество“, програма Фонд Библиотеки, гр. София

  През 1999 г. е осъществен проект „Автоматизация на университетската библиотека“, като е закупена интегрирана автоматизирана библиотечна система QSeries. В резултат на проекта, през 2000 г., библиотеката на НБУ автоматизира библиотечните процеси чрез интегрираната система EOS.WEB като поддържа свободно достъпен електронен многоезичен каталог, интегриран с GoogleBooks, с прикачени към библиографските описания изображения на корица и страница със съдържанието на книгите на български език.

   

  Проект:Мебелиране и технологично обновяване на библиотечен комплекс “, 1998 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program)

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  В рамките на проект, по програма HESP, през 1998 г. е осъществено цялостно мебелиране, осигуряване на компютърна мрежа и персонални компютри за обновения библиотечен комплекс.

   

  Проект:  „Реконструкция на библиотечен комплекс“, 1996 -1997 г.

  Финансираща институция: HESP (Higher Education Support Program)

  Ръководител: Надя Терзиева

   

  Проектът е реализиран в два етапа. В рамките на финансирането е извършен ремонт и цялостна модернизация на библиотечното пространство. Обновеният библиотечнен комплекс е разположен на три нива с площ 1673 кв. м. Библиотеката на НБУ е първата в страната, която съчетава стандартни читателски и компютризирани места в едно пространство, организира свободен достъп до колекциите си и разполага със заседателна зала.