facebook

БиблиотекаКолекции

kolektsii_1050x399_crop_478b24840a

 

Библиотечните колекции се развиват съобразно академичния профил на университета, като подборът на изданията е съобразен и с критериите за акредитация на отделните професионални направления. Чрез богатите сбирки на заглавия в разнообразни формати и на различни езици, библиотеката предлага творческа среда за самоподготовка и изследователска работа.

Библиотечни колекции:

 • „Аудиовизуални документи“ – включва документи на различни носители, аудио касети, видео касети, грамофонни плочи, CD и DVD с филми, музика, немузикални звукозаписи, аудиокниги и др.
 • „Дипломни тези и дисертации“ – събира и съхранява защитени дипломни тези за образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“, както и дисертации за присъждане на образователната и научна степен „доктор“.
 • „Eлектронни ресурси“ – разделени на:
 • „Издания на НБУ“ – включва всички издания, публикувани от университета.
 • „Книги“ – формира се от монографии, сборници, доклади от научни конференции и симпозиуми, учебници и учебни помагала с научен и научно-популярен характер. Характеризира се с езиково разнообразие, включващо издания на български, английски, френски, немски, испански, италиански, руски, старогръцки, новогръцки, латински и други езици.
 • „Нотни издания“ - обхваща партитури за различни музикални произведения и инструменти. Колекцията включва издания на едни от най-престижните музикални издателства в света.
 • „Периодични издания“ – състои се от български и чуждестранни вестници, списания и годишници.
 • „Справочни издания“ – обхваща общи и специални енциклопедии, терминологични речници и справочници в различни области на знанието, езикови, двуезични и многоезични речници, наръчници, алманаси и други издания със справочен характер.
 • „Художествена литература“ – обединява класически образци от българската и световна литература, както и произведения на редица съвременни автори, носители на Нобелова награда за литература, международни и национални отличия.

Библиотеката притежава няколко специални колекции, а именно:

 • „Доктор хонорис кауза“ - събира и съхранява произведения на автори, удостоени с титла „Почетен доктор“.
 • „Лични библиотеки“ – състои се от издания, притежавани от видни български и чужди учени. Те са дарени лично от тях или техни наследници на университета. Личните колекции са на името на: проф. Александър Фол, проф. д-р Армин Холвег, Атанас Славов, проф. Боян Ничев, акад. Вера Мутафчиева, проф. Георги Михайлов, доктор Георги Текев (1902-1992), акад. Иван Дуриданов, проф. Иванка Апостолова, д. н., проф. Магдалина Станчева, проф. Питър Блек, проф. Пламен Цветков, д.н., проф. Ричард Шнайдер и проф. Цеко Торбов.
 • „Редки и ценни издания“ - включва документи с уникално оформление, на редки езици, книги в ограничен тираж или библиофилски издания.
 • „Библиотека за ученика – прочети и върни“.