Стратегически план

strategicheski_1050x399_crop_478b24840a

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН  2017 – 2022

 

Този Стратегически план е разработен на основата на мисията, академичния профил и образователната философия на Нов български университет и на Стратегия 2020 на НБУ, приета от Настоятелството на 2 декември 2013 г.

 

Мисията на НБУ, като автономна либерална академична институция, е:

 

 • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична
България, обединена Европа и света;
 • да допринася за напредъка на университетското образование и научните изследвания съобразно международните стандарти, предлагайки достъпно класическо, интердисциплинарно и специализирано обучение;
 • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

 

Академичният профил на НБУ е в областта на:

 • науките за човека;
 • науките за обществото;
 • природните науки;
 • новите технологии;
 • изкуствата.

 

Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания, умения и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

 

 

Визия за Нов български университет 2022

 

Развитието на НБУ ще следва разумно съотношение между студенти и преподаватели като цяло и по професионални направления.

 

НБУ ще бъде образователен център, ориентиран към своите студенти, който осигурява обновяваща се учебна програма, фокусирана върху високото качество и насочена към компетенциите на XXI век чрез:

 • предлагане на нови разнообразни образователни възможности и продукти:
 • за индивидуални програми;
 • широк избор от нови, пазарно ориентирани учебни програми, включително и в интердисциплинарни области;
 • висока вътрешно университетска мобилност за коригиране на избора;
 • програми и курсове на чужд език;
 • майнър-програми, различни от основните програми;
 • продължаващо обучение по актуални професионални теми;
 • интернационализирана образователна система (двойни дипломи, международна мобилност);
 • профилирани бакалавърски програми в специфични професионални направления;
 • специализирани магистърски програми в развиващи се нови професионални направления;
 • докторски програми, базирани на международни проекти и партньорства с бизнеса;
 • високо качество на своя преподавателски състав чрез:
 • привличане на отличени докторанти, на учени и експерти с международна известност;
 • постоянно действаща система за “обучение на обучителите” на НБУ.
 • подпомагащи форми на обучение:
 • индивидуални обучителни планове;
 • допълващо дистанционно обучение;
 • развито електронно обучение чрез мобилни приложения.
 • развитие на потенциала на студентите чрез подпомагане на тяхното професионално и личностно развитие и обвързване на учебните програми с очакванията на работодателите;
 • включване на студентите и докторантите във всички етапи на изследователските и творческите процеси, както и в процеса на създаване и подобряване на програмите, методите на обучение и оценяване;
 • финансово подпомагане на студентите чрез система за стипендии и студентски кредити, и възможности за разсрочено плащане;
 • ефективна система за управление на качеството и оценка на резултатите, в т.ч. поддържане на финансова ефективност на учебните програми.

 

НБУ ще бъде изследователски и творчески център за идеи, проекти и технологии, както за собственото си развитие, така и да посреща нуждите на общественото развитие сега и в бъдеще, като:

 

 • фокусира работата на своите департаменти и изследователски центрове върху заявени от университета изследователски приоритети;
 • участва в мрежи за национални и международни проекти в областта на науката и изкуствата;
 • участва в изследователски консорциуми за върхови постижения;
 • повишава видимостта на своите научни изследвания и представя национално и международно признати творчески продукти;
 • предоставя приложни изследователски продукти на бизнеса, местното и държавното управление, и структури на гражданското общество;
 • създава нови учебни програми в гранични области между хуманитарните, социалните, природните науки и технологиите;
 • инвестира в докторски програми;
 • привлича външни финансирания по проекти с пряко институционално значение с цел намаляване на дела на таксите в издръжката на университета.

 

НБУ ще има засилено публично присъствие за разпространение на своите постижения и утвърждаване на положителен и креативен имидж, и повишаване на рейтинга на университета в национален и международен план.

 

НБУ ще има изграден кампус с развита инфраструктура и висок стандарт на материалната база за осигуряване на академична среда.

 

 

 

Стратегически проекти


 
Стратегическите проекти са формулирани и стартирани за постигане на целите, начертани във Визията.


 
Проектите са разработени от шест работни групи и отразяват моментното състояние от 30 март до 17 май 2017 г. както следва:

  

Приет от Настоятелството на 03/06/2017 

 • П Р О Е К Т „Реформа на общото образование“
 • Адаптиране на общото образование в НБУ към потребностите на новото поколение кандидат-студенти и бизнес средата


  Първа фаза: Реформи в сила от учебната 2017/18 г.


  Промени в програмната схема за общото образование
  - Увеличаване броя на практическите курсове от програмата: първи и втори семестър от два на три курса; трети и четвърти семестър от четири на пет курса.
  - Намаляване броя на часовете по чужд език със 120 ч. в първата част на бакалавърската програма. Отпадане на задължителното изискване към студентите за достигане на ниво В2. Студентите завършват с достигнатото от тях ниво и пълния брой кредити (36 кредита) от общообразователните курсове по чужд език.
  - Във втората част на бакалавърската програма към извънаудиторните учебни форми се създават специализирани курсове по чужд език - пети семестър 60 ч. и шести семестър 60 ч., даващи възможност на желаещите студенти да получат още 6 кредита и да защитят ниво В2.
  - Оптимизиране на обучението по български език, чрез разделяне на курса на две части в първи семестър (30 ч., 3 кредита) и четвърти семестър (30 ч., некредитни);
  - Осъвременяване на изпита в курсовете за компютърни умения;
  - Осъвременяване и адаптиране на съдържанието в курсовете по български език;
  - Адаптиране на съдържанието в курсовете по чужд и специализиран чужд език съобразено с програмната схема;
  - Мониторинг и реформа на структурата, съдържанието и преподавателския състав в общообразователните курсове за знания, изкуства и двусеместриалните курсове по основни научни направления.

   

   

 • П Р О Е К Т „Развитие на учебните програми“
 • Първа фаза


  1. Програмната схема да се промени, като в аудиторен курс 1 кредит да съответства на 10 аудиторни часа и 20 часа самостоятелна подготовка, която ще се отчита в Moodle НБУ. Промяната да бъде отразена в НУП на НБУ.
  2. Аргументирана управляемост на изборността в програмите. Без да се нарушава програмната схема и без да се изготвя индивидуална програма студентите от 5-и до 8-и семестър да имат право да запишат един или два курса от други бакалавърски програми, вместо курсове от основната им програма. Промяната да бъде отразена в НУП на НБУ.
  3. Увеличаване на привлекателността на бакалавърските майнър-програми – втора специалност. Отпада изискването за минимален среден успех при записване на безплатна майнър-програма. Майнър-програмата е платена, когато в съответната бакалавърска програма има голям брой студенти в същия випуск. Майнър-програмите включват както само курсове от бакалавърските програми, така и специално подготвени курсове.
  4. За студентите в 5-и семестър да се въведе допълнителна некредитна извънаудиторна форма: Рефериране на научни статии. Целта на курса е да развие уменията за работа със специализирани текстове, студентите да могат да правят мотивиран анализ и оценка, да създават собствени вторични текстове и др. Курсът да се води от щатен преподавател и да приключва с публична защита на реферираните статии.
  Развитието на дистанционната форма на обучение и на формите за продължаващо обучение. Да се направи опит програмите, които не стартират или не запълват квотите си, да бъдат предлагани и чрез дистанционна форма на обучение.
  Развитие на образователното и професионалното ориентиране на студентите. Да се изследват потребностите и образователните възможности на потенциалните кандидат-студенти и както и тези на работодателските организации, с цел подобряване на учебните програми. За реализирането на проекта да се създаде екип от преподаватели от НБУ.

 • П Р О Е К Т „Развитие на преподавателски състав“
 • Работната група споделя стратегическите принципи за развитие на преподавателския състав в НБУ за изграждане на капацитет, водещ до повишаване на качеството и привличане на нови студенти, формулира мотиви, свързани с дебалансиране на съотношенията между различните групи преподаватели, тяхната натовареност и алтернативни възможности за заетост и кариерно развитие, и предлага реформи в следните направления:

   

  Оптимизация на съотношението между хабилитирания и нехабилитирания преподавателски състав и привличане на млади преподаватели.
  Създаване на критерии и условия на НБУ за обявяване на конкурси и прецизиране на изискванията при дългосрочно атестиране по искане на преподавател – да се избегне „автоматизацията“ при научното развитие на кадрите; при отчитане стратегическите необходимости на НБУ, както и на съществуващите дефицити.
  Създаване на допълнителни възможности за действие от страна на НБУ при липса на достатъчен хорариум за преподаватели.
  Промени на тежестта на видовете дейности при формиране на основното възнаграждение на преподавателския състав – оптимизиране на съществуващия дисбаланс на тежестта на отделните видове работа с цел по-добра мотивация на преподавателския състав.
  Прецизиране на изискванията за изследователска/творческа работа на различните категории преподаватели.
  Прецизиране на функциите на КРАС.
  Разширяване на възможностите за отчитане на основна и допълнителна заетост - при атестирането се оценява само учебна и изследователска/творческа допълнителна работа без оглед на приноса на преподавателя към развитието на университета и прилагането на иновативни форми на обучение.
  Изготвяне на „Програма за обучение на преподаватели и обучители“ - съществува нужда от обучение на преподавателите и подготовка на определени лица за бъдещата им роля като обучители. 

   

 • П Р О Е К Т „Развитие на научно-изследователската и творческата дейности на НБУ чрез приоритетни проекти“
 • Дава се висока оценка на дейности като: създаване на Университетски речник на понятията, съществуващите майсторски класове, организираните от НБУ фестивали в областта на киното, театъра, модата, дизайна и други изкуства, летни школи, семинари, работилници и други инициативи през летния семестър, дейността на Университетския театър и се препоръчва тяхното развитие и обогатяване.


  Предлагат се научно-изследователски и творчески дейности в следните направления:
  Анализ на съвременната социално-икономическа и политическа ситуация в България в общоуниверситетските семинари Гражданското общество и политическата система в епохата на прехода, Българска памет и съвест за тоталитарната държава – исторически и юридически разказ и Права на човека.


  Проучвания на законодателството в България в следните области:
  а) образование;
  б) трудово и осигурително право;
  в) конституционни промени с акцент върху законодателния процес;
  г) медицинско и биоправо;
  д) природни науки;
  е) право на тоталитарната държава;
  ж) права на хората с увреждания.
  Проучвания на състоянието на училищното образование в България със следните акценти:
  а) миграция и образование;
  б) причини за ранно напускане на училище;
  в) преодоляване на функционалната неграмотност;
  г) агресия и насилие в училище.
  Проучвания на състоянието и перспективите пред НБУ със следните акценти:
  а) използване на материалната база;
  б) принципи на кадровата политика;
  в) профил, образователни потребности и възможности на кандидат-студентите;
  г) въздействие на НБУ върху външната среда;
  д) бъдещи проблеми и предизвикателства пред НБУ с оглед на представата за т. нар. „световно общество“.
   
  Проучвания в областта на здравеопазването и общественото здраве в България със следните акценти:
  а) здравеопазване и интеграция на уязвими социални групи;
  б) достъп до здравеопазване на бежанци;
  в) достъпност и удовлетвореност от здравеопазването и социалните услуги;
  г) технологии в здравеопазването и социалните услуги;
  д) етика в здравеопазването и социалните дейности.
  Развитие дейността на литературно-историческата школа „Д-р Кръстьо Кръстев“.
  Създаване на университетска телевизия и радио.
  Провеждане на „Сравнително изследване на европейските ценности“.
  Проучвания на ценностите в българското общество.
  Интегриране на изследователската дейност в международната среда на научни изследвания чрез:
  а) подкрепа на публикации в реферирани и индексирани научни издания;
  б) насърчаване създаването на такива научни издания в НБУ;
  в) участие със съфинансиране на външни проекти;
  г) подпомагане на допълнителни дейности по проекти, финансирани от външни източници.
  Предлага се оформянето на индикатори, позволяващи осъществяването на контрол по изпълнението на тези дейности и предприемане на коригиращи стъпки в конкретни случаи.

   

 • П Р О Е К Т „Развитие на материалната база“
 • Мотиви:
   
  Развитието на материалната среда на НБУ се осъществява съгласно приетите от Настоятелството насоки за развитие на материалната база и Стандарт за материалната среда на НБУ, приет от Академичния съвет на НБУ. Насоките и Стандартът подкрепят стратегията за развитие на учебната, изследователската и творческата работа на университета.
   
  Необходимо е продължаване на изграждането и реновирането на материалната база на НБУ, с оглед оформянето на университетски кампус, съответен на мисията и профила на НБУ.
   
  Изграждането на университетския кампус на НБУ се осъществява в 6 направления:

  аудитории и специализирани учебни зали;
  мултифункционални пространства за учебна, изследователска и творческа работа;
  пространства за общуване;
  кабинети и офиси;
  инфраструктура;
  зелен университет.
   
  Анализът на изпълнението на Стандарта на материалната среда и ползваемостта на базата показва, че е изградена и действа система за планиране, развитие, поддръжка и контрол на материалната среда; поддържа се висок стандарт на архитектурно и функционално развитие на университетската среда, на обзавеждане и техническо оборудване; налице е висока ползваемост на аудиториите, специализираните учебни зали и техническото оборудване. Същевременно е налице недостиг на пространства за неформално общуване и семинарни занимания, специализирани учебни зали, зали с по-голям капацитет, вкл. зала за около 800 души за провеждане на церемонии, концерти, големи събития, спортни курсове и състезания, липсват закрити спортни зали, галерийни пространства за постоянни и временни експозиции, общежитие за чуждестранните студенти, паркоместа.


  Мерки:


  Аудитории и специализирани учебни зали:

  изграждане на Университетски център за многоезичие;
  Срок: 2017/2018

   

  изграждане на Център по архитектура;
  Срок: 2018/2019

   

  надграждане на Корпус 2 – аудитории и ателиета;
  Срок: 2021/2022

   

  организиране на аудитории с по-голям капацитет.
  Срок: 2021/2022
   

   
  Мултифункционални пространства за учебна, изследователска и творческа работа:

  изграждане на мемориал „Проф. Богдан Богданов“ – библиотека за проучвания и изследователска работа с възпоменателен знак и екседра;
  Срок: 2018/2019

   

  създаване на културен център на НБУ - Център „Симеон Радев“;
  Срок: 2018/2019

   

  обзавеждане и техническо оборудване на Радио-телевизионния център;
  Срок: поетапно до 2018/2019

   

  изграждане на Галерия „Акад. Светлин Русев“ - за постоянни и временни експозиции, ателиета, аудитории и хранилища за произведения на изкуството, дарени на НБУ;
  Срок: 2019/2020

   

  изграждане на Аула Максима – многофункционална зала за образователни, културни и спортни събития със социална зона и подземен гараж на 2 нива.
  Срок: 2021/2022
   


  Пространства за общуване:

  развитие на Центъра за книгата на НБУ в новопостроените две нива над Библиотеката;
  Срок: 2017/2018

   

  организиране на университетско общежитие;
  Срок: 2017/2018

   

  изграждане на детска градина.
  Срок: 2021/2022
   

   
  Кабинети и офиси

  изграждане на кабинети за приемно време и работа на преподавателите;
  Срок: 2017/2018

   

  изграждане на Институционален архив със складова база.
  Срок: 2018/2019
   
   

  Инфраструктура и транспорт

  оформяне на околното пространство на НБУ след реконструкцията и разширяването на ул. Монтевидео;


  оформяне на Централен портал на НБУ;


  оформяне на централен вход на НБУ със служебен паркинг;


  транспорт – закупуване на малък автобус (брандиран с логото на НБУ) за пътуващи семинари, събития извън НБУ, извозване на посетители в НБУ и др.
   

   

  Зелен университет

  разгръщане на концепцията за „зелен офис“;
  Срок: 2017/2018

   

  реализиране на Проект за разделно събиране на отпадъци;
  Срок: 2018/2019

   

  развитие на Парковата зона: Ландшафтен проект. Изграждане на парково осветление;
  Срок: 2018/2019

   

  повишаване на енергийната ефективност чрез:


  изграждане на система за енергиен мониторинг;
  оптимизиране работата на съществуващите системи (отоплителни, климатични, вентилационни);
  внедряване на системи за регенериране на топлина;
  изграждане на термични изолации на покриви и фасади;
  изграждане на фотоволтаична система за затопляне на битова вода и осветление на сградите с автоматизирано управление.
  Срок: 2021/2022

 • П Р О Е К Т „Комуникационна реформа“
 • Комуникационната дейност в НБУ се води по неприета към момента стратегия, която предлагаме на Вашето внимание за утвърждаване. Комуникационната стратегия очертава ключови целеви групи, комуникационни цели и послания и канали за тяхното постигане в дългосрочен план.
  Основни комуникационни цели до 2022 г.:
  Да се говори пред и на нашите публики за НБУ такъв, какъвто е – винаги нов, хуманитарен, жив, динамичен, с добра реализация на студентите, с активен студентски живот (да търсим съвпадение между имидж и репутация). Да се внуши (чрез срещи, обучения, други възможности за информиране) на вътрешните публики подобно говорене;
  Да се повиши разпознаваемостта на НБУ като най-големия частен университет в България, с добра реализация на студентите на пазара на труда и с голям принос за обществения живот на страната;
  Да не се правят резки промени в оформлението и посланията на НБУ, за да се избегне объркване на публиките.
  Групата предлага шест основни направления, в които приоритетно да се съсредоточат комуникационни усилия до края на академичната 2018/2019 година:
  Оптимизиране на административния капацитет на екипа на НБУ;
  Утвърждаване на публичния образ на НБУ като университет на европейско ниво (вътрешни и външни комуникации);
  Постигане на значими успехи в задълбочаване на отношенията между университета и бизнес организациите и в привличането на средства от бизнеса (външни и вътрешни комуникации);
  Подпомагане усилията по намаляване на тенденцията за отписване на студенти от НБУ (вътрешни комуникации);
  Свързване със средното образование за повишаване на неговото качество и обвързаност с университета (вътрешни и външни комуникации);
  Привличане на възпитаниците на НБУ в решаване на задачи като увеличаване на приема на студенти, взаимодействие с бизнеса, актуализиране на учебните програми, включване в донорски програми (вътрешни и външни комуникации).
  С цел избягване на вътрешни комуникационни колизии, при сформиране на работни групи в НБУ да се използва задължителен модел на работа от 4 стъпки:
  Систематизиране на съществуващия опит в НБУ и анализ на ситуацията;
  Поставяне на цели и задачи (с измеримост, краен срок и отговорници);
  Изпълнение;
  Оценка на свършеното.