facebook

Стратегически план на НБУ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН  2017 – 2022

 

Този Стратегически план е разработен на основата на мисията, академичния профил и образователната философия на Нов български университет и на Стратегия 2020 на НБУ, приета от Настоятелството на 2 декември 2013 г.

 

Мисията на НБУ, като автономна либерална академична институция, е:

 

 • да бъде ориентиран към своите студенти като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременна демократична
България, обединена Европа и света;
 • да допринася за напредъка на университетското образование и научните изследвания съобразно международните стандарти, предлагайки достъпно класическо, интердисциплинарно и специализирано обучение;
 • да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със свои проекти.

 

 

Академичният профил на НБУ е в областта на:

 • науките за човека;
 • науките за обществото;
 • природните науки;
 • новите технологии;
 • изкуствата.

 

Образователната философия на НБУ е основана на либералната идея за образование, свързващо придобиването на знания, умения и професионалното специализиране с общото духовно развитие.

 

 

Визия за Нов български университет 2022

 

Развитието на НБУ ще следва разумно съотношение между студенти и преподаватели като цяло и по професионални направления.

 

 

НБУ ще бъде образователен център, ориентиран към своите студенти, който осигурява обновяваща се учебна програма, фокусирана върху високото качество и насочена към компетенциите на XXI век чрез:

 • предлагане на нови разнообразни образователни възможности и продукти:
 • за индивидуални програми;
 • широк избор от нови, пазарно ориентирани учебни програми, включително и в интердисциплинарни области;
 • висока вътрешно университетска мобилност за коригиране на избора;
 • програми и курсове на чужд език;
 • майнър-програми, различни от основните програми;
 • продължаващо обучение по актуални професионални теми;
 • интернационализирана образователна система (двойни дипломи, международна мобилност);
 • профилирани бакалавърски програми в специфични професионални направления;
 • специализирани магистърски програми в развиващи се нови професионални направления;
 • докторски програми, базирани на международни проекти и партньорства с бизнеса;
 • високо качество на своя преподавателски състав чрез:
 • привличане на отличени докторанти, на учени и експерти с международна известност;
 • постоянно действаща система за “обучение на обучителите” на НБУ.
 • подпомагащи форми на обучение:
 • индивидуални обучителни планове;
 • допълващо дистанционно обучение;
 • развито електронно обучение чрез мобилни приложения.
 • развитие на потенциала на студентите чрез подпомагане на тяхното професионално и личностно развитие и обвързване на учебните програми с очакванията на работодателите;
 • включване на студентите и докторантите във всички етапи на изследователските и творческите процеси, както и в процеса на създаване и подобряване на програмите, методите на обучение и оценяване;
 • финансово подпомагане на студентите чрез система за стипендии и студентски кредити, и възможности за разсрочено плащане;
 • ефективна система за управление на качеството и оценка на резултатите, в т.ч. поддържане на финансова ефективност на учебните програми.

 

 

НБУ ще бъде изследователски и творчески център за идеи, проекти и технологии, както за собственото си развитие, така и да посреща нуждите на общественото развитие сега и в бъдеще, като:

 

 • фокусира работата на своите департаменти и изследователски центрове върху заявени от университета изследователски приоритети;
 • участва в мрежи за национални и международни проекти в областта на науката и изкуствата;
 • участва в изследователски консорциуми за върхови постижения;
 • повишава видимостта на своите научни изследвания и представя национално и международно признати творчески продукти;
 • предоставя приложни изследователски продукти на бизнеса, местното и държавното управление, и структури на гражданското общество;
 • създава нови учебни програми в гранични области между хуманитарните, социалните, природните науки и технологиите;
 • инвестира в докторски програми;
 • привлича външни финансирания по проекти с пряко институционално значение с цел намаляване на дела на таксите в издръжката на университета.

 

НБУ ще има засилено публично присъствие за разпространение на своите постижения и утвърждаване на положителен и креативен имидж, и повишаване на рейтинга на университета в национален и международен план.

 

НБУ ще има изграден кампус с развита инфраструктура и висок стандарт на материалната база за осигуряване на академична среда.

 

 

 

Стратегически проекти


 
Стратегическите проекти са формулирани и стартирани за постигане на целите, начертани във Визията.


 
Проектите са разработени от шест работни групи и отразяват моментното състояние от 30 март до 17 май 2017 г. както следва:

  

Приет от Настоятелството на 03/06/2017