Фондове

 

 

Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ

 

Статут на фонда 

Реализирани проекти

Текущи проекти

Календар 

 

Централният фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ е създаден през февруари 2005 г. за финансова подкрепа на проекти, свързани с научната, учебната и творческата дейност. Разглеждат се проекти на преподаватели, докторанти или студенти от НБУ. Ограничение в средствата за субсидиране от Фонда няма, като за проекти с по-голямо финансиране, Комисията може да потърси мнение от външен рецензент.

Комисия по управление на проекти за стратегическо развитие Подготвените съгласно изискванията проекти се предават в Бюро „Проекти“ (Корпус 1 - офис 223), за да бъдат разгледани от Комисията по управление на проекти за стратегическо развитие.


Председател: 
доц. д-р Васил Гарнизов - член на Председателския съвет на Настоятелството на НБУ

Членове:
проф. д-р Пламен Бочков - Ректор на НБУ
д-р Георги Текев - член на Председателския съвет на НБУ, Изпълнителен директор на НБУЗа повече информация:
Росена Томова тел. 8110 283/ в. 12232; rjtomova@nbu.bg 

 

 

Фонд „Учебни програми“ към факултетите

 

 

Структура на фонд „Учебни програми“:

  • средства за консумативи и материали за поддръжка на административната дейност на програмите;
  • средства за проекти на програмите.

 

Процедура за отпускане на средства:

  • исканията за консумативи и материали на програмите се отпускат от директора на факултета в рамките на бюджетния период; докладите се разглеждат до три работни дни след постъпването им във факултета;
  • решенията за финансиране на проекти на програмите се взимат от комисиите към факултетите; комисиите заседават един път;

седмично - в четвъртък; разгледаните проекти, придружени от решение, се връщат на вносителите до три дни след заседанието на комисията.

 

Типове проекти към факултетите:

  • проекти, свързани с обучение и изяви на студентите - финансиране на семинари, школи, практики, представления, концерти;
  • проекти, свързани с участие на преподаватели към програмите в национални конференции, концерти, изнасяне на лекции и други, пътуванията трябва да са в рамките на страната и да са с учебна насоченост;
  • проекти за подпомагане издаването на сборници със студентски работи, учебници и учебни помагала; пред фонд „Учебни програми“ може да се кандидатства за финансиране или съфинансиране на издания със суми до 3 000 лв.;
  • проекти за развиване на мултимедийни, интерактивни и нестандартни форми на преподаване и учебен процес;
  • проекти за подобряване на материалната база на програмите; общата сума на проекта, за която се кандидатства пред факултета не трябва да надвишава 5000 лв.;
  • проекти за популяризиране на програмите на НБУ - рекламни материали, презентации.

 

 

Фонд „Издателска дейност“