facebook

Проект „Студентски практики - фаза 2“

Студентски практики – фаза 2 – 2020 - 2023 г.

Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2“,

финансиран по Оперативна програма

 

 

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

https://praktiki.mon.bg/

 

ВАЖНО!

Във връзка с писмо № 02-153/ 21.05.2021 г. на Управляващия орган и указание към него от 25.05.2021 г., публикувани на електронна страница на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Ви информираме, че всички ментори и академични наставници, които имат сключен до момента договор по проект „Студентски практики – Фаза 2“, трябва да сключат анекс към своите договори с Нов български университет за увеличаване на часовата ставка, определяща тяхното възнаграждение.

 

Новата часова ставка ще се прилага за практически обучения на студенти, чиито договори са сключени след 21.05.2021 г. и чието изпълнение на практическото обучение е започнало след 31.05.2021 г.

 

За целта влизате в профила си в платформата на проекта и генерирате анекс/допълнително споразумение през специално създадена в системата форма за генериране на такъв документ и разпечатвате в 3 екземпляра.

Подписвате и попълвате ръчно адрес на местоживеене.

 

Анексите на менторите се предават по куриер на следния адрес:

Център за кариерно развитие и обучителни ресурси,

Нов български университет,

София, 1618,  ул. Монтевидео 21,

офис 101, корпус 1, тел : 02/8110 131

Ирена Павлова

 

Допълнителните споразумения за академични наставници се предават в:

Нов български университет

отдел „Човешки ресурси“

Албена Павлова

корпус 1, офис 215

тел.: 02/8110 285, в. 12151

 

Обръщаме се с молба към всички участници да бъдат предприети действия в спешен порядък и да се сключат и приложат съответните анекси/споразумения. Ако не бъде сключен анекс/споразумение в рамките на срока на провеждане на практическите обучения, посочени по-горе, то възнаграждението ще се изчислява по прилаганата до момента ставка.

 

С уважение, ВФЕ доц. д-р Ю. Гълъбинова

28.05.2021 г.

-------------------------

Уважаеми студенти,

Във връзка с дадени указания от МОН е необходимо да представите своите договори по проекта до 23.04.2021 г в НБУ .

Този срок на предаване се отнася и за практики, които стартират в периода до 16.05.2021 г.

Весели Великденски празници!

Екип по проект "Студентски празници - фаза 2"

20.04.2021 г.

-------------------------

 

Важно!!!

Уважаеми студенти,

Във връзка с регистрирането на 100 000 студент в НБУ, от есени семестър на академичната 2020/2021 година, към всички факултетни номера под 100 000 е въведена цифрата „0“ в информационните системи на НБУ.

От тоз семестър всички студенти на НБУ са подадени към държавните регистри с добавена цифра „0“.

При регистрирането си в платформата на проект „Студентски практики – фаза 2“  е необходимо всички студенти с номера под 100 000 да въвеждат цифрата „0“.

Пример: F012345

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова,

Водещ функционален експерт

Проект „Студентски практики – Фаза 2“

15.03.2021 г.

-------------------------------------------------------------------

От днес, 4 януари 2021 година Нов български университет възобновява приемането и подписването на договори по проект „Студентски практики – фаза 2“.

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова,

Водещ функционален експерт

Проект „Студентски практики – Фаза 2“

04.01.2021 г.

--------------------------------------------------------------------- 

 Във връзка с заповед РД-01-677/25.11.2020 на Министерство на здравеопазването и засилване на временните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 27.11.2020 г. до 04.01.2021 г., Нов български университет преустановява приемането и подписването на договори по проект „Студентски практики – фаза 2“.

В този период академичните наставници  НЯМА ДА потвърждават програми и графици на студенти, чиито практики предстои да стартират.

Бих искала да обърна внимание, че провеждането на практики по проекта (вкл. в настоящата ситуация), се осъществява САМО В РЕАЛНА РАБОТНА СРЕДА. Абсолютно невъзможно е дистанционно и/или он-лайн провеждане на практика. Както е записано в платформата на „Студентски практики – фаза 2“:

„Практикантът трябва да изпълни дейностите по практическото обучение в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда. Реална работна среда не означава вкъщи, дистанционно и по интернет. Реална работна среда означава такава, в която има осигурено работно място, материали и всички необходими консумативи за провеждане на практиката. В този смисъл проектът изключва провеждането на дистанционни практики, практики от вкъщи, практики по интернет и т.н.“ (ВЪПРОС 23 от меню Контакти, рубрика "Въпроси и отговори").

При невъзможност практиките да се осъществяват в реална работна среда е необходимо студентите да предприемат действия за отлагане на графика си във времето най-рано от  04.01.2021 г. в платформата на проекта.

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова,

Водещ функционален експерт

Проект „Студентски практики – Фаза 2“

26.11.2020 г.

---------------------------------------------

 

Договори на обучаващи организации и ментори

 • С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на гражданите препоръчваме подписаните договори от страна на обучаващите организации и менторите в 3 (три) екземпляра + декларация по образец  да бъдат изпращани с куриер на адрес: гр. София, 1618, ул. Монтевидео 21, офис 101, корпус 1 на НБУ – Център за кариерно развитие и обучителни ресурси, за проект "Студентски практики - фаза 2". На вниманието на Ирена Павлова; тел. 02/81 10 131; имейл: ipetrova@nbu.bg
 • При желание и възможност договорите на обучаващите организации и менторите ще се приемат и лично в офис 101, корпус 1 на НБУ.

Приемно време на офис 101, корпус 1

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

 • Всички договори на обучаващи организации и ментори, които отговарят на изискванията на проекта ще бъдат входирани, обработени и качени в платформата на адрес: https://praktiki.mon.bg/.
 • Договорите на работодатели и ментори се предоставят за подпис от Ректор в 3 екземпляра преди договорите на студентите.
 • Работодателските договори трябва да са подписани и подпечатани, а на менторите подписани и с коректно попълнени всички лични данни.
 • Менторски договори се приемат само, ако фигурират в списъка на определените от обучаващата организация ментори на работодателският договор /последна страница от същия/.
 • Приоритетно Висшето училище ще сключва договори с работодателски организации, които осъществяват практики на територията на София град.

Изисквания към менторите

 • Менторите от обучаващите организации следва да отговарят на изискванията на проекта, което може да бъде удостоверено, като заедно с договорите си менторът подготви и 1 (един) екземпляр от подписана декларация по образец.

Договори на студенти

С оглед прилагането на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимална защита за здравето на студентите и служителите от НБУ, договорите на студентите ще бъдат приемани по следния начин:

 

1. Всеки студент, желаещ да проведе практическо обучение в реална работна при условията на проекта следва да направи регистрация, оформи своя профил, разработи график и да подготви договор, през системата на проекта. Екип Студентски практики - фаза 2 в НБУ извършва постоянен мониторинг на процеса по подготовка на студентите и оказва методична и техническа помощ на всеки студент, свързана с програмата, графика на обучението и всички други детайли.

2. Автоматично генерирания на всеки студент договор от системата на проекта на адрес https://praktiki.mon.bg/ (в pdf формат), следва да се разпечати в 3 екземпляра, да се подпише от студента и да се предаде в НБУ в офис 102, к. 1.

 

Приемно време на офис 102, корпус 1, Лили Колова

Дни от седмицата: понеделник, вторник, сряда

Час: от 10:00 ч. до 12:00 ч.

тел: 02/8110 173

Имейл: lkolova@nbu.bg

или

По куриер, след проведен разговор със специалист на следния адрес:

гр. София 1618, НБУ, ул. Монтевидео 21, офис 102, корпус 1.

на вниманието на Лили Колова, тел: 02/8110 173

 

3. Договори със студентите ще се сключват при спазване на следните условия:

 • Обявената позиция за практическо обучение да съответства на изучаваната от студента програма или професионално направление;
 • Изготвена и въведена в информационната система „Програма“ от ментора, съгласувана с академичния наставник преди генериране на договора между студента и висшето училище. Графикът да се съобрази с изискванията за 5-дневна работна седмица, в която изработените часове да не надвишават 40 часа, при максимални 8 часа на ден;
 • Избран академичен наставник;
 • Одобрена програма за практиката от академичния наставник;
 • Банковата сметка, посочена от студента да е лична и в български лева.
 • След приключване на практиката задължително условие е всяка една от страните: студент, ментор, водещ функционален експерт да потвърди окончателно практиката и тогава студентът генерира финален отчет за дейността си.

 

 1. Студентът стартира своята практика при наличието на подписани договори между НБУ и:
 • Работодателска организация
 • Ментор
 • Академичен наставник
 • Студент

 

При представени договори  до сряда, практиката по график може да стартира най-рано седем работни дни след предаването му.

Този срок е важен, за да може да се осигури време за обработка на договорите на студентите, започващи практическо обучение през следващата седмица, както и да бъде сключена съответната застрахователна полица.

Договори за обработка могат да бъдат изпращани и на по-ранен етап (в предхождащи седмици) преди стартирането на практическото обучение.

4. Ако при обработката на договорите или проверката на студентския статус и условията за включване в проекта възникнат въпроси, неточности или несъответствия с всеки студент ще бъде осъществен контакт на посочения в системата на проекта негов телефон.

 1. Студентът финализира своята практика като:
 • приключва своя график с описани извършени дейности по зададената програма от ментора.
 • менторът от своя страна потвърждава графикът с извършените дейности.
 • академичният наставник също потвърждава графикът му, както и е прикачил в системата формуляра от направената проверка на място в работодателската организация.

 

Всички участници в проекта следва да извършват всички дейности по подготовка на договорите и провеждане на практическото обучение по настоящия проект при задължително спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с COVID-19 за срока на тяхното действие.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА НАЧАЛНА ДАТА ЗА ПЪРВИТЕ ПРАКТИКИ – 06.07.2020

Контакти на екип „Студентски практики – фаза 2“ при НБУ

 

 

 

Водещ функционален експерт:

 

доц. д-р Юлияна Гълъбинова

jgalabinova@nbu.bg

02/81 10 230

 

 

Функционален експерт:

 

Ирена Петрова Павлова

ipetrova@nbu.bg

02/81 10 131

 

 Технически изпълнител:

 

Лили Колова

lkolova@nbu.bg

02/ 81 10 173

 

 

 

Технически изпълнител:

 

Албена Павлова

apavlova@nbu.bg

02/81 10 285

 

 

Експерт ФСО:

 

Мария Манева

mmaneva@nbu.bg

02/81 10 201

 

Експерт ФСО

 

Десислава Славчева

dslavcheva@nbu.bg

02/8110 241