facebook

Online регистрация за ТОП и програми

 Ръководство -  как да се запишете за ТОП и класиране

 

1. Кандидат-студент може да влезе в системата (ⓔ-кандидат-студент) със своя кандидатстудентски номер (К******), който е получил при регистрацията си в НБУ, и с парола, както е посочено по-долу. Двойната идентификация с кандидатстудентски номер и парола е с цел защита на личните данни на лицето в кандидатстудентския профил:

 

 

Новите кандидат-студенти, които нямат регистрация в НБУ, могат да се регистрират, след като кликнат върху връзката "Нова регистрация" и попълнят необходимата информация:

 

 

За кандидат-студенти с увреждания, в случай че желаят да бъдат освободени от кандидатстудентска такса, е необходимо избиране на съответното поле във формуляра и удостоверяване чрез сканиран документ от ТЕЛК, който следва да се изпрати на служител на Кандидатстудентски център на e-mail: cstudent@nbu.bg. Оригиналът се представя за сверка по време на изпита и се връща обратно на кандидат-студента. Данни от ТЕЛК са необходими единствено с цел удостоверяване и освобождаване от кандидатстудентска такса и не се предоставят на трети лица.

 

2. След потвърждаване на регистрация/вход се зареждат датите за ТОП, мястото за провеждане на изпита, както и програмите за участие в класирането. След като изберете датата и мястото за явяване на теста и програмите за кандидатстване, преди да потвърдите заявката, ще видите таксата за всеки изпит и общата дължима сума.


Забележка: В случай че вече сте се регистрирали и сте платили програма със специализиран изпит, но желаете да я отпишете, трябва да се обърнете към служител на Студентски център в НБУ или към локалните центрове в Пловдив и Варна.

 

3. Платежно бордеро
 

След потвърждаване на заявката ще получите номер на заявката си и опция за печат на вносна бележка (платежно бордеро). Можете да платите подадените онлайн заявки по един от следните начини:

  • по банков път: в клоновете на Банка ДСК в цялата страна
  • на каса: стая 201, корпус 1, НБУ
  • на ПОС терминал в Студентски център, централно фоайе, корпус 1, НБУ.

4. Справка за явяване на ТОП и за подадени програми за участие в класиране


След заплащане на съответната заявка получавате разпределение (час и зала) за явяване на изпит и кандидатстудентски номер.

 

 

5. Резултати


В този раздел можете да проследите резултатите от своите явявания на ТОП от предходната и настоящата година, както и  от специализирани изпити, ако са държани такива. Можете да видите също и въведените от Студентски център оценки от държавните зрелостни изпити, среден успех и в случай на неточност да сигнализирате на тел.: 02/8 110 110 или на e-mail: cstudent@nbu.bg

 

6. Класиране
Имате възможност да видите актуалното класиране и програмите, за които сте кандидатствали, с техните минимални и максимални балове, както и сроковете за записване.

 

7. Лични данни

  • Личните данни, които кандидат-студентът предоставя във връзка с кандидатстудентската кампания в НБУ, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лично данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните нормативни актове в Р. България;
  • Личните данни в платформата за online регистрация за ТОП се събират с цел допускане до и явяване на кандидатстудентски изпит, участие в класиране и записване в качеството на студент при желание на студента и успешно положен изпит. В случай на положителен резултат от изпита и записване на лицето за обучение в НБУ, личните данни, събрани на етап кандидатстване, се прехвърлят в студентското досие с оглед ползването на платена образователна услуга, кореспонденция и изпращане на  съобщения, свързани с образователния статут и процеса на обучение. Данните се обработват на основание на Закона за висшето образование и другите свързани нормативни актове в Р. България, договор за предоставяне на платена образователна услуга (договор за обучение) и съгласие на лицето, в случай, че останалите основания са неприложими;
  • Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ, която е публикувана на официалната интернет страница на Университета - gdpr.nbu.bg;
  • С подаване на заявлението в платформата за online регистрация за ТОП кандидат-студентът декларира, че собственоръчно предоставя личните си данни във връзка с кандидатстването му в НБУ, за целите на процедурата по кандидатстване/записването в програма/акредитацията/обучението/дипломирането, и че е запознат и съгласен с Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ.