facebook

Лаборатория за езикови технологии (ЛЕТ)

 

  

Лабораторията за езикови технологии (ЛЕТ) е учебно-практическо и изследователски звено при Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение на НБУ.

Лабораторията развива научно-приложната област на корпусната и компютърна лингвистика: и се специализиран в създаването на ресурс за електронно обучение по чужд език. Дейностите на ЛЕТ включват:

  • компилиране, поддържане и анотирне на текстови корпуси на български, английски, френски и руски език;
  • проектиране и развиване на лингвистичен софтуер;
  • генериране на учебно съдържание в помощ на е-обучението по роден и чужд език;
  • извличане на езиков материал за нуждите на едноезичната и двуезична лексикография;
  • използване на възможностите на езиковите технологии в помощ на преводаческата практика и обучението по превод.

ЛЕТ работи в тясно сътрудничество с департамент „Информатика“ и Лабораторията за дигитални иновации на НБУ.

 

Проекти:

 

„Pour le renforcement de la recherche en vue du développement des formations francophones niveau master. La Plate-forme du français technique et des technologies de la langue.“  (Международен проект, финансиран от Агенцията на франкофонските университети. Партньори: Университет „Стендал“, Гренобъл, Политехнически университет, Букурещ, Университет в Тирана).

„Е-платформа в помощ на обучението по общ и специализиран чужд език“ (проект,  финансиран от Централния фонд за стратегическо развитие на НБУ).

ЛЕТ участва в националната интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии в областта на езика и културното наследство.

 

Е-ПЛАТФОРМА В ПОМОЩ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за ученици, за които българският език не е роден или които живеят и учат в чужбина). Проект, разработен съвместно с РУО София-град, в етап на финализиране.

 

Е-платформа на ЛЕТ:

 

Цел на платформата е създаването и поддържането на обучителна система за индивидуално или групово обучение по общ и специализиран чужд език. Платформата позволява:

  • обогатяване на обучението по чужд език в НБУ с включването на текстове от специализираната област, изучавана от студентите;
  • насърчаване на индивидуалната работа на студентите и повишаване на мотивацията им чрез поставяне на обучаемия в центъра на процеса на обучение;
  • осъвременяване на обучението по чужд език в НБУ чрез въвеждане  на съвременните постиженията на корпусната лингвистика и езиковите технологии.

 

Платформата интегрира:

 

1/ среда за поддържане на текстов архив и създаване на специализирани корпуси;

2/ терминологични банки, с дефиниции и преводи;

3/ софтуер за обработка на документи (лематизатор, морфологичен анализатор и др.);

4/ модули за автоматично генериране на тренировъчни упражнения по зададени параметри;

5/ модули за автоматично оценяване на тестове.

Платформата интегрира голям брой разнообразни, автентични (на по-ниските нива – подходящо адаптирани) текстове и набор от задачи за самостоятелна работа, насочени към усвояване както на специфичните за специалната област терминология и структури, така и на обща лексика и граматика. Това позволява на студентите да извършват самоподготовката в удобно за тях време и да прекарват в самоподготовка толкова време, колкото им е необходимо, за да се справят успешно с поставените задачи.

 

 

 

Фиг. 1. Генериране на упражнения за многовариантен избор с лингвистичната база данни на платформата. 

 

 

 

 

Фиг. 2. Прехвърляне на упражнения в Мудъл: упражнения за усвояване на специализирана терминология.

 

 

 

Фиг. 3. Упражняване на специфични за предметната област синтактични структури.

 

 

Фиг. 4. Лексикални упражнения в Мудъл.

 

Ръководител: доц. д-р Мария Стамболиева

София 1618, ул. „Монтевидео“ 21, корпус 2 на НБУ, офис 309.

Тел. (+359) 2 8110 309/ (+359) 895799932  е-поща: mstambolieva@nbu.bg

 

 

Съвет на ЛЕТ:

 

Директор: доц. д-р Мария Стамболиева

 

Членове:  доц. д-р Елена Андонова
                доц. д-р Ирена Бокова
                гл. ас. д-р Милка Хаджикотева
                гл. ас. д-р Мария Нейкова
                гл. ас. д-р Валентина Иванова
                ас. Петко Стайнов
                проф. Димитър Веселинов, дн. (СУ, външен член на съвета на ЛЕТ)

 

Последни публикации:

Мария Стамболиева. Строеж на естествения език. ИК „“Парадигма“, София, 2017 г.

Мария Стамболиева. Езиковите технологии в помощ на обучението по специализиран чужд език. Сп. Чуждоезиково обучение бр. 1 2017 г.

Мария Стамболиева. Ако Сосюр беше генеративист.  Във: Векът на структурализма (ред. доц. д-р Васил Гарнизов).  Издателство на НБУ, София 2017.

Stambolieva, M., Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova, Valentina Ivanova, Mariana Raykova. The NBU E-Platform in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science.  2017.

Мария Стамболиева. Английски език 2 (Самоучител в диалози) English for Bulgarians. ИК ГРАММА 2016 г.

Мария Стамболиева. Английски език 1 (Самоучител в диалози) English for Bulgarians.  ИК ГРАММА 2016 г.

Мария Стамболиева. Класове думи. Английско-български паралели. Годишник на департамент „Англицистика“ 2015 г. ISSN 2367-8720. http://ebox.nbu.bg/englishstudies2015/03-stambolieva-pp38-58.pdf

Maria Stambolieva. Where Google Fails. English Studies at NBU, 2015, Vol. 1, Issue 2, p. 115-32. http://www.esnbu.org/data/files/2015/2015-2-8-stambolieva-pp115-132.pdf

Maria Stambolieva. The Scope of Subcategorisation in Bulgarian and English. Globalisierung, Interkulturelle Kommunikation und Sprache, Band 33, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014.

Maria Stambolieva, Dimitar Dragostinov. The NBU Linguist’s Workbench. Proceedings of the 10th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. Petya Assenova, Vijaj Kanabar (eds.) New Bulgarian University, Hochschule Fulda University of Applied Science, Boston University, 2014, 259-266. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=469772

Мария Стамболиева. Лексиконът в лингвистичното описание. В Сб. Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 68-107.

Мария Стамболиева. Компютърна лингвистика. Сб. “Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи”. (ред. М. Стамболиева). АНАБЕЛА. София, 2012.ISSN 1314-6823, с. 9-36.

Мария Стамболиева (съставител). Компютърна лингвистика: проблеми и перспективи, кн. 1. АНАБЕЛА. София, 2012 г.. ISSN 1314-6823.

Maria Stamolieva. Bulgarian -- a Language Sui Generis. Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ 2012.

Maria Stambolieva. The Oxford Handbook of Tense and Aspect. Robert I. Binnick (ed.) Oxford University Press, 2012. Review, LINGUIST List. https://linguistlist.org/issues/23/23-4801.html

Maria Stambolieva.  Teaching Computer and Translation at New Bulgarian University. Littera et Lingua. ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, юли 2012 г. http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/node/1849

Maria Stambolieva.  Boundedness. Littera et Lingua. ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски”, есен 2012 г. http://www.slav.uni-sofia.bg/naum/node/1877

Мария Стамболиева. Нивата на лингвистичен анализ. Годишник на департамент „Англицистика“, НБУ, 2011 г. http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=12

Maria Stambolieva. The Symbol S in Linguistic Description. Годишник на Департамент „Чужди езици и литератури“, НБУ, 2011. http://ebox.nbu.bg/forlen11/view_lesson.php?id=13

Maria Stambolieva. Parallel Corpora in Aspectual Studies of Non-Aspect Languages. Proceedings of the International Workshop “Annotation and Exploitation of Parallel Corpora”, RANLP 2011 (39-42) http://toc.proceedings.com/16315webtoc.pdf