отпечатай

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. 
(1) Нов български университет e независим, политически необвързан, частен образователен и научен център за висше образование и квалификация, утвърден с решение на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 27.09.1991г.).
(2) Учредител на Нов български университет е Дружеството за нов български университет (решение на събранието на Дружеството от 2 юли 1991 г.), на което с решението на Великото народно събрание от 18 септември 1991 г. е даден статут на висше училище.
 
 
II. МИСИЯ, АКАДЕМИЧЕН ПРОФИЛ И ПРИОРИТЕТИ НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 
Чл. 2.Мисията на Нов български университет е:
1/ да бъде новаторска, ориентирана към своите студенти интердисциплинарна академична институция за изграждане на активни, критично мислещи и с широк хоризонт специалисти;
2/ да подготвя студентите си за независим живот, предприемачески дух и лидерство;
3/ да приобщава хората към живот в демокрация и гражданско общество;
4/ да хармонизира новите технологии, прогреса в комуникацията и глобализирането на икономиката с възможностите на регионалните човешки общности и качествата, и интересите на отделните хора;
5/ да бъде среда за развитие на социално загрижени личности.
 
Чл. 3. Академичният профил на Нов български университет е в областта на науките за човека и хуманитаристиката; науките за комуникацията и изкуствата.
           
Чл. 4. Приоритетните програми на Нов български университет се определят според тяхното стратегическо значение, новост и съвършенство.
 
 
III. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 5. Органите за управление на Нов български университет са Настоятелството, Председателят на Настоятелството, Академичният съвет и Ректорът.
 
 
 
IV. НАСТОЯТЕЛСТВО
 
Чл. 6. 
(1) В Настоятелството на Нов български университет влизат учени и дейци на образованието, обществени, културни и стопански деятели, които имат принос за развитието на университета.
(2) Бившите ректори на Нов български университет са членове на Настоятелството по право.
(3) Настоятелството осъществява дейността си на заседания, които се провеждат най-малко два пъти годишно по решение на Председателя на Настоятелството, по искане на 2/3 от членовете на Настоятелството или по искане на Ректора, по предварително раздаден дневен ред.
Членовете на Настоятелството се уведомяват с писмена покана за провеждането на заседанията един месец предварително, освен ако неотложни причини налагат друго.
(4) Заседанията на Настоятелството са редовни, ако на тях присъстват две трети от всичките му членове. При определяне на кворума от списъчния състав се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност и в командировка извън страната, като общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на лицата в списъчния състав на Настоятелството.
(5) Решенията на Настоятелството се вземат с явно гласуване, с обикновено мнозинство. При избор на Председател на Настоятелството, Заместник-председател на Настоятелството и Ректор решенията се вземат с тайно гласуване.
(6) В заседанията на Настоятелството участва по право Ректорът на университета със съвещателен глас.
(7) Първоначалният състав на Настоятелството се определя от временното Настоятелство.
(8) Член на Настоятелството се освобождава:
1/ по свое желание с писмено уведомяване на Председателя;
2/ при освобождаване от длъжност, в качеството на която е избран за член на Настоятелството;
3/ при трайно неучастие в работата на Настоятелството - неприсъствие на три или повече заседания, без да е съобщил причините за това;
4/ при други важни причини, когато това се налага с оглед интересите на Нов български университет - с решение на Настоятелството, взето с 2/3 от гласовете на всички членове.
(9) Нови членове на Настоятелството се приемат с решение на Настоятелството, взето с обикновено мнозинство, по предложение на всеки член на Настоятелството.
(10) Когато член на Настоятелството е избран ex officio (с оглед длъжността му) и бъде освободен по реда на ал. 7, т. 2., неговото място се заема по право от заелия същата длъжност.
(11) Членовете на Настоятелството могат да участват в заседанията на Академичния съвет със съвещателен глас.
 
Чл. 7. Настоятелството:
1/ разработва общите насоки за развитие на НБУ и неговата обществена стратегия;
2/ определя мисията, профила и приоритетите на Университета;
3/ определя структурата на НБУ;
4/ определя финансовата политика на Университета;
5/ приема годишния финансов отчет;
6/ приема и контролира изпълнението на бюджета на Университета;
7/ одобрява сделките с недвижимо имущество и участието в търговски дружества;
8/ пропагандира дейността на Университета и привлича средства за развитието му;
9/ избира от своя състав Председател и Заместник-председател на Настоятелството и определя възнаграждението на Председателя на Настоятелството;
10/ приема и освобождава членове на Настоятелството;
11/ избира Ректора на Университета;
12/ утвърждава Академичния съвет по предложение на Ректора;
13/ създава временни комисии за изпълнение на дейността си, като определя техния мандат;
14/ избира комисии за контрол на дейността на Университета;
15/ взема окончателни решения при спорове между изпълнителните органи на Университета;
16/ приема и изменя Правилника за устройството и дейността на НБУ и Наредбата за финансовата дейност иимуществото на НБУ.
 
 
V. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО
 
Чл. 8. Председателят на Настоятелството се избира от Настоятелството за срок от четири години и изпълнява функциите на Президент на Университета.
 
Чл. 9. Председателят на Настоятелството:
1/ следи за изпълнението на мисията, за спазването на стандартите и инициира промените с оглед плана за развитие на Университета.
2/ отговаря за развитието и финансите на Университета, съгласно приетата от Настоятелството политика;
3/ представлява Университета по въпросите, свързани с имуществото, финансите и материалното развитие, в това число договорите за разпореждане и покупка на недвижими имоти;
4/ свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и го представлява;
5/ сключва трудовите договорисРектора, Заместник-ректорите, Изпълнителния директор, служителите в Администрацията на Настоятелството и управителите на търговски дружества на Университета;
6/ взема окончателни решения по финансовата дейност на Университета, като:
            а) утвърждава приетия от Настоятелството бюджет на НБУ;
            б) утвърждава щатното и разгърнатото щатно разписание на НБУ и размера на възнагражденията на хоноруваните преподаватели;
            в) утвърждава таксите за обучение в НБУ;
            г) назначава Комисията по стратегическо развитие, Комисията за развитие на академичния състав, Комисията за управление на проекти за стратегическо развитие, Финансово-стопанската комисия и Издателския съвет;
            е) осъществява функциите на собственик на дяловете и акциите на НБУ в търговските дружества и упълномощава свой представител в общите събрания.
 
Чл. 10. (1)Заместник-председателят на Настоятелството подпомага Председателя на Настоятелството в неговата работа и го замества, когато той отсъства или при друга невъзможност да изпълнява функциите си.
(2) Мандатът на Заместник-председателя на Настоятелството изтича заедно с мандата на Председателя на Настоятелството.
 
Чл. 11. (1) Администрацията на Настоятелството подпомага дейността на Настоятелството и Председателя на Настоятелството и изпълнява дейности, свързани с развитието на Университета.
(2) Администрацията на Настоятелството се ръководи от директор и се намира на пряко подчинение на Председателя на Настоятелството.
 
 
VI. АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
 
Чл. 12. 
(1) Академичният съвет отговаря за провеждането на образователната и научната политика на Университета в съответствие с насоките, дадени от Настоятелството.
(2) Академичният съвет се избира от Разширения Академичен съвет и се утвърждава от Настоятелството.
 
Чл. 13. 
(1) Академичният съвет се състои от 25 до 45 членове и включва представители на академичния състав, работещи на основен трудов договор в университета, студенти, докторанти и представители на администрацията. Не по-малко от 70 на сто от членовете на Академичния съвет са хабилитирани лица.
(2) Ректорът, Заместник-ректорите, Деканите на факултети, Директорите на Центровете за продължаващо обучение,Изпълнителният директор и Директорите на Централна университетска администрация и Централна студентска администрация са членове по право на Академичния съвет.
(3) В състава на Академичния съвет влизат не по-малко от 2/3 от ръководителите на департаментите, по решение на Разширения Академичен съвет.
(4) В състава на Академичния съвет влизат представители на хабилитираните и нехабилитираните преподаватели, работещи на основен трудов договор. Те се предлагат от общностите на редовните преподаватели във Факултетите.
(5) В състава на Академичния съвет влизат представители на студентите. Те са 15 на сто от членовете на Академичния съвет и се предлагат от Студентския съвет.
(6) В състава на Академичния съвет, по предложение на Ректора, влизат две хабилитирани лица от учебни и научни организации – партньори на НБУ или с принос за развитието на Университета.
 
Чл. 14. 
(1) Академичният съвет осъществява дейността си за срок от четири години. При необходимост Ректорът прави предложения за промени в състава в течение на този период.
(2) Мандатът на Академичния съвет изтича заедно с мандата на Ректора.
(3) Членовете на Академичния съвет ex officio, неизбрани на същата длъжност, могат да останат членове на Академичния съвет.
(4) Член на Академичния съвет се освобождава:
1/ по свое желание с писмено уведомяване на Ректора;
2/ при трайно неучастие в работата на Академичния съвет - неприсъствие на три или повече заседания, без да е съобщил причините за това;
3/ при други важни причини, когато това се налага с оглед интересите на Университета - с решение на Разширения Академичен съвет, прието с мнозинство повече от половината от списъчния му състав.
 
Чл. 15. 
(1) Заседанията на Академичния съвет са редовни, ако присъстват две трети от списъчния състав на членовете му. Съставът на Академичния съвет се редуцира, като се изключват лицата в отпуск при временна нетрудоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или в командировка в чужбина. Общият брой на тези лица не може да бъде повече от една четвърт от броя на всички членове на Академичния съвет.
(2) Академичният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
(3) Заседанията на Академичния съвет се провеждат най-малко веднъж на месец, по решение на Ректора или по предложение на една трета от членовете на Академичния съвет, по предварително раздаден дневен ред.
(4) Членовете на Академичния съвет се известяват за заседанията му най-малко две седмици преди провеждането им.
(7) В заседанията на Академичния съвет могат да участват членовете на Настоятелството със съвещателен глас.
 
Чл. 16. 
(1) Заседанията на Академичния съвет са закрити. Решенията се вземат с явно гласуване.
(2) Гласуването е тайно при:
     1. избор на ръководни длъжности;
     2. избор на редовни преподаватели и присъждане на научни звания.
(3) Академичният съвет може да постанови решенията да се вземат с тайно гласуване и по други въпроси от дейността си, както и заседанията да бъдат открити.
(4) При избор за научно звание нехабилитираните преподаватели, студентите и административните служители имат консултативен глас.
 
Чл. 17. 
(1) Академичният съвет:
1/ създава, преобразува и закрива образователни и научни звена на Университета, съобразно утвърдената от Настоятелството структура;
2/ избира Редовните Заместник-ректори по предложение на Ректора;
3/ избира деканите на факултети и директорите на центрове за продължаващо обучениепо предложение на Ректора.
4/ избира ръководителите на департаменти и центрове по предложение на техните съвети, съгласувано с Ректора;
5/ провежда конкурси за присъждане на научни звания и избира след провеждане на конкурс редовните преподаватели в НБУ, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за академичния състав на НБУ;
6/ избира факултетните съвети по предложение на деканите, съветите на департаментите по предложение на ръководителите на департаменти и съветите на центровете за продължаващо обучениепо предложение на техните директори;
7/ приема и изменя наредбите и статутите по прилагане на Правилника за устройството и дейността на НБУ;
8/ утвърждава система за оценяване и система за поддържане на качеството на обучението и осъществява контрол по нейното прилагане и усъвършенстване;
9/ взема решения относно членството на Университета в национални и международни организации;
10/ създава комисии за осъществяване на своята дейност;
11/ присъжда почетното звание “доктор хонорис кауза”;
12/ присъжда званието “почетен професор на НБУ”.
 
 
VII. РАЗШИРЕН АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ
 
Чл. 18. Разширеният Академичен съвет има функции на Общо събрание на НБУ.
 
Чл. 19. 
(1) В разширения Академичен съвет освен редовните членове на Академичния съвет, участват по петима представители на общностите на редовните преподаватели от всеки факултет, избрани от общностите на редовните преподаватели във Факултетите и на административните служители в Университета, избрани от Общото събрание на административните служители, и представители на студентите. Студентите са 15 на сто от състава на Разширения Академичен съвет.
(2) Мандатът на Разширения Академичен съвет изтича заедно с мандата на Академичния съвет. Старият Разширен Академичен съвет се разпуска след избор на нов Академичен съвет.
(3) Разширеният Академичен съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
 
Чл. 20. Разширеният Академичен съвет:
1. избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на Разширения Академичен съвет измежду хабилитираните му членове;
2. избира Академичния съвет;
3. взема решения по предложенията за избор на Ректор.
 
 
VIII. КОНФЕРЕНЦИЯ
 
Чл. 21. 
(1) ВНов български университет действа съвещателен орган - Конференция.
(2) Конференцията разглежда въпроси по стратегията и развитието на Университета, усъвършенстването на учебните програми и образователния процес.
(3) В Конференцията участват: членовете на Академичния съвет, директорите на програми, преподаватели, студенти, докторанти и представители на администрацията.
(4) Конференцията се събира най-малко два пъти годишно по решение на Ректора по предварително оповестен дневен ред.
(5) Конференцията прави предложения за решения до Академичния съвет.
 
 
IХ. РЕКТОР
 
Чл. 22. 
(1)Ректорът е хабилитирано лице. Тойсе избира от Настоятелството на Университета и се назначава за срок отчетири години отПредседателя на Настоятелството.
(2) Ректорът може да бъде преизбран от Настоятелството и за още един мандат от четири години.
(3) Кандидатите за Ректор трябва да са работили на трудов договор в НБУ не по-малко от три години.
(4) Кандидатите за Ректор представят мандатна програма.
 
Чл. 23. 
(1) Процедурата за избор на Ректор е двустепенна: Първа степен – взимане на решение по предложения за избор на Ректор и Втора степен – избор на Ректор от Настоятелството.
(2) Решение по предложения за избор на Ректор взима Разширеният  Академичния съвет на НБУ, по следния ред:
1. На свое заседание Академичният съвет избира Комисия по предложенията за избор на Ректор, в състав от председател – бившият ректор или най-възрастният член на Академичния съвет и още четирима членове на Академичния съвет – хабилитирани лица.
2. Предложения за избор на Ректор правят Председателят на Настоятелството, подкрепен от четирима членове на Настоятелството на НБУ, и хабилитирани лица, членове на Академичния съвет, подкрепени от по четирима хабилитирани членове на Академичния съвет.
3. Предложенията се внасят в Комисията по предложенията за избор на Ректор не по-късно от 1 месец преди провеждането на заседанието на Разширения Академичн съвет, заедно с писмено съгласие на кандидатите за Ректор и мандатна програма. Комисията обработва постъпилите документи и изготвя доклад до Разширения Академичен съвет.
4. В Разширения Академичен съвет за взимане на решение по предложенията за избор на Ректор, освен лицата по чл. 19, ал.1, участват всички ръководители на департаменти и центрове в НБУ. Разширеният Академичен съвет за взимане на решение по предложенията за избор на Ректор се ръководи от Председателя на Комисията за избор на Ректор.
5. Разширеният Академичен съвет на своето заседание:
а/ изслушва доклада на Комисията по предложенията за избор на Ректор,
б/ изслушва представянето на мандатните програми на всеки от кандидатите,
в/ обсъжда предложенията за Ректор,
г/ с тайно гласуване на целия състав взима решение по предложенията за избор на Ректор като предлага кандидатите за избор от Настоятелството по реда на получените от тях гласове.
(3) Изборът на Ректор от Настоятелството се извършва съгласно разпоредбите на Чл. 6., ал. 4. на този правилник.
 
Чл. 24. 
(1) Ректорът:
1/ ръководи заседанията на Академичния съвет;
2/ представлява Университета по академични въпроси,при сключване на договори, свързани с академичнатадейности по въпроси, свързани с оперативната дейност на Университета;
3/ ръководи учебната, научноизследователската и международната дейност на университета;
4/ сключва трудовите договори с деканите и служителите във факултетните администрации, с ръководителите на департаменти и служителите в администрациите на департаментите, с директорите на центрове и със служителите в администрациите на центровете,с редовните преподаватели и с директорите и служителите в централните администрации на Университета;
5/ предлага членовете на Академичния съвет за избор от Настоятелството;
6/ предлага заместник-ректорите, деканите, директорите на центровете за продължаващо обучение, председателя и членовете на Библиотечния съветза избор от Академичния съвет;
7/ освобождава от заеманите длъжности деканите на факултети и ръководителите на департаменти и центрове по тяхна молба и при навършване на 65-год. възраст, без решение на Академичния съвет.
8/ предлага на Председателя на Настоятелството:
а) разпределението на средствата на финансово-обособените единици в Университета, за които отговаря;
б) за назначение избраните от Академичния съвет заместник-ректори на НБУ.
9/ утвърждава бюджетите на финансово-обособените единици на НБУ, съгласно утвърдения бюджет на Университета и следи текущо изпълнението им.
10/ назначава комисиите по акредитация към деканите на факултети по тяхно предложение.
(2) За подпомагане на дейността на Ректора действат централни администрации ипомощни органи за управление - заместник-ректори и Ректорски съвет.
 
Чл. 25. В случай на предсрочно прекратяване на мандата на Ректора, до провеждане на заседание на Настоятелството на НБУ, Председателят на Настоятелството назначава временно изпълняващ длъжността Ректор, който отговаря на изискването на чл. 22, ал.1., след консултация с членове на Настоятелството.
 
 
Х. ЗАМЕСТНИК-РЕКТОРИ
 
Чл. 26. 
(1) Заместник-ректорите са редовни и функционални. Ректорът определя броя и функциите на Заместник- ректорите. 
(2)Редовните Заместник-ректориса хабилитирани лица. Те се избират от Академичния съвет по предложение на Ректора и се назначават от Председателя на Настоятелството. Мандатът на редовните Заместник-ректори изтича с мандата на Ректора.
(3) При необходимост Ректорът може да назначи функционални Заместник-ректори с конкретни правомощия. Функционалните заместник-ректори могат да не отговарят на изискванията за редовни Заместник-ректори.
 
 
XI. РЕКТОРСКИ СЪВЕТ
 
Чл. 27. 
(1) Ректорският съвет е съвещателен орган.
(2) Ректорският съвет включва Ректора, заместник-ректорите, деканите на факултети, директорите на центровете за продължаващо обучение, директорите на учебните програми с голям състав от студенти и представители на администрацията по заповед на Ректора.
(3) Ректорският съвет подготвя заседанията на Академичния съвет.
 
 
XII. ЦЕНТРАЛНИ АДМИНИСТРАЦИИ
 
Чл. 28. Централните администрации на Университета са: Централна университетска администрация и Централна студентска администрация.
 
Чл. 29. 
(1) Централната университетска администрация подпомага дейността на Академичния съвет и Ректора.
(2) Централната университетска администрация се ръководи от директори се намира на пряко подчинение на Ректора.     
(4) Отделите Международна дейност, Научноизследователска дейност и Поддържане на качеството на ЦУА се намират и на методично ръководство на съответния Заместник-ректор.
 
Чл. 30. 
(1) Централната студентска администрация обслужва студентите и учебния процес в НБУ.
(2) Централната студентска администрация се ръководи от директори се намира на пряко подчинение на Ректора.
(3) Отдел Учебен на ЦСА се намира и на методично ръководство на Заместник-ректора по учебната дейност.
 
 
ХIII. БИБЛИОТЕКА
 
Чл. 31. 
(1) Библиотеката на Университета е културно информационен център иобслужва студентите, преподавателите и служителите на НБУ, както и външни граждани.
(2) Библиотеката се ръководи от Библиотечен съвет, Председател на библиотечния съвет и директор, и се намира на пряко подчинение на Ректора.
(3) Статутът, управлението, реда за избор на ръководните органи и правомощията им, както и цялостната дейност на библиотеката подробно се уреждат в Статут и правила за ползване на библиотеката на НБУ.
 
 
XIV. ФАКУЛТЕТИ
 
Чл. 32. 
(1) Факултетите са основни академични звена на Нов български университет.
(2) Факултетите:
1/ организират провеждането на редовно и дистанционно обучение (частично и пълно);
2/осигуряват обучението на студентите по учебни програми и курсове;
3/ поддържат стандартите на учебните програми;
4/ грижат се за развитието на формите на учебния процес;
5/ грижат се за внедряване на нови технически средства и нови методи на преподаване;
6/ осигуряват условия за вътрешна и външна мобилност на студентите;
7/ организират вътрешното и външното акредитиране на курсове и програми;
8/ организират и отговарят за работата на преподавателите, тяхната квалификация и осигуряват условия за тяхното атестиране;
9/ грижат се за развитието на материалната среда на факултета;
10/ развиват предприемаческа политика и дейности за привличане на средства по външни проекти.
(3) Факултетите в Нов български университет са формирани в зависимост от образователните степени на обучение: Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет и Магистърски факултет.
(4) Факултет за базово образование, в първите две години на обучението за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър”, предлага интердисциплинарно, широкопрофилно обучение, с богата общообразователна подготовка в областта на науките за човека, комуникациите и изкуствата, като формира у студентите необходимите езикови и компютърни умения.
(5) Бакалавърски факултет обучава за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.
(6) Магистърски факултет обучава за образователно-квалификационната степен “магистър” и за образователната и научна степен “доктор”.
 
Чл. 33. 
(1) Факултетите отчитат дейността си пред Ректора иАкадемичния съвет.
(2) Органи за управление на факултетите са факултетните съвети и деканите.
(3) Факултетната администрация:
1/ подпомага дейността на Декана;
2/ грижи се за материалната среда, осигуряваща обучението на студентите;
3/ осъществява маркетинг по предложените курсове и програми (за Магистърски факултет);
4/ ръководи се от Директора на факултета.
 
 
XV. ФАКУЛТЕТНИ СЪВЕТИ
 
Чл. 34. 
(1) Факултетните съвети се избират от Академичния съвет по предложение на деканите.
(2) Факултетните съвети се състоят от 25 до 35 членове и включват представители на академичния състав на основен трудов договор. Не по-малко от три четвърти от членовете на факултетните съвети са хабилитирани лица.
(3) Факултетните съвети се избират за срок от четири години. При необходимост деканите правят предложения за промени в състава им в течение на този период.
 
Чл. 35. 
(1) Заседанията на Факултетния съвет са редовни, ако присъстват две трети от състава му.
(2) Съставът на Факултетния съвет се редуцира в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от този правилник.
(3) Факултетният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.
 
Чл. 36. Факултетният съвет:
1/ създава постоянни и временни комисии за подбор, подготовка и изпълнение на учебните програми и курсове;
2/ приема учебните програми по предложение на съветите на департаментите и центровете чрезфакултетните комисии;
3/ приема предложения за курсове и преподаватели по тях, включително и извън състава на департаментите, по предложение на комисиите към факултетния съвет;
4/ избира хонорувани преподаватели по предложение на съвета на съответния департамент;
5/ контролира изпълнението на учебните програми и дейността на комисиите по провеждането им;
6/ взема и други решения, свързани с дейността на факултета, съгласно този Правилник и наредбите по неговото прилагане.
 
 
XVI. ДЕКАН
 
Чл. 37. Деканът се избира от Академичния съвет по предложение на Ректора за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата и се назначава от Ректора на университета. Мандатът на декана изтича заедно с мандата на Ректора.
 
Чл. 38. (1) Деканът:
1/ ръководи работата на Факултетния съвет;
2/ осъществява оперативното ръководство и контрол върху дейността на факултета;
3/ контролира провеждането на учебния процес;
4/ синхронизира предлаганите програми и курсове;
5/ работи със студентите, преподавателите и директорите на програми по специфични въпроси, свързани с изпълнението на Наредбата за студентите и Наредбата за учебния процес и учебните програми;
6/ предлага обявяване на конкурси за щатни преподаватели пред Академичния съвет;
7/ организира атестирането на преподавателите, по реда, предвиден в Наредбата за академичния състав на НБУ и предлага на Академичния съвет и Ректора решения, съобразно с резултатите от атестацията;
8/ сключва договори с хоноруваните преподаватели;
9/ отговаря за изпълнението на изискванията за завършване на съответната образователна степен;
10/ предлага на Ректора за назначение директорите на програми, директора на факултета и служителите на факултетната администрация;
11/ отговоря за плановото разходване на бюджетните средства на факултета и програмите.
 (2) Към Декана на факултета действа Комисия по акредитацията, назначена от Ректора на Университета за акредитация на курсове.
 
 
XVII. ДЕПАРТАМЕНТИ
 
Чл. 39. 
(1) Департаментите са академични звена на НБУ, отворени към външната среда и свързващи го с нея. В тях се осъществява научно-изследователската и творческата дейност на университета.
(2) Департаментите обединяват преподаватели и изследователи от близки научни области.
(3) Департаментите се създават с решение на Академичния съвет по предложение на обособени академични общности.
(4) Департаментите имат състав от членове (общност) и съвет, които се утвърждават от Академичния съвет;
(5) Членовете на департаментите могат да се обединяват в комисии по определени дисциплини.
(6) Органи за управление на департаментите са Съветът на департамента и Ръководителят на департамента.
(7) Департаментите отчитат дейността си пред Академичния съвет и се намират на пряко подчинение на Заместник-ректора по научно-изследователската дейност.
(8) Департаментите могат да бъдат закривани от Академичния съвет на НБУ по предложение на Ректора при неспазване на критериите за тяхното функциониране.
 
Чл. 40. Департаментът:
1/ разработва учебни курсове и програми, както и технологии за преподаване;
2/ осигурява обществено учебните програми;
3/ предлага на факултетните съвети преподаватели за курсовете, разработени от департамента;
4/ привлича щатни преподаватели;
5/ осъществява научно-изследователски проекти;
6/ организира конференции, семинари и други публични изяви;
7/ осъществява връзката на обучението с практиката;
8/ осъществява връзки с национални и международни образова- телни институции;
9/ разработва международни проекти;
10/ предлага кандидати за присъждане на званията “почетен професор на НБУ” и “доктор хонорис кауза”.
 
 
XVIII. СЪВЕТ НА ДЕПАРТАМЕНТА
 
Чл. 41. 
(1) Съветът на департамента се излъчва от състава и сеизбира от Академичния съвет по предложение на Ръководителя на департамента за срок от четиригодини.
(2) В Съвета на департамента влизат по право директорите на програми и ръководителите на проекти.
(3) Заседанията на Съвета на департамента са редовни, ако присъстват две трети от членовете му, с възможност за редуциране на кворума, при спазвене разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от този правилник.
(4) Решенията на Съвета на департамента се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(5) Заседанията на Съвета на департамента се провеждат най-малко единпът месечно по решение на ръководителя на департамента, по предварително раздаден дневен ред и с писмена покана.
 
Чл. 42. Съветът на Департамента:
1/ обсъжда курсовете и програмите от областта и ги предлага за утвърждаване от Факултетния съвет;
2/ приема изследователските проекти;
3/ прави предложения за конкурси за редовни преподаватели и откриване на процедури за хабилитиране;
4/ отчита дейността си пред Академичния съвет;
5/ предлага директорите на програмите.
 
 
ХIХ. РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЕПАРТАМЕНТ
 
Чл. 43. 
(1) Ръководителят на департамента се избира с тайно гласуване от Академичния съвет по предложение на Съвета на департамента, съгласувано с Ректора, за срок от четири години, но за не повече от два последователни мандата.
(2) Ръководителят на департамента се назначава от Ректора на университета.
(3) Ръководителят на департамента е хабилитирано лице.
(4) Ръководителят на департамента:
                1/ организира и ръководи оперативната дейност на департамента;
                2/ ръководи заседанията на Съвета на департамента.
 
ХХ. ЦЕНТРОВЕ
 
Чл. 44.
(1) Центровете се учредяват по решение на Академичния съвет в рамките на общата структура на Университета, утвърдена от Настоятелството.
(2) Статутът, структурата и начинът на управление на центровете се определят при учредяването им.
 
Чл. 45.
Центровете в НБУ са:
            а) центрове за продължаващо обучение;
            б) административно-методически центрове;
            в) изследователски центрове

ХХІ. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЗВЕНА
 
Чл. 46. 
(1) Учебно-практическите и изследователските звена в НБУ са лаборатория, ателие и студио. Статутът им се урежда в Общ статут на учебно-практически и изследователски звена в НБУ, който се приема от Академичния съвет.
(2) Учебно-практическите и изследователските звена се учредяват по решение на Академичния съвет в рамките на факултет или департамент.

ХХII. УЧЕБНА ПРОГРАМА
 
Чл. 47. 
(1) Учебната програма представлява структурно и хронологично обвързана система от курсове за подготовка на специалисти с определена образователна степен и/или професионална квалификация. 
(2) Учебните програми в НБУ са два вида:
1/ Програми за образователни степени
2/ Програми за професионална квалификация
(3) Учебната програма се основава на кредитна система.
(4) Кредитите са мярка за учебната натовареност на студента.
(5) Видовете учебни програми и видовете кредити, необходими за завършване на определена образователна степен, са уредени в Наредбата за учебния процес в НБУ.
 
Чл. 48. 
(1) Учебната програма се създава по инициатива на авторски екип или при възлагане от страна на факултетен съвет, департамент, институт или център, след обявен конкурс. Проектът за нова програма трябва да съдържа описание на програмата и обосновка за нейната необходимост и осигуреност.
(2) Когато учебната програма е създадена в рамките на трудовото правоотношение на автора, Нов български университет има изключително право без разрешение на автора и без заплащане на възнаграждение, да използва учебната програма за образователните си цели.
(3) Когато учебната програма е създадена по поръчка на Нов български университет, в договора за възлагане трябва да бъде предвидено, че авторското право върху програмата принадлежи на Университета.
           
Чл. 49 
(1) Учебната програма се ръководи от Програмен съвет, Председател на програмния съвет и Директор на програмата.
(2) Съставът на Програмния съвет и неговите правомощия, статутът на Председателя на Програмния съвет и правомощията му, както и статутът и дейностите на Директора на програма в НБУ, се уреждат в Статут на програмен съвет, председател на програмен съвет и директор на програма в НБУ, който се приема от Академичния съвет на НБУ.
 
Чл. 50. Приемът в НБУ се урежда в Наредбата за учебния процес и учебните програми и в Наредбата за студентите в НБУ.
 
 
 
XXIII. ПРЕПОДАВАТЕЛИ
 
Чл. 51. Условията и редът за даване и отнемане на научните степени и научните звания в НБУ се уреждат в Наредбата за академичния състав на НБУ, в съответствие със Закона за научните степени и научните звания.
 
Чл. 52. 
(1)Редовните хабилитирани и нехабилитирани преподаватели се избират с конкурс от Академичния съвет при условията и по реда, предвидени в Наредбата за академичния състав на НБУ, в съответствие със Закона за висшето образование.
(2) Длъжностите на редовните хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, които са на основен трудов договор с НБУ, се заемат за неопределено време.
 
Чл. 53. 
(1) Длъжностите “професор на НБУ” и “доцент на НБУ” се заемат с избор от Академичния съвет на НБУ, по предложение на съответния департамент и съгласно процедурата по Наредбата за академичния състав на НБУ.
(2) За “професор на НБУ” и за “доцент на НБУ” могат да бъдат избирани лица, притежаващи съответната научна степен.
 
Чл. 54. (1) По покана на Факултетен съвет учени и преподаватели могат да бъдат привлечени за научна и преподавателска дейност за определен срок като гост-преподаватели.
(2) Привличането на гост-преподаватели става без конкурс. С тях се сключва трудов договор за срок не повече от една година.
           
Чл. 55. 
(1) С решение на Академичния съвет трудовите договори с хабилитираните преподаватели могат да бъдат продължавани за срок от една година след навършване на 65-годишна възраст, но за не повече от общо две години.
(2) Трудови договори с нехабилитирани преподаватели могат да бъдат сключвани до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
(3) Трудови договори с гост-преподавателите могат да бъдат сключвани до навършването им на 70-годишна възраст.
 
Чл. 56. Нормативът на щатните преподаватели в НБУ се определя съгласно Наредбата за академичния състав на НБУ и Наредбата за заетостта на редовните преподаватели в НБУ.
 
Чл. 57. Щатните преподаватели се освобождават със заповед на Ректора:
1/ по тяхно искане;
2/ когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност;
3/ при две последователни отрицателни атестации;
4/ в случай на поведение, несъответно на образователната стратегия на НБУ.
5/ други случаи, съгласно закона.
 
Чл. 58.
(1) Преподавателите в НБУ имат право:
1/ да разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно, в съответствие с приетите от Факултетния съвет учебни програми;
2/ с решение на Академичния съвет да бъде намалявана аудиторната, за сметка на извънаудиторната им заетост,
3/ да бъдат избирани в ръководните органи на НБУ в съответствие с разпоредбите на този правилник;
4/ да повишават квалификацията си;
5/ на поощрения, при положителна атестация на дейността им.
(2) Преподавателите в НБУ са длъжни:
1/ да провеждат редовно аудиторните часове според учебния график и личния им формуляр.
2/ да разнообразяват формите на обучение, като използват методи, които активизират студентите и ги включват като равноправни участници в учебния процес;
3/ да водят активна извънаудиторна дейност;      
4/ да бъдат лоялни към НБУ, да съдействат за опазване на доброто му име и на служебната тайна;
5/ да познават този правилник и нормативните актове по прилагането му.
(3) Правата и задълженията на преподавателите се уреждат подробно в Наредбата за академичния състав на НБУ.
 
Чл. 59. 
(1) Хоноруваните преподаватели се избират от Факултетния съвет по предложение на съветите на департаментите.
(2) Хоноруваните преподаватели сключват договори с НБУ за времето на провеждане на курсовете.
(3) Правата и задълженията на хоноруваните преподаватели се уреждат в техния договор, в съответствие с Наредбата за академичния състав на НБУ.
 
 
ХХIV. ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ
 
Чл. 60. (1) Почетното звание “Доктор хонорис кауза на НБУ” се присъжда на български и чуждестранни граждани за заслуги към развитието на висшето образование, науката и културата.
(2) Званието “Почетен професор на НБУ” се присъжда на изтъкнати български и чуждестранни дейци на науката и културата с принос за развитието на НБУ и преподавателска дейност в Университета, по реда, предвиден в Наредбата за академичния състав на НБУ.
(3) Трудови договори с почетните професори могат да бъдат сключвани до навършването им на 75-годишна възраст.
 
 
XXV. СТУДЕНТИ
 
Чл. 61. (1) Студентите в НБУ се приемат при условията ипо ред, определени в Наредбата за студентите в НБУ.
(2) Студентите в НБУ имат право:
     1/ да участват чрез представители в Академичния съвет;
     2/ да се сдружават в студентски общности за защита на своите права и интереси;
     3/ да участват непосредствено в образователния процес и научната дейност;
     4/ да получават квалифицирана помощ и съдействие от препо- давателите и ръководството на университета;
      5/ да участват в оценяването на преподавателската дейност;
      6/ на информация по всички въпроси от университетския живот.
(3) Студентите в НБУ имат задължение:
                  1/ да спазват изискванията на учебните програми;
                  2/ да следват установения ред на документооборота в Университета;
                  3/ да ползват материалната база на Университета в съответствие с предназначението й;
                  4/ да защитават интересите на Университета.
(4) Правата и задълженията на студентите се уреждат подробно в Наредбата за студентите в НБУ.
 
Чл. 62. (1) Студентите в НБУ могат да се преместват в друга програма в НБУ.
(2) Студентите могат да завършат образованието си за по-дълъг или по-кратък от предвидения в програмата срок.  
(3) Преместването на студенти от други висши училища става по решение на Ректора.
(4)Всички въпроси, свързани с преместването на студентите в други програми в НБУ, от други висши училища и пр., както и правилата за изготвяне на индивидуални програми, са уредени подробно в Наредбата за студентите в НБУ и Наредбата за учебния процес в НБУ.
 
 
XXVI. АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
Чл. 63. Редът за назначаване и освобождаване на административните служители в НБУ отговаря на изискванията на този правилник, на Наредбата за административния състав на НБУ и наобщото трудово законодателство.
 
Чл. 64. 
(1) Административните служители в НБУ имат право:
            1/ на съдействие от страна на Университета при осъществяване на трудовите им функции;
            2/ да повишават професионалната си квалификация;
            3/ на поощрения, в резултат на оценка на работата им.
            4/ на растеж в рамките на Университета.
(2) Административните служители в НБУ са длъжни:
            1/ да изпълняват трудовите си функции добросъвестно и съобразно интересите на НБУ, в съответствие с длъжностната характеристика на длъжността им, която е неразделна част от трудовия им договор;
            2/ да бъдат лоялни към Университета и да опазват доброто му име;
            3/ да опазват служебната тайна;
            4/ да познават и да прилагат точно и безпристрастно този правилник и нормативните актове по прилагането му;
            5/ да повишават квалификацията си.
(3) Правата и задълженията на административните служители се уреждат подробно в Наредбата за административния състав на НБУ.
 
 
XXVII. ИМУЩЕСТВО
 
Чл. 65. (1) Имуществото на НБУ се състои от право на собственост и други вещни права, патенти, ценни книжа, дялови участия във фирми и сдружения, вземания и други имуществениправа, придобити по възмезден или безвъзмезден начин.
(2) НБУ може да предоставя на отделни свои структури собственото си имущество или части от него за стопанисване, без то да става собственост на съответните структури.
 
Чл. 66. 
(1) Разпоредителни сделки с недвижимо имущество на НБУ се извършват с решение на Настоятелството.
(2) При извършване на сделки по предходната алинея НБУ се представлява от Председателя на Настоятелството.
(3) Председателят на Настоятелството може да делегира правата си по извършване на разпоредителни сделки на Ректора на Университета след изрично упълномощаване.
 
 
XXVIII. ФИНАНСИРАНЕ
 
Чл. 67. Обучението в НБУ е платено.
 
Чл. 68. Таксите за обучение в НБУ се утвърждават от Председателя на Настоятелството.
 
Чл. 69.
(1) Източниците на финансиране на НБУ са:
1/ такси;
2/ проекти;
3/ извънредни финансови приходи;
4/ стопанска дейност, свързана със спецификата на дейността на НБУ като висше училище;
5/ изследователска и експертно-консултантска дейност;
6/ завещания, дарения, спонсорства.
(2) Финансовите средства на НБУ постъпват в Централния общоуниверситетски фонд.
 
Чл. 70.Вътрешното финансиране на структурите на Университета, които имат статут на финансово обособени единици, се извършва по следната процедура:
1/ Председателят на Настоятелството утвърждава рамката на годишния бюджет на Университета, с разпределение на финансовите средства по финансово обособени единици.
2/ Председателят на Настоятелството предлага бюджета на Университетаза приемане от Настоятелството, на база рамката на годишния бюджет и защитени планове за разходи на финансово обособените единици.
3/Бюджетите на финансово обособените единици се управляват от ръководителите на съответните финансово обособени единици, след утвърждаване от Председателя на Настоятелството - за Администрацията на Настоятелството и от Ректора - за останалите.
 
Чл. 71. Статут на финансово обособени единици имат:
1/ Администрацията на Настоятелството
2/ Централната университетска администрация
3/ Централната студентска администрация
4/ Библиотеката
5/ Факултетите
6/ Центровете за продължаващо обучение
7/ Департаментите и центровете (по решение на Настоятел-ството).
                          
Чл. 72. (1) Финансовият контрол върху дейността на Университета се осъществява от Настоятелството.
(2) Председателят на Настоятелството представя пред Настоятелството доклада по изпълнението на бюджета на НБУ за учебната година, както и годишния финансов отчет за приходите и разходите на НБУ за календарната година, придружени от одиторски доклад и доклад на Комисията за финансов контрол.
           
Чл. 73. Редът и условията за изготвяне на бюджета и на финансовите отчети на Университета, както и текущите финансови въпроси се уреждат в Наредбата за финансовата дейност, имуществотои фондоветена НБУ.
 
 
XXIХ. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
 
Чл. 74. 
(1) Международната дейност в НБУ се осъществява основно от департаментите.
(2) Международната дейност се координира в отдел “Международна дейност” към Централната университетска администрация и се ръководи от Заместник-ректора по международната дейност.
 
 
XXХ. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
 
Чл. 75. (1) Научноизследователската дейност в НБУ се осъществява от департаментите.
(2) Научно-изследователската дейност се координира в отдел “Научноизследователска дейност” и се ръководи от Заместник-ректора по научноизследователската дейност.
 
 
ХХХІ. ДЕЙНОСТ ПО ОЦЕНЯВАНЕ, ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 
Чл. 76
(1) Дейността по осигуряване, оценяване и поддържане на качеството на образованието и научните изследвания в НБУ се осъществява чрез приети от Академичния съвет съответни вътрешни нормативни документи.
(2) Дейността по осигуряване и поддържане на качеството на образованието и научните изследвания се координира в отдел “Поддържане на качеството” и се ръководи от Заместник-ректора по качеството.
 
 
ХХХI. СЛУЖЕБНА ТАЙНА
           
Чл. 77
(1) Въпросите, които представляват служебна тайна в НБУ са: сведенията за финансите и банковите сметки на НБУ, щатното и разгърнатото щатно разписание.
(2) Списъкът на въпросите и документите, които са служебна тайна се утвърждава от Председателя на Настоятелството на НБУ.
 
 
ХХХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл. 78. 
(1) По прилагане на този правилник действат:
I. Наредба за финансовата дейност, имуществото и фондоветена НБУ, която се приема от Настоятелството;
II. Наредби, статути и стандарти, които се приемат от Академичния съвет:
(2) Списък на нормативните документи на НБУ по ал. 1, заедно с техните приложения, представлява приложение към този Правилник.
 
Чл. 79. Правилникът за устройството и дейността на НБУ е приет на Учредителното събрание на Настоятелството на НБУ, проведено на 14.03.1994 г. в гр. София и е изменен и допълнен на заседания на Настоятелството от 20.02.1995г., 8.04.1996г., 24.06.1996г., 18.11.1996г., 31.03.1997г., 22.12.1997г., 9.11.1998г., 30.04.1999г., 30.11.1999г., 26.05.2000г., 20.11.2000г., 28.05.2001г., 26.11.2001г., 20.05.2002г., 14.11.2002г., 24.05.2003г., 01.12.2003г., 22.11.2004г., 21.05.2005г. и 01.12.2005 г.
 
 
 
 
 
 
 
Проф. Богдан Богданов, д.н.
Председател на Настоятелството
на Нов български университет