отпечатай

НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Съдържание:

І. Цел на НАРЕДБАТА

Чл. 1. Основната цел на наредбата е въвеждане на система за постоянно подобряване на качеството на образованието и изследванията в НБУ.

Чл. 2. Възможности на системата за качество.
(1) Да се осигури необходимата прозрачност на дейността на университета и всяко негово звено както пред своите студенти, така и пред всички заинтересовани страни, в това число родители, работодатели, обществото, държавата;
(2) Да се стимулират звената към състезателност и постоянно развитие;
(3) Да се повиши отговорността на всеки в университета за неговото качество;
(4) Да се създаде възможност управленческите решения да се вземат на основата на достоверни данни за състоянието на програмите и звената.
(към съдържанието)

ІІ. Определение за качество

Чл. 3. Дефиниции за качество, върху които се основава системата за качество в НБУ.
(1) “Качеството като съответствие между обявената мисия на университета и обявените компетенции на всяка от неговите програми, от една страна, и реалното им постигане от друга”. Следователно, критериите за качество са свързани с измерването на степента, в която са постигнати целите на обучението. Това означава честност към потребителите - предлагаш им това, което обещаваш - и грижа за техните сегашни и бъдещи нужди.

(2) “Качеството като непрекъснато подобрение и усъвършенстване”, т.е. университетът не формулира минимален праг, който ако се надхвърли ще считаме, че обучението е качествено, а има стремеж към постоянно развитие - качеството предполага, че всяка следваща година постигаме по-добри резултати. При тази дефиниция критерият за качество става дали постиженията ни са по-добри от предходната година. Тук се вписва и идеята за “качеството като изключително постижение”, т.е. стремежът на университета да бъде най-добрият по отношение на онези аспекти, които са заложени в неговите ценности и мисия.
(3) Дефиницията за качество в НБУ търси баланс между чисто академичното качество и пазарното качество, т.е. НБУ трябва да предлага обучение, което съответства на съвременните постижения в науката и изкуствата и се признава от съответните академични общности, но заедно с това, това обучение трябва да е търсено на пазара, да съответства на настоящите и бъдещи нужди на студентите като първостепенни потребители, като балансира между нуждите на индивидите за тяхното собствено развитие и реализиране на техните таланти и нуждите на обществото за образовани, отговорни и критични граждани, за професионалисти с определени качества, знания и умения.
(към съдържанието)

ІІІ. Разпределение на отговорностите за качеството в НБУ

Чл. 4. Всеки преподавател и служител в НБУ трябва да чувства лична отговорност за качеството на предлаганите от НБУ услуги. Това се постига чрез системата на самооценяване и атестиране и стимулиране на всеки, който допринася за високото качество.

Чл. 5. Департаментните съвети отговарят за качеството на предлаганите от тях курсове и програми, като:
(1)
Обсъждат подробно предложението за всеки нов курс или актуализиране на съществуващ курс, като канят преподавателя лично да го представи и защити. Съветът трябва да се произнесе дали курсът отговаря както на академичните стандарти за съответната област на знанието, така и на университетските вътрешни стандарти като форми на обучение и оценяване.
(2)
Обсъждат внимателно предложенията за нови програми или актуализиране на съществуващи програми, като задължително изискват външни за НБУ рецензии. Съветът се произнася както за съответствието на програмата на академичните стандарти за съответната област, така и за методите на обучение и спазването на образователната философията на НБУ.
(3)
Организират “изследване на действията”, т.е. какви са действията на преподавателите и какъв е ефекта от тях, чрез самонаблюдение или взаимно посещение от страна на преподавателите, чрез методи на качествен и количествен анализ, чрез разработване на стандартизирани тестове, чрез формиране на изпитни комисии с участието и на външни преподаватели и други.
(4)
Провеждат семинари за обсъждане на методите на обучение,на добрата практика и нейното разпространение.

Чл. 6. Факултетните съвети отговарят за качеството на своите курсове и програми.
(1) Обсъждат подробно всяка нова учебна програма, както и измененията в съществуващите програми, като винаги изискват външни за НБУ рецензенти. Те се грижат особено много за спазването на философията на обучението в НБУ, за спазването на стандартите за програми от съответната степен на обучение (базова, бакалавърска, магистърска, докторска) или за съответната форма на обучение (редовна или дистанционна, или смесена).
(2)
Формират своя постоянна комисия за качеството, която периодично преглежда състоянието на всички програми във факултета и докладва проблемите и положителния опит на ФС.

Чл. 7. Академичният съвет формира своя постоянна комисия за качеството, която периодично преглежда състоянието на всички програми в НБУ и докладва проблемите и положителния опит на АС. Постоянната комисия се оглавява от зам. ректор.

Чл. 8. Други звена, въвлечени в събирането на данни за качеството на обучението в НБУ.
(1)
Управлението на качеството в НБУ се осъществява от заместник-ректор.
(2)
В централната университетска администрация се назначава специалист по системата за поддържане на качеството в отдел “Изследователска дейност и система за качество”, който координира постоянното  събиране на данни за качеството и ги анализира и предоставя на комисията по качеството.
(3)
Центърът по оценяване се занимава с измерване на резултатите от обучението на различни етапи, измерване на добавената стойност, както и с оценяване на преподаването;
(4)
Лабораторията за социологически проучвания провежда анкетни и други проучвания сред студентите, работодателите, родителите, обществеността;
(5)
Отдел “Връзки с възпитаниците на НБУ” провежда редовни анкетни проучвания сред възпитаниците на НБУ;
(6)
Отдел “Студенти” предоставя данни за успеха на студентите, за редовността на провеждането на занятията и други;
(7)
Отдел “Персонал” предоставя данни за академичния състав в НБУ.
(към съдържанието)

ІV. Стандарти за качество

Чл. 9. Стандартите за качество се задават на няколко равнища в НБУ:
(1)
Най-общите изисквания към обучението в НБУ се задават в мисията на университета и неговата образователна философия;
(2)
Изискванията към обучението се детайлизират в приетите изисквания за компетенциите на завършващите НБУ;
(3) По-специфичните стандарти се задават с компетенциите, които всяка програма в НБУ е посочила като изход на обучението;
(4)
Стандартите за качество на всяка образователна степен (специалист, бакалавър, магистър, доктор) и всеки тип програма (редовна и дистанционна), стандартите за различните учебни форми (лекции, семинари, самостоятелна работа, теренна и експериментална работа, проекти и други) и за формите на оценяване на знанията и уменията и формирането на комплексна оценка са формулирани в наредбата за учебните програми.

Чл. 10. Стандартите за качество, като компетенциите на завършващите, не трябва да се разбират като праг, който трябва да се постигне от всеки студент. НБУ уважава индивидуалността на всеки свой студент и неговите индивидуални потребности и склонности, НБУ не се опитва да унифицира своите студенти. Стандартите задават типа нагласи, умения и знания, които университетът развива у своите студенти и това, което се измерва е “добавената стойност”, т.е. в каква степен студентите са се развили в тези аспекти след постъпването си в университета. Тогава критерий за качество би било постоянното повишаване на средната добавена стойност на университета.
(към съдържанието)

V. Индикатори за качество

Чл. 11. Системата за осигуряване на качеството в НБУ използва три вида индикатори:
- за входа
- за процеса и
- за изхода.

Чл. 12. Според приетите в НБУ дефиниции за качество най-голяма тежест имат индикаторите за изхода, които показват какво всъщност сме постигнали. В същото време, редица аспекти от мисията на университета и неговата образователна философия се отнасят до процеса на обучение, така че индикаторите за процеса също имат своето значение. Най-косвени (макар и най-лесни за събиране) са индикаторите за входа, те също се имат предвид при оценката на качеството.

Чл. 13. Системата за поддържане на качеството включва наблюдението на индикаторите.
(1) Индикатори за изхода:

- % на реализация на завършилите НБУ випускници (% на завършилите постъпили на работа по специалността до 6 месеца, до 1 година; % на завършилите постъпили на работа в чужбина; % на безработните; % на продължаващите обучението си у нас и в чужбина);
- мнение на работодателите за нашите възпитаници (силни и слаби страни в подготовката им);
- резултати от стандартизирани тестове при завършване на студентите - измерване на придобитите компетенции и сравнение с тези при постъпването им, т.е. измерване на добавената стойност на НБУ (такива тестове са разработени за психология и публична администрация и резултатите са много окуражителни, в частност НБУ има най-висока добавена стойност сред изследваните български университети);
- среден успех от изпитите при завършване (защити на бакалавърски и магистърски тези) - този показател е особено важен поради въведеното в НБУ изискване (според Наредбата за учебните програми) във всички комисии по защити да има външни за НБУ преподаватели.
(2) Индикатори за процеса на обучение:
- удовлетвореност на студентите - тук се събират данни два пъти годишно (веднъж за всеки отделен курс и преподавател и втори път за програмите на обучение и университета като цяло), резултатите показват висока степен на удовлетвореност: 85% от студентите посочват НБУ като “най-доброто място да завършиш висшето си образование”; като аргументи са посочени “обучението отговаря на съвременните изисквания” (44%), “материалната база е много добра” (44%), “преподавателите са интересни и отлично подготвени” (35%), “толерира се творчеството и инициативата, а не пасивното възприемане на знанията” (35%), “човек се чувства като в западен университет” (17%); средната оценка на курсовете и преподавателите от последното изследване е 4.25 на скала от 1 до 5, т.е. налице е висока степен на удовлетвореност);
- среден успех от изпитите - разполагаме с данни за университета като цяло (средният успех се колебае около 5.00) и за всяка отделна програма (обърнато е внимание на програми, в които средният успех изглежда нереалистично висок);
интердисциплинарност, измерена като брой научни области, които се изучават от студентите в една програма, като изисквания за прилагане на комбинация от методи в дипломните работи и други;
- активно обучение, измерено като % на кредитите от самостоятелна работа, курсови работи, теренна и експериментална работа, практическа работа и други форми на активно участие на студентите, както и тежестта на оценките от домашни работи, курсови работи и други форми на активно участие при формирането на общата оценка по курсовете;
- % на отпадане на студенти след 1, 2, 3, 4 курс поради слаб успех, липса на време за обучение, липса на финансови средства, преместване в друга специалност и други;
- средна седмична натовареност на студент; среден брой кредити добивани от един студент за една година;
- % на студентите, участвали в студентка мобилност - среден период на обучение в други университети у нас и в чужбина;
- финансова ефективност - средна стойност на обучението на един студент, % на привлечени средства от проекти и % на приходите от такси за обучение.
(3) Индикатори за входа:
- брой кандидат-студенти за едно място и среден успех от приемните изпити - събира се тази информация за всяка отделна програма; средният брой кандидати за едно място през миналата 1999/2000 беше 6, няма студенти приети в НБУ без приемни изпити;
- брой студенти на един преподавател изчислени на база преподаватели на пълен щат; разпределение на преподавателите по групи: професори, доценти, нехабилитирани; щатни, на половин щат, хонорувани; по възрастови групи през 5 години;
- среден брой публикации на един преподавател за една година; % на публикациите в чужбина; % на публикациите в рецензирани издания;
- мобилност на преподавателите - % на преподавателите посетили друг университет у нас и в чужбина за 1 година; % на преподавателите участвали в международни научни конференции; % на преподавателите участващи в международни програмни комитети и редколегии;
- материална база - брой студенти на едно компютърно работно място на свободен достъп; брой студенти на едно компютърно работно място за класни занятия; брой студенти на едно място в читалнята на библиотеката; брой томове на един студент в библиотеката; общ брой на книгите и списанията в библиотеката; % на книгите и списанията публикувани в последните 5 години; % на книгите и списанията на чужди езици в библиотеката.
(към съдържанието)

VІ. Процедура за оценяване на качеството

Чл. 14. Процедурата по оценяване на качеството и неговото подобряване, провеждана на всеки две години, включва:
(1)
Самооценка на качеството на обучение (извършва се от програмите и департаментите и се оформя като SWOT анализ, това е най-важната част от цикъла - целта е всеки екип да получи достоверна картина за своите резултати и да дефинира своите силни страни и основни слабости, често дори самата дискусия в звеното играе решаваща роля за подобрението на качеството);
(2)
Външна оценка - покана на екипи от външни за НБУ специалисти и изготвяне на доклад-препоръка от тях - това внася външния поглед и обратна връзка от колеги от други университети у нас или в чужбина, екипите се поканват от самите звена и се подбират така, че да се получи разностранна оценка и да се чуе критично мнение;
(3)
Обсъждане на резултатите от самооценката и външната оценка и вземане на решения за промени, изготвяне на план за действие, които да подобри качеството. (към съдържанието)

VІІ. Прозрачност и управление

Чл. 15. Използване на натрупаните данни.
(1)
Данни, касаещи отделни личности, като успех на отделен студент, оценка на студентите за даден преподавател и други подобни, са достъпни само на съответните ръководители и не могат да стават публично достояние; достойнството на всеки участник в процеса трябва да бъде съхранявано;
(2)
Осреднените данни за отделните програми и департаменти, както и за НБУ като цяло, се публикуват в Инегрираната информационна система на НБУ и Интернет и се осигурява пълна прозрачност за качеството на университета и на отделните звена. Това цели да даде гаранции на кандидат-студентите, че в НБУ за качеството се следи зорко и състоянието на нещата не се крие - че няма разминаване между реклама и услуга. Наред с това, публичността ще доведе до засилване на състезателността между департаменти и програми и всеки ще иска да попадне по-напред в класацията през следващата година;
(към съдържанието)