отпечатай

Резултати, балообразуване и класиране


Класиране през месец Май 2013г

В това класиране могат да участват само кандидат-студенти със завършено средно образование. Срокът за подаване на документи е до: 15.05.2013г

Срок за записване на класираните: от 27.5.2013г до 14.06.2013г

Записване на новоприети студенти:
Консултации - Корпус 1, зала 216
Регистрация - отдел "Студенти" - Корпус 1, офис 213, 212
Заплащане на такса - в касите на НБУ - Корпус 1, офис 209, 201

Класиране през месец Август 2013г

В това класиране могат да участват всички кандидат-студенти със завършено средно образование.

Всеки кандидат-студент участва в съответното класиране за програмите, които е посочил в заявлението за кандидатстване и за които има необходимите балообразуващи компоненти.
 • Списъкът на студентите, приети на всяко едно от класиранията, се обявява в сградата на университета и се публикува във www.nbu.bg. Приетите във всяка отделна програма се подреждат в низходящ ред по състезателен бал. Всеки, който има състезателен бал, достатъчен, за да бъде приет в повече от една програма, ще бъде приет в онази от програмите, която е поставил на по-предно място в заявлението си за кандидатстване (по степен на желание).
 • Когато на последното място за прием в дадена програма се класират двама или повече кандидат-студенти с равен състезателен бал, те всички се приемат за студенти.
 • За да запази мястото си в програмата, в която е приет, кандидат-студентът трябва да заплати таксата за обучение в определените срокове. При следващи класирания участва само за програмите, които са с по-висока степен на желание. Ако кандидатът е приет в програма, която е посочил на първо място, не участва в следващи класирания.
 • Приетите, но неплатили в срок кандидат-студенти, губят правата си и отпадат от следващо класиране за съответната програма. Продължават да участват в класирането само за тези програми, записани в заявлението, които са с по-висока степен на желание от програмата, в която са били приети.
 • Близнаци, които са кандидатствали едновременно в университета, се записват за студенти след успешно положени приемни изпити, ако поне един от тях е приет.

Изчисляване на състезателния бал
Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният състезателен бал е 1000 точки.

При формиране на бала участват следните компоненти:
 • общ резултат от ТОП;   
 • резултати от отделни раздели на ТОП (за МП "Архитектура и МП “Право”);
 • оценка от специализирания кандидатстудентски изпит (когато програмата предвижда такъв);
 • за завършилите след 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование или средна аритметична оценка от матурите;
 • за завършилите преди 2003 г.: средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.
Оценките по шестобалната система (от дипломата за средно и от специализираните изпити) се трансформират в точки (Т) по следната формула:
Т = (А - 2) х 25, където А е съответната шестобална оценка.

Балообразуване за бакалавърските програми без специализиран изпит
 • ТОП x 7  
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 30

Балообразуване за бакалавърските програми със специализиран изпит
 • ТОП x 5   
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1
 • оценка от специализиран изпит x 40
 
Балообразуване за магистърска програма “Право”
 • ТОП x 6   
 • раздел “Български език” от ТОП x 10
 • раздел “Литература” от ТОП x 10
 • раздел “История” от ТОП x 10
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1

Балообразуване за магистърска програма “Архитектура”
 • ТОП x 5   
 • раздел “Математика” от ТОП x 10
 • оценка от специализиран изпит x 30
 • средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити x 1


За повече информация:
отдел "Студенти"
Корпус 1, офис 212; тел.: 8110 212; 8110 180; 8110 255;
e-mail:  top.info@nbu.bg