отпечатай

Бакалавърски програми

Академична 2009/2010 година

Бакалавърски програми (след завършено средно образование)

За академичната 2009/2010 година  Нов български университет предлага 40 бакалавърски програми, както и  2 магистърски програми - "Архитектура" и  “Право”. За тези програми се кандидатства след завършено средно образование. Кандидатстудентският изпит е Тест по общообразователна подготовка, като някои от програмите предвиждат и провеждане на специализиран изпит.
Обучението в НБУ се провежда в учебни програми с редовна и с дистанционна форма.
Редовната форма на обучение предлага аудиторни – лекционни и тренингови курсове, и извънаудиторни учебни форми – стажове, практики, проекти, семинари, самостоятелна работа.
Дистанционната форма на обучение акцентира върху самостоятелната подготовка на студентите чрез система от учебни материали – учебници, мултимедия, радиолекции, виртуална телевизия и радио, консултации с преподавателите, които се провеждат в НБУ-София и в локалните центрове на университета в Пловдив, Варна и Видин.


******

Акредитация на програмите по професионални направления

******
Администрация и управление
Англицистика 
АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


За контакти:
ас. Юлияна Гълъбинова (I–IV семестър), тел. 8110 282,
е-mail: jgalabinova@nbu.bg
ст. ас. Милена Караджова (V–VIII семестър), тел. 8110 281,
е-mail: mkaradjova@nbu.bg
ас. Мария Александрова (V–VIII семестър), тел. 873 51 87,
е-mail: maivanova@nbu.bg
(към съдържанието)АНГЛИЦИСТИКАЗа контакти:
ст. ас. Амелия Марева, тел. 8110 320,
e-mail: amareva@nbu.bg
(към съдържанието)АНТРОПОЛОГИЯЗа контакти:
ас. д-р Невена Димова (I–IV семестър), тел. 8110 614,
е-mail: ndimova@nbu.bg
гл. ас. д-р Евгения Благоева (V–VIII семестър), тел. 8110 614,
е-mail: eblagoeva@nbu.bg
(към съдържанието)АРХЕОЛОГИЯЗа контакти:
ас. Петранка Неделчева (І-VІІІ семестър), тел. 8110 289,
е-mail: pnedelcheva@nbu.bg
(към съдържанието)ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВАЗа контакти:
ас. Даниела Кадийска (I–IV семестър), тел. 8110 250,
e-mail:dkadiiska@nbu.bg
ас. Калина Христова (I–IV семестър), тел. 8110 250,
e-mail: k_hristova@nbu.bg
гл. ас. Румяна Стефанова (V–VIII семестър), тел. 8110 230,
e-mail: rstefanova@nbu.bg
Ангелина Василева (V–VIII семестър), тел. 8110 230,
e-mail: a_vassileva@nbu.bg
(към съдържанието)ГЕРМАНИСТИКАЗа контакти:
гл. ас. Анелия Ламбова, тел. 8110 320,
e-mail: alambova@nbu.bg
(към съдържанието)ГРАЖДАНСКА И КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

За контакти:
доц. д-р Димитър Йончев, тел. 8110 272,
e-mail: dyonchev@nbu.bg
(към съдържанието)ДИЗАЙН


За контакти:
ас. Кристина Савова (I–IV семестър), тел. 8110 415,
e-mail: ksavova@nbu.bg
Илияна Гикова (V–VIII семестър), тел. 8110 415,
e-mail: igikova@nbu.bg
(към съдържанието)ЕГИПТОЛОГИЯ


За контакти:
ас. д-р Емил Бузов, тел. 8110 320,
e-mail: ebuzov@nbu.bg
(към съдържанието)EЗИК И ЛИТЕРАТУРА


За контакти:
гл. ас. д-р Пламен Дойнов (I–IV семестър), тел. 8110 112,
е-mail: pdojnov@nbu.bg
гл. ас. д-р Морис Фадел (V–VIII семестър), тел. 8110 132,
е-mail: mfadel@nbu.bg
(към съдържанието)ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


За контакти:
ас. Полина Михова (I–VІІІ семестър), тел. 8110 380,
e-mail: eco@nbu.bg
(към съдържанието)ИКОНОМИКА (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)


За контакти:
ас. д-р Надежда Димова (I–IV семестър), тел. 8110 603,
е-mail: ntsankova@nbu.bg
гл. ас. д-р Ренета Димитрова (V–VIII семестър), тел. 8110 604,
е-mail: r.dimitrova@sf-arsenalsky.ibank.bg
д-р Емил Калчев (V–VIII семестър), тел. 8110 603,
е-mail: e.kalchev@nbu.bg
(към съдържанието)ИКОНОМИКА (ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ)


За контакти:
ст. ас. д-р Кристиян Хаджиев (I–IV семестър), тел. 8110 277,
е-mail: khadjiev@nbu.bg
доц. д-р Стефан Стефанов (V–VIII семестър), тел. 8110 277,
е-mail: sstefanov@nbu.bg
(към съдържанието)ИНФОРМАТИКА


За контакти:
ас. Десислава Георгиева (I–IV семестър), тел. 8110 610,
e-mail: dvelcheva@nbu.bg
гл. ас. д-р Мартин Иванов (V–VIII семестър), тел. 8110 610,
e-mail: martini@nbu.bg
(към съдържанието)ИСПАНИСТИКА


За контакти:
ст. ас. Венета Сиракова, тел. 8110 320,
e-mail: vsirakova@nbu.bg
(към съдържанието)ИСТОРИЯ


За контакти:
ас. Живко Лефтеров (I–IV семестър), тел. 8110 205,
е-mail: jlefterov@nbu.bg
Димитър Гюдуров (V–VІІІ семестър), 8110 205,
е-mail: dgyudurov@students.nbu.bg
(към съдържанието)КЛАСИЧЕСКИ СТУДИИ


За контакти:
Георги Гочев, тел. 8110 406,
e-mail: ggochev@nbu.bg
(към съдържанието)КОМПЮТЪРНИ МЕДИЙНИ ТЕХНОЛОГИИЗа контакти:
ст. ас. Йоана Минкова (I–IV семестър), тел. 8110 618,
e-mail: yminkova@nbu.bg
доц. д-р Ангел Ангелов (V–VIII семестър), тел. 8110 618,
e-mail: a.angelov@nbu.bg
(към съдържанието)КУЛТУРА И ИЗКУСТВО


За контакти:
ас. Росица Гичева (I–IV семестър), тел. 8110 612,
е-mail: rgicheva@nbu.bg
ас. Владимир Димитров (V–VIII семестър), тел. 8110 612,
е-mail: vdimitrov@nbu.bg
(към съдържанието)МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ


За контакти:
ас. д-р Росен К. Стоянов (I–IV семестър); тел. 8110 408,
e-mail: rossenstoyanov@nbu.bg
ас. Стойко Петков (V–VIII семестър); тел. 8110 408,
e-mail: spetkov@nbu.bg
(към съдържанието)МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО (НА ФРЕНСКИ ЕЗИК)


За контакти:
Славянка Стамова, к.к. „Албена“, п.к. 9620, хотел „Маастрихт“, тел. 0579/62023, 0579/62591, е-mail: sstamova@nbu.bg; progrfr@hotmail.com
(към съдържанието)МЕНИДЖМЪНТ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО (НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК)


За контакти:
Славянка Стамова, к.к. „Албена“, п.к. 9620, хотел „Маастрихт“, тел. 0579/62023, 0579/62591, е-mail: sstamova@nbu.bg; progrfr@hotmail.com
(към съдържанието)МРЕЖОВИ ТЕХНОЛОГИИ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)


За контакти:
ас. Филип Андонов (I–VІІІ семестър), тел. 8110 611,
e-mail: fandonov@nbu.bg
(към съдържанието)МУЗИКАЗа контакти:
преп. Ермила Швайцер (I–IV семестър), тел. 8110 505,
е-mail: eschweizer@abv.bg
ас. Маргарита Кръстева (V–VI семестър), тел. 8110 555,
е-mail: mkrusteva@nbu.bg
ас. Георги Арнаудов (VІІ–VIII семестър), тел. 8110 555,
е-mail: garnaoudov@nbu.bg

(към съдържанието)НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА (РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ)


За контакти:
ас. д-р Надя Маринова, тел. 8110 277,
е-mail: nmarinova@nbu.bg
(към съдържанието)НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА (ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ)


За контакти:
ас. д-р Надя Маринова, тел. 8110 277,
е-mail: nmarinova@nbu.bg
(към съдържанието)НЕОЕЛИНИСТИКА


За контакти:
ас. Христина Янисова, тел. 8110 320,
e-mail: yanissova@gmail.com
(към съдържанието)ОРИЕНТАЛИСТИКАЗа контакти:
ас. Велин Белев, тел. 8110 320,
e-mail: vbelev@nbu.bg
(към съдържанието)ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА


За контакти:
Валентин Савчев, тел. 8110 271,
e-mail: v.savtchev@nbu.bg
(към съдържанието)ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ


За контакти:
ас. Живко Минков (I–IV семестър), тел. 8110 601,
e-mail: jminkov@nbu.bg
Ирена Тодорова (V–VIII семестър), тел. 8110 555,
е-mail: itodorova@nbu.bg@nbu.bg
(към съдържанието)ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ (НА ФРЕНСКИ ЕЗИК)


За контакти:
ас. Катя Христова-Вълчева, тел. 8110 621,
е-mail: khristova@nbu.bg
(към съдържанието)ПСИХОЛОГИЯ


За контакти:
ас. д-р Екатерина Тодорова (I–IV семестър), тел. 8110 640,
е-mail: e.todorova@nbu.bg
ас. д-р Соня Драгова (V–VI семестър), тел. 8110 620,
е-mail: sonyadragova@nbu.bg
ас. Любомир Джалев (VІІ–VIII семестър), тел. 8110 620,
е-mail: djalev@nbu.bg
ас. Методи Коралов (VІІ–VIII семестър), тел. 8110 620,
е-mail: mkoralov@nbu.bg
(към съдържанието)РОМАНИСТИКА (ФРЕНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК)


За контакти:
гл. ас. Цветилена Кръстева, тел. 8110 320,
e-mail: tzvetilena@gmail.com
(към съдържанието)РУСИСТИКА


За контакти:
гл. ас. д-р Ирина Георгиева, тел. 8110 320,
e-mail: igeorgieva@nbu.bg
(към съдържанието)СОЦИОЛОГИЯ

доц. д-р Мартин Канушев, тел. 8110 130,
e-mail: mkanouschev@gmail.com
(към съдържанието)ТЕАТЪР


За контакти:
Росица Панайотова-Григорова, тел. 8110 513,
e-mail: rpanajotova@nbu.bg
(към съдържанието)ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ


За контакти:
инж. Ангел Александров (I–IV семестър), тел. 8110 678,
e-mail: asalexandrov@nbu.bg
ас. Росен Пасарелски (V–VІІІ семестър), тел. 8110 609,
e-mail: rpasarelski@nbu.bg
(към съдържанието)ТУРИЗЪМЗа контакти:
Стефания Темелкова (I–IV семестър), тел. 8110 604,
e-mail: stemelkova@nbu.bg
ас. д-р Ирена Емилова, тел. 8110 604,
e-mail: iemilova@nbu.bg
(към съдържанието)ФИЛОСОФИЯ


За контакти:

ас. д-р Христо Гьошев (I–IV семестър), тел. 8110 130,
e-mail: hgyoshev@nbu.bg
доц. д-р Лидия Денкова (V–VIII семестър), тел. 8110 130,
e-mail: ldenkova @nbu.bg
(към съдържанието)ARTES LIBERALES

За контакти:
ас. д-р Росица Генчева, тел. 8110 614,
е-mail: guentcheva@nbu.bg
(към съдържанието)АРХИТЕКТУРА (магистърска програма)

За контакти:
Миряна Йорданова-Петрова,  тел. 8110 415,
е-mail: myordanova@nbu.bg
(към съдържанието)ПРАВО (магистърска програма)

За контакти:
ст. ас. Емилия Димитрова, ас. Ралица Костадинова, ст. ас. Силвия Цонева,
ас. Цветалина Петкова, Петя Велчева, тел. 8110 432,
e-mail: edimitrova@nbu.bg, rpetkova@nbu.bgstsoneva@nbu.bg, cpetkova@nbu.bg, pvelcheva@nbu.bg
(към съдържанието)