отпечатай

Оценяване, консултации и кариерно ориентиране на студентите


Оценяване на студентите

• Оценяването в НБУ е многокомпонентно: текущо – през семестъра, и изпит по
време на сесията. Текущото оценяване по време на семестъра се състои от най-
малко два компонента, избрани между самостоятелна работа, тест, писане на есе
върху дадена тема, реферат върху определена книга, участие в семинар, проект
или други, специфични за програмите в НБУ начини. На основа на текущите
оценки може да бъде оформена крайната оценка. Ако студентът е недоволен от
общата оценка от текущото оценяване, има само една оценка или няма текуща
оценка, се явява на една от формите на изпит по време на сесията, който също е
съставен най-малко от два компонента.
• Оценките от текущото и изпитното оценяване се нанасят от преподавателите в
модула за е-преподавател - teachers.nbu.bg, а студентите могат да проверят как са
били оценени в модула за е-студент на информационната система.
• За да използвате нови методи и форми на оценяване, се обръщайте за съвет към
Центъра за качество и оценяване на НБУ, корпус 1, етаж 2, стая 219, тел.: 8110 259, в. 1259.
 
Консултации със студентите

Всички преподаватели в НБУ трябва да консултират студентите си и да работят с тях и извън редовните часове.
• Директорите на програми консултират студентите си 4 часа през седмицата в приемното си време. Директорите на програми провеждат и консултациите на кандидат-студентите.
• Редовните преподаватели консултират студентите от курсовете си между 6-8 часа седмично в приемното си време.
• Хоноруваните преподаватели се уговарят за индивидуални консултации със студентите.
• Факултетът за базово образование и Центърът за оценяване организират консултации със студентите по въпроси, свързани с общообразователните изпити.


Кариерно ориентиране на студентите

Университетският Център за кариерно развитие (ЦКР), корпус 1, етаж 1, стая 126, тел. 8110 126, в. 1126, може да ви съдейства за осъществяването на връзката между
обучението и практиката при студентите, както и да помогне за оптимизирането на
обучението в програмите, като ви предостави информация – за осъществяване на
студентски стажове и проекти, за условията на пазара на труда в България, за сферите на професионална реализация на завършилите НБУ.