отпечатай

Система за оценяване и атестиране на преподавателите в НБУ

I. Оценки
1. Много добър:
а) Присъждане: при пълно изпълнение на основната заетост, съгласно Системата за годишно количествено оценяване на преподавателите, реализирана значителна допълнителна заетост - две приоритетни дейности и други две от по-нисък ранг;
б) Резултат: допълнително възнаграждение в периода, следващ атестирането.

2. Добър:
а) Присъждане:
- при пълно изпълнение на основната заетост, съгласно Системата за годишно количествено оценяване на преподавателите, и реализирана допълнителна неприоритетна заетост;
- при непълно изпълнение на основната и реализирана допълнителна приоритетна заетост.
б) Резултат: запазване на трудовото възнаграждение по щат.

3.
Среден:
а) Присъждане: при непълно изпълнение на основната заетост, съгласно Системата за годишно количествено оценяване на преподавателите, и липса на допълнителни дейности;
б) Резултат: трудовото възнаграждение по щат се редуцира.

II.
Система за годишно количествено оценяване на преподавателите

1.
Критерии и количествени изисквания за оценяване на основната заетост
Годишната основна заетост на преподавателите е разпределена различно по видове работа, в зависимост от категорията на преподавателите. Категориите преподаватели и съответните разпределения на заетостта са представени в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ.

Учебна
работа:
а) Провеждане на аудиторни занятия в аудиторни лекционни курсове – лекции и практически занимания, и аудиторни тренингови курсове: количествените изисквания са представени в Наредбата за заетостта на преподавателите в НБУ;
б) Провеждане на извънаудиторни занимания – минимум 60 ч. в ръководство на стаж, практика, проект, семинар в извънучебно време, самостоятелна работа;
в) Текущ контрол и изпити;
г) Публикации на учебни материали в книжен вид и в електронните обучителни модули: 75 стандартни машинописни страници учебни материали или приравнени към тях аудио-, визуални и други материали (за програмите по изкуствата), или материали в електронните обучителни модули;
д) Работа със студенти и докторанти – присъствени или онлайн консултации и научно ръководство на студенти и докторанти (за хабилитираните лица); съвместна работа в изследователски и творчески проекти.

Изследователска (творческа) работа
а) печатни и електронни научни публикации: количествените изисквания са представени в Наредбата за заетостта на преподавателите;
б) творчески изяви: количествените изисквания са представени в Наредбата за заетостта;
в) проекти.

Организационна и обществена работа
– участие в развитието на университета чрез:
а) популяризиране на НБУ и привличане на обучаеми в него;
б) международна дейност;
в) разработване и участие в институционални проекти.

2. Процедура за годишно количествено оценяване:
а) Участници:
- Оценявани: всички преподаватели на трудов договор в НБУ.
- Оценители: Деканът на факултета, към който се числи преподавателя - за учебната работа; Ръководителят на департамент - за изследователската и обществената работа.
б) Период на оценяване – 1 академична година.
в) Отчитането на основната заетост се извършва годишно по следния ред:
- Преподавателят попълва отчет за изпълнението на основната си заетост и го предоставя на Ръководителя на департамента, в края на академичната година (до 15 септември). Към отчета прилага публикуваните или приети за печат материали или сведение за реализираните творчески изяви (Приложение 1).
- Ръководителят на департамента оценява изследователската (творческата) работа на преподавателя, като определя процентното изпълнение на количествените изисквания към нея и дава мнение. Отчетът се представя на Декана, с общ доклад за изпълнението на количествените изисквания от преподавателите от департамента, в срок до 19 септември.
- Деканът оценява учебната работа на преподавателя като определя процентното изпълнение на количествените изисквания към нея и дава мнение. Деканът представя на Ректора (до 30 септември) общ доклад за изпълнението на заплануваната учебна и изследователска (творческа) работа от преподавателите на факултета като прилага техните отчети.
- Ректорът утвърждава отчетите и представя на Председателя на Настоятелството (до 6 октомври) предложение за оценки “Среден” и промяна на трудовото възнаграждение на преподавателите, неизпълнили своите задължения по Наредбата за заетостта.
- Председателят на Настоятелството определя със заповед промяната на трудовите възнаграждения на преподавателите, неизпълнили основната си заетост (до 8 октомври).
- Ректорът съобщава резултатите от оценяването на преподавателите с променено възнаграждение (до 10 октомври).

III. Система за атестиране на преподавателите

1.
Критерии за атестиране на допълнителна заетост на преподавателите:
а) Заетост в приоритетни допълнителни дейности:
- Електронно обучение – въвеждане на електронни материали (извън изисквания обем учебни материали за основна заетост); регулярна електронна комуникация със студентите и текущо оценяване със задачи, поставени по електронен път - във всички водени курсове;
- Издаване на учебник (над изисквания обем учебни материали за основна заетост);
- Издаване на научна монография, публикуване на статии в реферирани издания, значими самостоятелни творчески изяви, осъществявани от името на НБУ(извън изискванията за основна заетост);
б) Заетост в други допълнителни дейности:
- Проектна дейност – разработване, ръководство или участие в проекти и привлечено външно финансиране;
- Внедряване на изследователски резултати в практиката;
- Аудиторна и извънаудиторна работа със студенти (попълнена информация в е-Каталог за всеки от водените курсове; осигуряване на учебни материали по курса, ползване на технически средства и нагледни материали в учебния процес, активна работа със студенти извън часовете), с резултат трайна удовлетвореност на студентите от преподавателя и водения курс - оценки над средните за университета от последните две атестации;
- Работа с чуждестранни Еразъм-студенти;
- Организиране на професионални конференции и прояви;
- Преподаване в Центъра за обучителни ресурси, повишаване на квалификацията (в курсове към ЦОР) по приоритетни за университета теми;
- Организиране на работни семинари в департамента;
- Допълнителни дейности по оценяване - ТОП и ООИ;
- Съставителство и редакция на сборници, издадени от Нов български университет.

2. Процедура за атестиране:
а) Участници:
Атестирани:
- преподаватели на основен трудов договор, по тяхно желание, които са изпълнили основната си заетост, имат допълнителна заетост и кандидатстват за оценка “много добър” и повишаване на трудовото възнаграждение;
- преподаватели на трудов договор, по тяхно желание, които не са изпълнили основната си заетост и са получили оценка среден (3), имат допълнителна заетост и кандидатстват за оценка “добър” и запазване на трудовото възнаграждение.
Атестиращи:

- атестираният - самооценка;
- Деканът на факултета, към който се числи преподавателя - за учебната работа;
- Ръководителят на департамент - за изследователската работа;
- студенти – сведение за оценката на студентите, от отдел “Поддържане на качеството”.
- комисии по атестация към деканите - назначават се от Ректора по предложение на Декана и включват 3 члена, поне двама от които са хабилитирани лица.
б) Период на атестиране - 5 месеца, като оценяването се провежда:
- между 10 и 30 октомври – за допълнителната заетост, реализирана в периода март – юли на предишната академична година;
- между 10 и 30 март – за допълнителната заетост, реализирана в периода октомври – февруари на настоящата академична година.
в) Преподавателят, желаещ да бъде атестиран, изготвя кратък доклад за самооценка, а в приложение представя доказателствени материали, както и попълнения формуляр за отчет на основната си заетост по Системата за годишно количествено оценяване. Докладът се представя на ръководителя на съответния департамент в срок до 10 октомври, съотв. 10 март (Приложение 2).
г)Ръководителят на департамент изготвя доклад с оценка на реализираната допълнителна заетост на атестирания в изследователска (творческа) работа, в срок до 15 октомври, съотв. 13 март;
д)Деканът изготвя доклад за реализираната допълнителна заетост на атестирания в учебна работа и предава цялата документация на Комисията по атестацията, в срок до 20 октомври, съотв. 18 март.
е) Комисията по атестацията към Декана изготвя обобщен доклад и представя на Ректора предложение за оценка на атестирания, в срок до 23 октомври, съотв. 21 март.
ж) Ректорът утвърждава оценката и предлага на Председателя на Настоятелството допълнително възнаграждение за атестирания, в срок до 28 октомври, съотв. 26 март.
з) Председателят на Настоятелството определя със заповед допълнителното възнаграждение, в срок до 30 октомври, съотв. 28 март. Допълнителното възнаграждение в резултат от атестирането се присъжда през периода, следващ отчитания.
и) Ректорът съобщава оценката от атестацията на преподавателя в срок до 5 ноември, съотв. 5 април.
й) При несъгласие с оценката атестираният преподавател може в седемдневен срок да депозира писмено искане за нейното преразглеждане до Председателя на Настоятелството.

Приложения:
- Към Системата за годишно количествено оценяване на преподавателите - Формуляр за отчет на основната заетост на преподавател в НБУ и оценка от Ръководителя на департамента и Декана.
- Към Системата за атестиране на преподавателите - Формуляр за самооценка на атестирания и доклади на атестиращите.