отпечатай

Център за качество, оценяване и акредитация

Административен директор: Сава Керелезов
корпус 1, стая 219, тел.: 8110 259/1259
skerelezov@nbu.bg

секретар: Надежда Димитрова
корпус 1, стая 219, тел.: 8110 239/ 1239
 
Центърът за качество и оценяване  е специализирано научнометодическо звено в НБУ, което развива науката за оценяване и нейните приложни аспекти и предлага съвременни форми за проверка и оценка на знанията и уменията.
Основател и пръв директор на Центъра за качество и оценяване е проф. д-р Енчо Герганов. Създаден е  през 1995 г. с основната цел да създава, провежда и оценява кандидатстудентските тестови изпити на НБУ. Три години по-късно на ЦО се възлага и задачата да провежда и общообразователни изпити по български, чужди езици и компютърни умения.
През целия период на своето съществуване и развитие ЦО постоянно се развива, като се заема с все повече и по-предизвикателни задачи. Някои от тях са:
  • Развивитие на система за оценяване в университета.
  • Разработване на методики по прилагане на стандарта за оценяване.
  • Въвеждане система за обучение на преподавателите в университета в областта на добрите практики и методиката на оценяването.
  • Участие в изготвянето на системи за оценка на качеството на академичния персонал на НБУ.
  • Въвеждане и все по-широко прилагане на сканирането и електронната обработка на резултати от тестове.
  • Въвеждане на нови модели за по-справедливо оценяване на студентските работи (RASCH и IRT).
  • Въвеждане на системата за електронно обучение Moodle в НБУ и разработване на електронни курсове в нея.
  • Разработване и участие в проекти в областта на институционалното развитие, качеството, преподаването и оценяването.
  • Консултиране и услуги на фирми и институции в областта на качеството, електронното обучение и оценяването.
Последният успех на ЦО е постигането на афилирано членство и подготовката за пълноправно членство в ALTE.
  Центърът подпомага с методически материали, семинари и консултантска помощ преподавателите на университета в прилагането на принципите на тестовото изпитване и формати; следи и анализира процеса на въвеждане на текущото и семестриалното многокомпонентно оценяване в НБУ.