отпечатай

Учебни и научни издания

Манев, Красимир. Увод в дискретната математика. 2. изд. – София: НБУ, 1998. 302 с, ISBN 954-535-136-5
В изданието сe разглеждат основните понятия, формулиращи същността на дискретната математика и които се използват в почти всички математически теории - множества, релации, функции, множества с операции. Основно внимание е отделено на дискретните (крайни или изброими безкрайни) варианти на тези понятия. Разгледани са въпросите за представяне на дискретни функции с формули и схеми от функционални елементи, за пълнота на множества от булеви функции и намиране на минимални формули за тях.Стоименова, Евгения. Измерителни качества на тестовете. - София: НБУ, 2000. - 176 с, ISBN 954-8986-07-8
Изданието представлява общ увод в класическите модели на тестове за измерване на постижения. Дискутират се основните измерителни проблеми в създаването на тестове – валидност, надеждност и стандартизация.Славов, Ваньо.Увод в алгоритмите. - София: НБУ, 1995. - 312 с, ISBN 954-535-135-0
Тема на изданието са идеите, изграждащи основата на теорията за алгоритмите. Изложението на материала има историческа структура, доколкото следва реда на възникване на идеите и тяхното развитие.Боянов, Кирил Любенов и др. Компютърни мрежи. Интернет. - София: “Котларски – Дикова”, 1998. - 300 с, ISBN 954-9713-01-7
Книгата представя компютърните мрежи, основните принципи за тяхното изграждане и принципите на действие на отделните устройства. Разгледани са глобалните и локалните мрежи, техните особености и възможности, използваните протоколи и новите технологии, които намират все по-широко приложение: ISDN, ATM, ADSL и др. Особено внимание е обърнато на основния протокол в Интернет TCP/IP и видовете услуги, които предлага тази световно разпространена мрежа.Славова, В., Иванов, С. Увод в алгоритмите и програмирането. НБУ, София, 2003. 213 стр. ISBN 954-535-297-3
Излагат се основните принципи и подходи за формализирането на задачи и създаването на алгоритми. Множеството примери, аналогии и илюстрации улесняват разбирането и усвояването на материала. Концепциите на структурите за управление и базовите типове данни са представени без позоваване на конкретен език за програмиране, но предварителното познаване на Pascal или С би било полезно. Паралелно с основното изложение се коментират аспектите на реализация в конкретна програмна среда, като се привеждат необходимите сведения за синтаксиса на използваните езици. Включен е голям брой решени задачи и задачи за самостоятелна работа.
Цена: 10.70 лв.Калинов, Красимир. Ръководство за решаване на задачи по теория на вероятностите и статистика. НБУ, София, 2004. 172 стр. ISBN 954-535- 300-7
Пособието е приложение към учебника “Теория на вероятностите и статистика”. Целта на пособието е чрез задачите, които предлага, да задълбочи познанията в областта на теорията на вероятностите и статистиката. Темите са посветени на основните понятия и факти на теорията на вероятностите, методите на математическата статистика, статистическото моделиране на метода на Монте Карло. Представени са няколко примерни програми, написани на FORTAN 77 и С++, които реализират описаните алгоритми. В приложение са публикувани основните статистически таблици, които са необходими за решаването на голяма част от задачите. Пособието е предназначено за студенти по информатика и телекомуникации.
Цена: 9.70 лв.Матрично смятане с Mathematica. Марин Маринов.
В книгата е представена методика за решаване на задачи от линейната алгебра със системата Mathematica. Предложени са неочаквани решения на класически задачи. Разкриват се възможностите на тази компютърна среда за представяне на понятията и логическите конструкции на основните факти от матричното смятане. Интерес представляват и решенията на утвърдилите се типове задачи, представени с помощта на системата Mathematica. Едновременно с това се демонстрират и стандартните методи за решаване на задачите, освободени от трудностите на изчислителните и аналитичните преобразувания. На читателите, запознати с основните понятия от линейната алгебра, книгата дава възможност да задълбочат знанията си за решаване на задачи с методите на матричното смятане и средствата на системата Mathematica.
Цена: 13.00 лв.