Menu


print

ДЕПАРТАМЕНТЕН СЪВЕТ

Доц.д-р Елена Паспаланова
e-mail: epaspalanova@nbu.bg
Научни интереси: социална психология, индивидуализъм и колективизъм, формиране на впечатления, кроскултурна социална психология
 
Проф.Енчо Герганов
Научни интереси: когнитивна психология, процес на кодиране в дългосрочната памет, когнитивни структури в семантичната памет, психолингвистика
 
Проф.д-р Наум Якимов
Научни интереси: когнитивна психология и невронауки, възприятие, зрение, психофизика, очни движения, перцептивна организация, възприятие на форма, ориентация и движение
 
Проф.д-р Людмил Мавлов
Научни интереси: невропсихология, неврология, възприятие, представност и агнозия, невролингвистика и афазия, функционална и мозъчна асиметрия, едностранно игнориране
 
Проф.д-р Боряна Пирьова
Научни интереси: клинична психология, невробиологични основи на поведението,
биологична роля на невропептидите в регулацията на водно-солевата обмяна,   хемодинамиката и поведението, нервно-вегетативна регулация на сърдечно-съдовата система и методи за функционална диагностика на сърдечно-съдовата система , изследване на сърдечно-съдовата система при стрес и за функционална диагностика на есенциална хипертония
 
Доц.д-р Емилия Алексиева
e-mail: ealexieva@nbu.bg
Научни интереси: експериментална психология, тестове за измерване на постижения, тестове с рисуване, клинична психология, психоанализа
 
Доц.д-р. Ваня Матанова
e-mail: v_matanova@yahoo.com
Научни интереси: клинична психология, консултиране в клиничната практика, дислексия на развитието
 
Доц.д-р Лилия Гурова
 e-mail: lgurova@nbu.bg
Научни интереси: философия на съзнанието, когнитивна наука, философия на психологията
 
Доц. д-р Бойчо Кокинов
 e-mail: bkokinov@nbu.bg
Научни интереси: когнитивно моделиране, когнитивна психология, хибридни когнитивни архитектури, моделиране на човешката памет и разсъждения, аналогия, контекст
 
Проф.Стефан Матеев
e-mail: mateeff@percept.bas.bg
Научни интереси: когнитивна психология, възприятие, зрително възприятие на движение и местоположение, психофизика, очни движения
 
Доц.д-р Красимир Калинов
 e-mail: kkalinov@nbu.bg
Научни интереси: статистика, статистическа обработка на данни
 
Доц.д-р Морис Гринберг
e-mail: mgrinberg@nbu.bg
Научни интереси: моделиране на когнитивни процеси, моделиране чрез невронни мрежи, подход на динамичните системи към когнитивната наука
 
Красимир Таушанов
Научни интереси: психоанализа, психоаналитична перспектива в клиничната практика
 
Ас. Маргарита Станкова, e-mail: mstankova@nbu.bg
Научни интереси: нарушения на развитието в детска възраст, комуникативни нарушения, патология на детското развитие
 
Ас. Милена Мутафчиева
e-mail: mmutafchieva@nbu.bg
Научни интереси: когнитивно развитие в детството, решаване на транзитивни задачи при деца в училищна възраст, развитие на мисленето в детска възраст
 
Доц. д-р Маргарита Дилова
e-mail: Dilova@abv.bg
Научни интереси: психологията на личността, социалната психология

Доц. д-р Никола Атанасов
e-mail: n.atanassov@gmx.net
Научни интереси: теория на психоанализата, когнитивни модели в психоанализата, психоаналитична теория на развитието
 
Доц. д-р Орлин Тодоров
e-mail: otodorov@nbu.bg
Научни интереси: психоанализа, социокултурна антропология
 
Гл.ас. Любомир Джалев
e-mail: ldjalev@nbu.bg
Научни интереси: методика на оценяването